Vergi mahkemesi dava dilekçesi

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Vergi mahkemesi dava dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonundadır.

Vergi dava dilekçesi nereye verilir ?

Vergi dava dilekçesi görevli ve yetkili mahkemenin bulunduğu adliyeye nöbetçi mahkeme kalemine , ön büro ya da evrak teslim bürosunun bulunduğu yerlerde ön büroya ya da evrak teslim bürosuna verilir.

Vergi mahkemesi dava dilekçesi örneği

 VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                  ………..

 

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR.

 

DAVACI :

ADRESİ :

VERGİ KİMLİK NO :

DAVALI : … Vergi Dairesi Müdürlüğü

VERGİ CEZASININ;

TARİHİ:

İHBARNAME NO:

TEBELLÜĞ TARİHİ:

NEVİ:

DÖNEMİ:

MİKTARI:

VERGİNİN;

MİKTARI:

DÖNEMİ:

DAVA KONUSU: …./…/… tarihinde ihtirazi kayıtla beyan edilerek gerçekleşen tarhiyatın iptali istemidir.

AÇIKLAMALAR;

  • …. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …/…/… tarihli işlemi ile … kanun maddesine istinaden … cezası tesis etmiştir.Anılan işlem hukuka ve yasaya açıkça aykırıdır.Şöyle ki;
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur.
  • Ancak,İYUK 26 ncı maddenin 3 üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder.
  • Bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar,tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir.
  • Açıkça hukuka aykırı  işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğacağında kuşku bulunmamaktadır . Bu nedenle  yürütmenin durdurulması talebim mevcuttur.
  • 5.Arz ve izah edilen nedenlerle …. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …/…/… tarihli işleminin iptali talebiyle sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ DAYANAK:Vergi Usul Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

YASAL DELİLLER:

NETİCE-İ TALEP:Yukarıda arz edildiği üzere ve mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle talep ve davamın kabulü ile;

Yürütmenin durdurulması talebimin kabulüne,

Kesilen vergi cezasının kaldırılmasına,dava giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. .../.../...

Davacı

 

 

Ekler :

Ceza İhbarnamesi,

Tahakkuk Fişi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir