Velayet davası dilekçe örneği

velayet davası dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

velayet davası dilekçe örneği indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.


NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

                                   ……..

DAVACI                                     :

ADRES                                     :

VEKİLİ                                      :

DAVALI                                    :

KONU                                      : Müşterek çocuğun velayetinin değiştirilmesi talebi.

AÇIKLAMALAR                       ;

1-)Müvekkil ile davalının evlilikleri …. Aile Mahkemesinin … /…/… tarih ….esas ,…karar sayılı kararı ile sonlanmış …/…/… tarihi itibariyle boşanma kararı kesinleşmiştir. …. Aile Mahkemesi ilgili kararı ile tarafların müşterek çocukları olan …’nin velayeti davalı eşe verilmiştir.

2-)Davalı anne çocuğun baba ile kişisel ilişki kurmasını sürekli olarak engellemekte müvekkil çocuğunu iki yıldır icra vasıtasıyla görebilmektedir. Bu süreçte davalı hakkında çocuk teslimine muhalefetten işlem yapılmıştır. Türk medeni kanunun 325’nci maddesinde yer alan yükümlülüğe aykırı davranmıştır.

3-)Davalının sosyal çevresi ve yaşam tarzı çocuk büyütmeye elverişli değildir. İkamet ettiği çevrede çocuğun sosyal gelişimini olumuz etkileyecek niteliktedir.

4-)Davalı …/…/… tarihinde yeniden evlenmiştir. Yeni eşi müvekkilin çocuğuna şiddet uygulayarak kötü muamelede bulunmuştur.

5-)4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarında davalı yerine getirmekle yükümlü olduğu bakım, eğitim, koruma yükümlülüklerini açıkça ihlal etmiştir.

6-)Arz ve izah edilen nedenlerle küçüğün velayetinin davalıdan alınarak müvekkile verilmesi gereği hasıl olduğundan sayın mahkemenize başvurulmuştur.

HUKUKİ NEDENLER              : 4721 S. K. m. 324,349 ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                 : Nüfus kaydı, boşanma ilamları, tanık beyanı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                 : Yukarıda açıklanan nedenlerle, küçük ...’nin velayetinin davalıdan alınarak müvekkile verilmesine, yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına , karar verilmesini Mahkemenizden vekaleten  talep ederiz.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.


 Velayet davası dilekçe örneği bilgilendirme maksatlı hazırlanmıştır.Özel durumunuza ilişkin değişiklikleri yapma yükümlülüğü size aittir.

Velayet davası dilekçe örneği ile ilgili faydalı bilgiler;

Yetkili Mahkeme:  Davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesi.

Görevli Mahkeme:Aile Mahkemesi.

Yargılama Usulü:Basit yargılama usulüne tabi.

Davacı:Velayet kendisine verilmeyen anne/baba

Davalı:Velayet kendisine verilen anne/baba

Konu:Velayetin Değiştirilmesi İstemi.

İlgili kanun maddesi:4721 S. Medeni Kanun. m. 335 v.d. maddeleri.

Velayet davası ne kadar sürer?(Dava hedef süresi):?

İstinaf süresi:İki hafta

Temyiz süresi:Temyize tabi değil.


velayet davası dilekçe örneği ile ilgili Yargıtay kararı


Velayet davası ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesinin vermiş olduğu karar kesindir.

2. Hukuk Dairesi   2017/4044 E.  ,  2017/9227 K."İçtihat Metni" 

  • MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi
  • DAVA TÜRÜ : Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi-Velayetin Değiştirilmesi-İştirak Nafakası
  • Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı baba tarafından, her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
  • İlk derece mahkemesince davacı-davalı babanın çocukla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesine yönelik davasının reddine, davalı-davacı annenin velayetin değiştirilmesine yönelik karşı davasının ise kabulüne dair verilen hükme karşı taraflar istinaf talebinde bulunmuş, Bölge Adliye Mahkemesi, davalı-davacı babanın istinaf taleplerinin esastan reddine karar vermiş, hüküm davacı-davalı baba tarafından temyiz edilmiştir.
  • 1-Bölge Adliye Mahkemesince verilen bir kararın temyiz yoluna başvurulabilen kararlardan olup olmadığının belirlenmesinde davanın fer'i niteliğindeki hükümler dikkate alınamaz. Davalı- davacı annenin davası velayetin değiştirilmesine ilişkin olup çekişmesiz yargı işidir (HMK m. 362/2-b-13). Bölge Adliye Mahkemesince çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar kesin nitelikte olup, bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz (HMK m.362/l-ç). Bu sebeple davacı-davalının velayetin değiştirilmesi davasına yönelik temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmiştir.
  • 2-Velayetin değiştirilmesine dair ilk derece mahkemesi kararı yukarıda açıklanan sebeple kesinleştiğinden, davacı-davalı babanın velayet hakkı kendisinde iken istediği kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi davasının konusu kalmadığından bu husus gözetilerek bir karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.
  • SONUÇ: Davacı-davalının velayetin değiştirilmesi davasına yönelik temyiz dilekçesinin yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple REDDİNE, kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi davasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde ise hükmün yukarıda (2.) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, dosyanın İstanbul 1. Aile Mahkemesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 11.09.2017 (Çrş.) (Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr/ )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir