Yoklama kaçağı para cezasına itiraz dilekçesi örneği

Yoklama kaçağı para cezasına itiraz dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?
Yoklama kaçağı para cezasına itiraz dilekçesi örneği yazımızın sonunda yer almaktadır. (askeri dilekçe örneği)

Yoklama nedir? (Asker yoklama)

1111 sayılı Askerlik Kanunun 14’ncü maddesi yoklamaya ilişkin kanuni düzenleme getirmektedir.Buna Göre;Yükümlülerin sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin belirlenmesi işlemine yoklama denir.

Yoklamaya ilişkin duyuru nasıl yapılır?

Millî Savunma Bakanlığı tarafından, o yıl askerlik çağına girenler ile bir önceki sene ertesi
yıla terk edilenlerin yoklamalarının yapılacağı hususu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ve
diğer ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla zorunlu yayın kapsamında
duyurulur. Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

Yoklamaya tabi olanlar ne yapmalıdır?

Çağrılan kişiler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan kimliğini ve öğrenim durumlarını gösterir belgeler ile birlikte yurt içinde askerlik şubelerinde, yabancı ülkelerde ise bulundukları yerin elçilik veya konsolosluklarında bizzat bulunmaya mecburdurlar.

Yoklama kaçağı nedir? (Asker kacagi nedir? Asker yoklama kaçağı )

Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve usulünce gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul edilir

Yoklama kaçakları hakkında ne işlem yapılır?

Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için
Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük
mülki amirine bildirilirler.

Yoklama kaçağı yakalanırsa ne olur?    ( Asker kaçağı yakalanırsa ne olur 2018 ? Asker kaçakları yakalanınca ne oluyor? Asker kaçağı hemen askere alınır mı ? )

Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.Görüleceği üzere yoklama kaçağı diğer bir ifade ile asker kaçağı gbt sorgusunda veya başka bir şekilde yakalandığında en geç 24 saat içerisinde en yakın askerlik şubesine teslim edilir.Askerlik şubesi kapalı ise veya başkaca bir nedenle askerlik şubesine teslim edilemeyenler hakkında bir tutanak düzenlenerek serbest bırakılırlar. Genellikle forum sitelerinde ve başkaca sitelerde yer alan tutanak imzalatılarak serbest bırakıldım yönündeki ifadelerde geçen tutanak bu tutanaktır.

Yoklama kaçağına ilişkin idari para cezasına kim karar verir?

İdarî para cezalarına ilişkin evrak, yükümlünün bağlı olduğu askerlik şubesi başkanlıklarınca yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu yer mülki idare amirliklerine  gönderilir ve idarî para cezası ilgili il ya da ilçe idare kurullarınca verilir.

Yoklama kaçağına ilişkin idari para cezasına itiraz edilebilir mi?

İdarî para cezaları hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda öngörülen kanun yoluna müracaat edilebilir.Buna göre;

İlgili kanunun 27’nci maddesine göre ” İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.”

Sulh Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı  Sulh Ceza Mahkemesinin yargı çevresinde yer aldığı Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yapılır.

Asker Ailesine Yardım Dilekçesi ve Asker Ailesine 500 TL yardım nasıl alınır,ayrıntılar için tıklayınız.

Yoklama kaçağı para cezasına itiraz dilekçesi örneği;….. NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE;

 

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN                 :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

DÜZENLENME TARİHİ :

TEBELLÜĞ TARİHİ        :

KONU                            : …. Kaymakamlığı İl/İlçe idare kurulu …. Evrak numaralı yoklama kaçağı  idari para cezası tutanağına  itirazım ve iptali talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Kaymakamlığı İl/İlçe idare kurulu …. Evrak numaralı evrakı ile hakkımda 1111 sayılı Askerlik Kanunun 86’ncı maddesi 2’nci fıkrası gereğince … TL idari para cezası verildiğini evrakı … tarihinde tebellüğ ettiğimde öğrenmiş bulunmaktayım.

Hakkımda tahakkuk ettirilen idari para cezası hukuka ve yasaya aykırıdır.Şöyle ki;

1111 sayılı Askerlik Kanunu 35’nci maddesi hükmü gereği “Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.”

Aynı kanun maddesine göre “Öğrencilerin okul kaydı, ilişik kesme, mezun olma gibi her türlü durum değişiklikleri okullarınca iki ay içerisinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir.”

Bu kapsamda .. tarihinde başladığım yüksek öğretimden dilekçe ekinde yer alan mezuniyet belgesinden anlaşılacağı üzere … tarihinde mezun oldum.Askerlik kanunun 35’nci maddesi gereğince mezuniyet sonrası bildirim yapma yükümlülüğü mezun olduğum okula aittir.Şayet bu şekilde bir bildirim yapılmış olsaydı Askerlik Kanunun 36’ncı maddesi gereğince “Emsali doğumluların yoklaması sırasında lise veya dengi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri üç yıl, fakülte veya yüksekokuldan ilişikleri kesilenlerle yüksekokul mezunlarının askerlikleri ise 29 yaşını tamamladıkları yılın sonu esas alınarak iki yıl süreyle ertelenir.” … tarihine kadar askerliğimin ertelenmesi gerekmektedir kaldı ki ben de bu bildirimin yapıldığını düşünerek kontrol etme gereği duymadım.

Görülmektedir ki sorumluluk tarafımda değil,ihmalde bulunan .. Üniversitesindedir.Hal böyle iken arz ve izah edilen nedenlerle iş bu idari para cezasının ve tutanağın iptali için mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz olunan nedenlerden dolayı itirazın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen İdari Para Cezası Karar Tutanağının ve para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

İtiraz Eden

EKLER :


İLGİLİ BAĞLANTILAR

Asker Ailesine Yardım Dilekçesi ve Asker Ailesine 500 TL yardım nasıl alınır.


Yoklama kaçağı para cezasına itiraz dilekçesi örneği İNDİR WORD

Yoklama kaçağı para cezasına itiraz dilekçesi örneği İNDİR PDF

1 Yorum

  1. abdurrahman Yanıtla

    merhaba ben abdurrahman banada kacaklık askerı için 32mılyar geldı ben engelli kardesım var 2 tane annem hasta kalp rahatsız asabıtansıyonda var ben bunlara bakmaktayım benımde psıkolojım bozuk bunun için mahkeme degılde askerlik şubesıne dılekce yazdedıler olurmu gerekcem bu üzerimize hıç bırsey yok bır bılgı verır senın mahkeme acsamda para yok bır yardeımcı olursanız tesekkurler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir