Vasiyetnamenin tenfizi dava dilekçesi

Vasiyetnamenin tenfizi dava dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Vasiyetnamenin tenfizi dava dilekçesi indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.


NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                          …………

DAVACI :

ADRES:

VEKİLİ :

ADRES:

DAVALI :

KONU :Vasiyetnamenin tenfizi ve  vasiyetnameye konu taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkil adına tesciline karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR;

1-muris ... …/…/.. tarihinde vefat etmiştir, muris .... Noterliği’nin …/…/20…tarih ve ….. yevmiye no’lu düzenleme şeklindeki vasiyetnamesi ile müvekkili mirasçı naspetmiştir.Bu vasiyetname ile … adresinde yer alan,tapuda … ada … parsel …paftadaki taşınmazı müvekkile vasiyet etmiştir.

2-Vasiyetnamenin .... Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararı ile açılıp okunmuştur,davalı yasal mirasçılar tarafından ilgili vasiyetnameye herhangi bir itirazda bulunulmamıştır.Bu suretle vasiyetname kesinleşmiştir.

3-Davalılar ..., ..., ..., ... ,vasiyetnamenin kendilerine tebliğ edilip okunmadığını,murisin vasiyet ettiği tarihte akli melekelerinin yerinde olup olmadığının araştırılması gerektiğini savunarak vasiyetamenin iptali talebiyle … mahkemesinde vasiyetnamenin iptali davası açmıştır.Bu dava reddedilerek …/…/… tarihi itibariyle kesinleşmiştir.

4-Arz ve izah edilen nedenlerle .... Noterliği’nin …/…/.. tarih … yevmiye no’lu vasiyet eden ...'a ait düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin tenfizi ile, ...ili, ... ilçesi, ... mahallesi, .. ada, . no ,. blok, . no’lu bağımsız bölümdeki ...'ın müvekkil ... adına kayıt ve tescilini talep maksadıyla iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Vasiyetname, … Mahkemesinin kararı,…. Mahkemesinin kararı ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER :Medeni Kanun, HMK ve ilgili mevzuat

NETİCE VE TALEP : Yukarıda sayılan ve mahkemece resen dikkate alınacak  nedenlerle;

Davamızın kabulü ile .. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin … esas sayılı ilamı ile açılıp kesinleşmiş olan, …. Noterliği’nin ……. tarih ve …… yevmiye sayılı vasiyetnamenin tenfizine,

...ili, ... ilçesi, ... mahallesi, .. ada, . no ,. blok, . no’lu bağımsız bölümdeki ...'ın müvekkil ... adına kayıt ve tesciline,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini vekaleten arz ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

İLGİLİ BAĞLANTI:

Vasiyetnamenin yerine getirilmesi davasında yetkili ve görevli mahkeme

Etiket:Vasiyetnamenin tenfizi dava dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.