Tenkis istemi ve muris muvazası terditli dava dilekçesi

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tenkis istemi ve muris muvazası  dava dilekçesi

                                  ……. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                      (Ölenin adresi mahkemesi)

DAVACI ………………..……: 

DAVALI………………………:  (kazandırma yapılan kişiye karşı açılır)

DAVA DEĞERİ…………: Harca esas değer 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) (Bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak fazlaya ilişlin haklarım saklı kalmak kaydıyla)

KONU………………….……..: Borçlar Kanununu kapsamında……… parselin davalı adına olan ½ hissesinin ,payım oranında muvazaa nedeni ile iptali ile mirasçılık belgesindeki hissem oranında adıma tapuya kayıt ve tesciline bu mümkün olmadığı takdirde faizi ile birlikte tenkisine karar verilmesi talebidir.

 AÇIKLAMALAR
1-Muris …………….. ….. İli …………..İlçesi ……………. mahallesi Cilt………    Sayfa…………..Ve kütük Sıra no………….da kayıtlı olup ………….tarihinde vefat etmiştir.

2-Mirasçı olarak geriye …………………………..kalmıştır.

3-Muris, mirasçılarından mal kaçırmak amacı ile davaya konu taşınmazın yarı hissesini davalıya bağışlamış ve bunu gizleyerek satış göstermiştir.Muris son derece varlıklı bir insandır ve işlem tarihinde böyle bir satıştan umabileceği bir çıkar bulunmamaktadır. Her ne kadar işlem tapuda … TL bedelli bir satış işlemi olarak gösterilmişse de murisin banka hesabında işlemin yapıldığı tarihlerde bir para hareketliliği görülmemektedir.

 2-Muris muvazaasına ilişkin ilk Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 01.04.1974 tarihli 1/2 sayılı karardır.Söz konusu kararda; “Bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazı hakkında tapu sicil memuru önünde iradesini satış doğrultusunda açıklamış olduğunun gerçekleşmesi halinde, saklı pay sahibi olsun ya da olmasın, miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar görünürdeki satış sözleşmesinin danışıklı (muvazaalı) olduğunu ve gizli bağış sözleşmesinin de biçim koşulundan yoksun bulunduğunu ileri sürerek dava açabilirler.”denmek suretiyle muris muvazaasının varlığı kabul edilmiştir.

3-Vasiyetname ile ….. ya bıraktığı tarlanın değeri tarafımca bilinmemektedir bu nedenle harca esas olmak üzere fazlaya ilişkin haklarım  saklı kalmak kaydıyla 1.000 TL dava değeri harca esas olarak belirtilmiştir bilirkişi incelemesi sonucunda taşınmazı değerinin tespiti sonrasında dava değerini güncelleyeceğimi belirtmek isterim.

4-Muris, taşınmazının yarısını davalıya gerçekte hibe etmiştir.Hibe de Medeni Kanununda düzenlendiği üzere resmi şekilde yapılmadığından ve şekil eksikliği nedeni ile geçersizdir. Muris ……, gerçek iradesini satış göstererek gizlemiştir.Mal kaçırmak için bu yola başvurmuşlardır. Tapuda gayrimenkule konulan …. Türk Lirası değerde bu satışın gerçekte satış olmadığını, hibe olduğunu göstermektedir.Bu yüzden muvazaa olduğu satış belgelerinden anlaşılmaktadır ve bu hukuksuz işleme karşı dava açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER : Tapu kayıtları,satış senedi, veraset ilamı. tanık vs. tüm deliller.

HUKUKİ NEDENLER :Borçlar Kanunu ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla,

Tapu kayıtlarının ve satış sözleşmesinin ……. Tapu Sicil Müdürlüğünden istenilmesine,

Açılan davanın konusuz kalmaması ve ilerde telafisi güç zararların doğmaması için iptale tabi gayrimenkulün başkalarına devrinin önlenmesi için tapu kaydına tensiple birlikte hüküm kesinleşinceye kadar İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA ve Tapu Sicil Müdürlüğüne Müzekkere yazılmasına,

Davalıya yapılan satış nedeni ile Borçlar Kanunu kapsamında dayalı olarak ….. parselin davalı adına olan ½ hissesinin hissem oranında muvazaa nedeni ile iptali ile veraset ilamındaki hissem oranında adıma kayıt ve tesciline

Bu mümkün olmadığı takdirde faizi ile birlikte tenkisine,

Yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederim. …/…/…

DAVACI

Tenkis istemi ve muris muvazası  dava dilekçesi İNDİR (word)

Tenkis istemi ve muris muvazası  dava dilekçesi İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.