Tenkis dava dilekçesi örneği

tenkis dava dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tenkis dava dilekçesi örneği

 

 

 

                                  ……. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                      (Ölenin adresi mahkemesi)

DAVACI …………..…..……: 

DAVALI………………………:  (kazandırma yapılan kişiye karşı açılır)

KONU…………………………: Tenkis isteminden ibarettir.

DAVA DEĞERİ…………: Harca esas değer 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) (Bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak fazlaya ilişlin haklarım saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR                     :

1- Muris; davalıya mirasından mal kaçırmak amacıyla … ada … pafta … parselde kayıtlı taşınmazı devretmiş ve tapuda devir işlemi ile davalı üzerine geçirmiştir. Tarafımca  bu durum yeni öğrenilmiştir.

2- Taşınmaz … TL kıymetinde olmasına rağmen …TL ye tapuda satış gösterilmiştir. Bu işlem muvazaalıdır.

3- Şahsımın muristen almaya hak kazandığım saklı hisseme tecavüz edilmiştir.Devirin gerçekleştiği tarihte murisin bu taşınmazı satmasını gerektirecek herhangi bir neden yoktur.Ayrıca bankada nakit parası mevcuttur.

Alternatifler

Tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,

Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,

Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise,

Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa

4- Vasiyetname ile dini nikâhlı eşine bıraktığı evin değeri tarafımca bilinmemektedir bu nedenle harca esas olmak üzere fazlaya ilişkin haklarım  saklı kalmak kaydıyla 1.000 TL dava değeri olarak belirtilmiştir bilirkişi incelemesi sonucunda taşınmazı değerinin tespiti sonrasında dava değerini güncelleyeceğimi belirtmek isterim.

5-Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için sayın mahkemenize başvuru zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                : Türk Medeni Kanunu, HMK ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                 : Nüfus kayıtları,veraset ilamı, tanık beyanları,tapu kayıtları vs. yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                  : Tarafıma ait saklı payın tenkisi ile tenkis alacağı yargılama aşamasında netleşeceğinden şimdilik 1.000,00 TL ve bilirkişi tarafından hesaplanacak diğer meblağlara muacceliyet tarihi itibariyle en yüksek faizin uygulanarak tarafıma ödenmesine karar verilmesini , yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini  saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

                                                                                                                                 DAVACI

Tenkis dava dilekçesi İNDİR (word)

Tenkis dava dilekçesi  İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.