Tasarrufun iptali istinaf dilekçesi

ilamsız icra takibi dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tasarrufun iptali istinaf dilekçesi


…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

             …..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE,


İSTİNAF KANUN YOLUNA;

BAŞVURAN DAVACI

ADI VE SOYAD:

ADRES:

DAVALI

ADI VE SOYADI :

ADRESİ :

KONU: …………..Hukuk Mahkemesi’nin …/…/…. Gün ve …/… E. …/… K. sayılı kararının istinaf incelemesi isteminden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : …/…/…

DAVANIN ÖZETİ:

… Asliye Hukuk Mahkemesine açmış olduğum tasarrufun iptal davası kapsamında talebim …. gerekçesiyle ret edilmiştir.

A) USUL YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİM:

Tarafımın İddia ve Savunma Hakları İhlal Edilmiştir. Her davada duruşma yapılması ve tarafların duruşmaya usulüne uygun davetiye ile çağrılmaları zorunludur.Ancak istinaf konusu davada mahkeme tarafıma usulüne uygun tebligat çıkarmamıştır.Bu suretle dava ile ilgili vakıalar ileri sürebilme, deliller gösterebilme, karşı tarafça yapılan iddialara cevap verip açıklamada bulunma imkanım kısıtlanmıştır. Bu nedenle söz konusu karar usul ve yasaya aykırıdır.

Tarafımca Gösterilen Deliller Sebepsiz Olarak Reddedilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 371/1-c. maddesine göre, Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi mutlak bir temyiz sebebi olarak öngörülmüştür. …. Konusunu ispat etmek maksadıyla sunmuş olduğum … delilli mahkemece gerekçe gösterilmeksizin reddedilmiştir.Ayrıca dinlenilmesini talep ettiğim tanık.. hiçbir gerekçe gösterilmeden dinlenilmemiştir.Bu nedenle anılan karar usul ve yasaya aykırıdır.

Hüküm Gerekçesiz Olarak Verilmiştir. Anayasamız ve kanunlar gereği mahkemelerin kararları gerekçeli olmalıdır. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297/1-c maddesinde hükmün içeriğinde neler olması gerektiği açıklanırken gerekçe bunlardan biri olarak sayılmıştır.Ancak istinafa konu kararda açıkça görülmektedir ki … dava konusu … ilişkin herhangi bir gerekçe bulunmamaktadır.

Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında çelişki bulunmaktadır. Mahkemenin …. tarihinde verdiği karar metninde yer alan kısa karar ile … tarihinde açıkladığı gerekçeli karar arasında uyumsuzluk bulunmaktadır.Mahkemenin son celsede boşanmaya ilişkin vermiş olduğu kararında …  ya karar verilmişken gerekçeli karar bu durumdan farklı olarak … şeklinde yer almaktadır.

Bilirkişi Raporlarındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 266. maddesine göre Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir.Dava konusu olaya ilişkin mahkemece alınan bilirkişi raporunda … konusunda çelişkiler bulunmasına rağmen ,bu konun açıklığa kavuşturulması için ek rapor alınması gerekirken çelişkili rapora dayanılarak hüküm kurulmuştur.Bu durum açıkça kanuna ve hukuka aykırıdır.Bu nedenle çelişkili bilirkişi raporlarına dayanarak verilen karar usul ve yasaya aykırı olup, bozulması gerekmektedir.

B)ESAS YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİM :

Davalı aleyhine .. icra dairesinin .. esas sayılı dosyası kapsamında başlatılan takip … tarihinde kesinleşmiştir.Bu süreçte davalının yedinde bulunduğu bilinen … ada … parsel de yer alan .. metrekare arsanın borçlunun alacağı karşılayacak mal varlığı bulunmadığı ve haklarındaki takipleri sonuçsuz bırakmak için dava konusu taşınmazı diğer davalı S.’ye devrettiğini anlaşılmıştır.Söz konusu taşınmaza ilişkin emsal değerlendirmesi yapıldığında değerinin yaklaşık …TL olduğu değerlendirilmektedir.

İcra ve İflas Kanununun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun aciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da “iyiniyet kurallarına aykırılık” nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır.

Borçlunun ev adresine …/…/… tarihinde haciz için gidildiğinde, …. TL ev eşyası haczedilmiş, borçlunun babası icra borcuna kefil olmuştur. Dosya kapsamında sunduğumuz deliller incelendiğinde görülecektir ki davalının dava konusu muvazaalı işleme  konu taşınmaz dışından başkaca bir menkul veya gayrimenkulü bulunmamaktadır.Borçludan bu gayrimenkulün satışı dışında herhangi bir tahsilat yapılması mümkün görünmemektedir.Söz konusu devirle davalı tam anlamıyla acze düşmüştür. İİK’nın 105.maddesinde belirtildiği üzere hacze kabil mal bulunmaz ise haciz tutanağı İİK’nın 143. maddesinde belirtilen aciz belgesi hükmünde olacağı açıktır.

İİK md. 280’e göre; ‘’ Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu malî durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hâllerde iptal edilebilir. Şu kadar ki, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine haciz veya iflâs yoluyla takipte bulunulmuş olmalıdır. (Değişik: 9/11/1988 – 3494/55 md.) Üçüncü şahıs, borçlunun karı veya kocası, usul veya füruu ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları, evlat edineni veya evlatlığı ise borçlunun birinci fıkrada beyan olunan durumunu bildiği farz olunur. Bunun hilafını üçüncü şahıs, ancak 279 uncu maddenin son fıkrasına göre ispat edebilir. ‘’ şeklindedir.

Arz  ve izah edilen nedenlerle alacağımı tahsil etmeme engel olma mahiyetinde olduğu açık olan  iş bu muvazaalı satış işleminin iptali talebimin reddine ilişkin ……..Hukuk Mahkemesi’nin …/…/…. Gün ve …/… E. …/… K. sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde bozulmasına karar verilmesi gerektiğinden iş bu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.

TALEP SONUCU :

Arz ve izah edilen sebeplerle; İstinafa Talebimin Kabulüne,

Yukarıda belirtilen sebeple ve HMK m. 355 hükmü gereğince re’sen gözetilecek nedenlerle istinaf incelemesi yapılarak yargılama sonucunda verilen kararın kaldırılarak davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesini ve yapılacak yargılama sonunda tasarrufun iptaline, davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi mümkün değil ise hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

EKLER :
Nüfus Kayıt Örneği

…Hukuk Mahkemesi’nin …/…/…. gün ve …/… E. …/… K. sayılı kararı

(İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN)   DAVACI


tasarrufun iptali istinaf dilekçesi İNDİR WORD

tasarrufun iptali istinaf dilekçesi İNDİR PDF


 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir