Tehiri icra talepli istinaf dilekçesi örneği

tehiri icra talepli istinaf dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

tehiri icra talepli istinaf dilekçesi örneği


… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

…. İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :                                                                                    Tehiri icra taleplidir.

DAVALI:

ADRES:

DAVACI:

ADRES:

KONU : … İş Mahkemesinin … esas … karar sayılı ilamına karşı istinaf incelenmesi ve istinaf incelemesi sonuçlanıncaya kadar icranın tehirine karar verilmesi talebimden ibarettir.

İLK DERECE MAHKEMESİ

KARARI: … İş Mahkemesinin .../.../... tarih … esas … kararı

TEBLİĞ TARİHİ :

YEREL MAHKEME KARARININ ÖZETİ:

Mahkemece, davacının hizmet süresinin tespiti  talebi haklı görülerek …. nedenlerle davanın kabulüne karar verilmiştir

AÇIKLAMALAR :

… İş  Mahkemesinin … esas … kararı …/…/…  tarihli gerekçeli kararı tarafıma … tarihinde tebliğ edilmiş olup, süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmaktayım.

Anılan karar usul ve yasaya açıkça aykırıdır. Şöyle ki;

Davacı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 7. maddesi uyarınca, 506 sayılı Kanunun 79/10. Maddene dayanarak 05.07.2000 tarihinde çalışmaya başladığını,05.07.2000-31.08.2006 tarihleri arasında kesintisiz çalıştığını, ancak sigortalılığının 01.09.2006 tarihinden itibaren başlatıldığını, en son aylık ücretinin net 880 TL olduğunu belirterek 05.07.2000-31.08.2006 tarihleri arasında çalıştığının tespitine karar verilmesini talep etmiş, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Yerel mahkemenin kararında davacının, kesintisiz olduğunu iddia ettiği çalışmasının kapsam ve niteliğiyle süresi, kapsamı, çalışma süresi netleştirilmemiştir. Davacının çalışma başlangıcı itibariyle gerekli bildirim yapılarak sigortalılığı sağlanmıştır.

Davalının iddiası üzere kesintisiz çalışma söz konusu olmadığından hak düşürücü sürenin kesinti tarihleri dikkate alınarak her bir dönem bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekeceği gözetilmeli iken mahkemece bu yola başvurulmayarak hatalı hüküm kurulmuştur.

Davacının kesintisiz olarak çalıştığını iddia ettiği  dönem bordroları celp edilerek denetlenmeden söz konusu karar verilmiştir.

Mahkemede tanık olarak dinlenilen hukuken itibar edilebilir beyanları dosyaya eklenen ve davacının çalıştığı döneme ilişkin doğrudan tanıklığı olmasına rağmen firmanın kuruluşundan itibaren çalışan personelin beyanlarına itibar edilmemesine karşın davacının tanık olarak gösterdiği komşu işyeri çalışanının beyanlarına itibar edilmiştir.

İş yerinin kapsamı, kapasitesi ve niteliği nazara alındığında davalının beyan ettiği dönemde davacının uzman olduğu alana ilişkin personel ihtiyacı olmadığı, hali hazırda çalışan personel bulunduğu ilk derece mahkemesinde ifade edilmesin karşın hukuka uygun bir gerekçe gösterilmeksizin itibar edilmemiştir.

Mahkemece arz ve izah edilen nedenlerle eksik inceleme sonucu karar verilmiştir.

Arz  ve izah edilen nedenlerle ……..İş Mahkemesi’nin …/…/…. Gün ve …/… E. …/… K. sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde bozulmasına karar verilmesini talep maksadıyla iş bu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.

TALEP SONUCU : Yukarıda belirtilen sebeple ve HMK m. 355 hükmü gereğince re’sen gözetilecek nedenlerle istinaf incelemesi yapılarak;

İstinaf Talebimin Kabulünü,

Aleyhime olan yerel mahkeme kararına dayalı icra takibine girişilmesi halinde kullanılmak üzere tehir-i icraya karar verilmesini,

Yargılama sonucunda verilen kararın kaldırılarak davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesini ve yapılacak yargılama sonunda kararın iptaline ve talebim doğrultusunda karar verilmesine, davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi mümkün değil ise hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.…/…/…

EKLER :

Nüfus Kayıt Örneği

…İş Mahkemesi’nin …/…/…. gün ve …/… E. …/… K. sayılı kararı,

SGK kayıtları.

(İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN)

DAVALI

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Mehil vesikası için talep dilekçesi örneği

İcranın geri bırakılması ek istinaf dilekçesi

Etiket:tehiri icra talepli istinaf dilekçesi örneği

            Tehiri icra talepli istinaf dilekçesi örneği  ile ilgili sorularınıza yorumlar bölümünde yer verebilirsiniz.Böylelikle hem sorunuzun cevabını alırsınız hem de diğer ziyaretçilerimize konu ile ilgili farklı bir bakış açısı sağlama imkanımız olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir