Yürütmenin durdurulması talebinin reddine itiraz dilekçesi

Yürütmenin durdurulması talebinin reddine itiraz dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Yürütmenin durdurulması talebinin reddine itiraz dilekçesi indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.


Yürütmenin durdurulması talebinin reddine itiraz dilekçesi örneği


….. (    ) BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak Üzere
….. (    ) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ
 REDDİ KARARINA İTİRAZ EDEN
 DAVACI           : Ad Soyad T.C.K.N
ADRES:
DAVALI :
VEKİLİ :
DOSYA NO:
YEREL MAHKEME KARAR TARİHİ:
KARAR TEBLİĞ TARİHİ:
BAŞVURU KONUSU: ….. (    ) İdare Mahkemesi’nin Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddi Kararına İtiraz ve Yürütmenin Durdurulması Kararı  Verilmesi Talebi Hakkında.
AÇIKLAMA ve YASAL MEVZUAT:
… İdare Mahkemesi  …/…/… tarih kararı ile idarenin atama işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin açmış olduğum davaya ilişkin olarak yürütmenin durdurulması talebim telafisi güç veya imkânsız zarar bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.
Anılan mahkeme kararı usul ve yasaya açıkça aykırıdır.Mahkemenin yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararının kaldırılarak,idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir.Şöyle ki;
İ.Y.U.K. madde 27’ye göre “Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.”
… İdare Mahkemesine idarenin taktir yetkisine istinaden Genel Sekreter kadrosundan ,mühendislik kadrosuna atanmama ilişkin idari işlemin hukuka aykırılığı nedeniyle iptali talebi ile başvuruda bulundum.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76/1. maddesinde; "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiş olup, anılan hüküm ile idarelere memurların naklen atanmaları hususunda takdir yetkisi tanınmış ise de; bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu yerleşmiş yargı içtihatlarıyla kabul edilmiştir.
Mesleki safahatim incelendiğinde ,yürüttüğüm görevin  önemi ve niteliği ile bu görevden alınarak mühendis kadrosuna atanmamı gerektirecek herhangi bir yetersizliğimin veya devam eden herhangi bir soruşturma bulunmadığı gibi, disiplin cezası da almadığım dikkate alındığında; İdarenin atama konusunda sahip olduğu takdir yetkisini hizmet gereklerine uygun biçimde kullanmadığı anlaşılacaktır.
Dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, telafisi güç zarara neden olacaktır. Zira işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmemesi halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak oluşacak zarar, işlemin uygulanmasına devam olunmasıyla artacak, yargılamanın sonunda verilecek iptal kararı ile önceki halin iadesi zorlaşacaktır.
Arz ve izah edilen nedenlerle telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının bir arada bulunduğu iş bu davada yürütmenin durdurulması zararın artmasının önlenmesi ve telafisinin imkansız bir hal almasının engellenmesi maksadıyla elzemdir.Aksi halde hukuka aykırı idari işlem ile maddi ve manevi olarak telafisi imkansız zararlara neden olunacaktır.
SONUÇ   VE İSTEM          :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,itirazımın kabulü ile ……(    ) İdare Mahkemesi’nin …/…/… tarihli yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararının kaldırılarak,idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi saygılarımla arz ederim. …/…/…

 

İsim Soy isim
                                                                                                                                          İmza

EKLER:

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

İdari tam yargı davası dilekçe örneği

Bölge idare mahkemesi dava dilekçesi örneği

Etiket:Yürütmenin durdurulması talebinin reddine itiraz dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir