Tasarrufun iptali dava dilekçesi

tasarrufun iptali dava dilekçesi,
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

tasarrufun iptali dava dilekçesi


NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                ………

İhtiyati Tedbir Taleplidir.

DAVACI :

ADRES:

VEKİLİ :

 ADRES

DAVALILAR :

DAVA DEĞERİ :

DAVA KONUSU: Davaya konu taşınmaza ilişkin davalılar tarafından tapu kaydında yapışan muvazaalı tasarrufun iptali ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tedbir konulması talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Alacaklı müvekkil … tarafından davalı aleyhine .. icra dairesinin .. esas sayılı dosyası kapsamında başlatılan takip … tarihinde kesinleşmiştir.Bu süreçte davalının yedinde bulunduğu bilinen … ada … parsel de yer alan .. metrekare arsanın borçlunun alacağı karşılayacak mal varlığı bulunmadığı ve haklarındaki takipleri sonuçsuz bırakmak için dava konusu taşınmazı diğer davalı S.’ye devrettiğini anlaşılmıştır.Söz konusu taşınmaza ilişkin emsal değerlendirmesi yapıldığında değerinin yaklaşık …TL olduğu değerlendirilmektedir.

İcra ve İflas Kanununun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun aciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da “iyiniyet kurallarına aykırılık” nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır.

Borçlunun ev adresine …/…/… tarihinde haciz için gidildiğinde, …. TL ev eşyası haczedilmiş, borçlunun babası icra borcuna kefil olmuştur. Dosya kapsamında sunduğumuz deliller incelendiğinde görülecektir ki davalının dava konusu muvazaalı işleme  konu taşınmaz dışından başkaca bir menkul veya gayrimenkulü bulunmamaktadır.Borçludan bu gayrimenkulün satışı dışında herhangi bir tahsilat yapılması mümkün görünmemektedir.Söz konusu devirle davalı tam anlamıyla acze düşmüştür. İİK’nın 105.maddesinde belirtildiği üzere hacze kabil mal bulunmaz ise haciz tutanağı İİK’nın 143. maddesinde belirtilen aciz belgesi hükmünde olacağı açıktır.

İİK md. 280’e göre; ‘’ Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu malî durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hâllerde iptal edilebilir. Şu kadar ki, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine haciz veya iflâs yoluyla takipte bulunulmuş olmalıdır. (Değişik: 9/11/1988 – 3494/55 md.) Üçüncü şahıs, borçlunun karı veya kocası, usul veya füruu ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları, evlat edineni veya evlatlığı ise borçlunun birinci fıkrada beyan olunan durumunu bildiği farz olunur. Bunun hilafını üçüncü şahıs, ancak 279 uncu maddenin son fıkrasına göre isbat edebilir. ‘’ şeklindedir.

Arz  ve izah edilen nedenlerle müvekkilin alacağını tahsil etmesine engel olma mahiyetinde olduğu açık olan  işbu muvazaalı satış işleminin iptal edilerek tasarrufun iptali kararı verilmesini ve tasarrufun iptali davasına konu olan taşınmazın dava sonuçlanana kadar 3. kişilere satışının engellenmesi için söz konusu taşınmazın kaydına HMK 389. Md. vd gereğince ihtiyati tedbir konulması talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :İİK 277, HMK 389 ve devamı maddeler, ilgili sair yasal mevzuat.

DELİLLER : …her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve Mahkemenizce re’sen tespit edilecek sebeplerle;

Davalıların muvazaalı işlemle iyi niyetli olmayarak hareket etmesi dikkate alınarak öncelikle söz konusu taşınmaz üzerine HMK md. 389 gereğince İHTİYATİ TEDBİR konulmasına,

Davalılar arasında yapılan TASARRUFUN İPTALİNE, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

Ekleri :


tasarrufun iptali dava dilekçesi İNDİR WORD

tasarrufun iptali dava dilekçesi İNDİR PDF


17. Hukuk Dairesi         2017/5584 E.  ,  2018/1175 K.

(…)

Davacı vekili dava dilekçesi ile davalı borçlu … aleyhine … 4. İcra Müdürlüğü’nün …..esas sayılı dosyası ile…..-TL’nin tahsili için takip yaptığını, …. tarihinde borçlunun evinde yapılan hacze ilişkin tutanakta hacze değer mal bulunamadığının belirtildiğini, devamla borçlu hakkında yapılan hacizde adreste mal varlığı bulunmadığından geçici aciz belgesi olarak alabildiğini, …’in … ili …ilçesi … Mahallesi … ada.. parselde kayıtlı bulunan taşınmazı …-TL karşılığında …. tarihinde arkadaşı …’ya sattığını öğrendiğini ve daha sonrasında gayrimenkulü kaçırmak adına …. tarihinde … isimli şahsa sattığını, taşınmazı satın alan …’ün dava tarihine kadar söz konusu taşınmazda ne oturduğunu ne de üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunduğunu, evde halen …’in ikamet ettiğini, taşınmazın 1 aylık kısa sürelerle el değiştirmesinin de iddialarını doğruladığını iddia ederek; davalılar arasında …. tarihinde yapılan satış işleminin cebri icra yoluyla alacağın tahsiline yetki vermek üzere iptaline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı … vekili yargılama safahatındaki savunmalarında özetle: müvekkilinin … ile organik hiçbir bağlantısı bulunmadığını, dolayısıyla müvekkilinin davalılardan …’dan satın almış olduğu gayrimenkulün tamamen normal bir alım satım ilişkisi dahilinde olduğunu, herhangi bir şekilde mal kaçırma maksatlı bir işlem içerisinde müvekkilinin yer almadığını, … ile müvekkilinin davaya konu gayrimenkulü ….-TL üzerinden satın aldığını, müvekkili ile …’nın resmi satış bedelini …..-TL olarak gösterdiklerini, bu durumun harç masraflarının az çıkması için tapu memurlarının yönlendirmesi ile gerçekleştiğini, müvekkilinin de sürekli olarak gayrimenkul alıp satan bir kişi olmadığı için de bu yönlendirme karşısında gayrimenkul satış bedelini rayiç bedel olan …..-TL olarak gösterdiğini, müvekkilinin dava konusu evi oturmak için değil yatırım amaçlı aldığını, evin …’dan önceki sahibi olan …’in de bu evde halen ikamet ettiği için müvekkilinin evi …’e kiraya vermekte bir sakınca görmediğini, ayrıca müvekkilinin kiracısı olan …’e tahliye taahhütnamesi de imzalattığını, müvekkilinin iyi niyetli 3.kişi olduğunu beyan ederek; davanın reddine, mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar … ve …’ya usulüne uygun olarak tebligat yapıldığı halde savunmaya yönelik yazılı veya sözlü beyanda bulunmadıkları anlaşılmıştır.

Mahkemece satış tarihi itibari ile evin değerinin …. TL olması,…..tarihinde yapılan keşifte taşınmazda … ve eşinin ikamet ettiği, bu hali ile satışların gerçek bir satış olmadığı, borçlunun alacaklı davacıdan mal kaçırma kastı bulunduğu sonucuna varılarak davanın değişik kabulü ile davacıya … 4. İcra Müdürlüğü’nün ….. sayılı dosyada kesinleşen icra alacak takibine bağlı olarak …ili … ilçesi … Mahallesi … ada … parsele müracaat hakkı tanınmasına karar verilmiştir.Karara karşı, davalı … vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.

İlk derece mahkemesince verilen karara yönelik olarak davalı … vekilince yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK’nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince Davalı … vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …. tarihli, …. E.- 2017/158 K. sayılı kararının HMK nun 353/1-b.2 maddesi uyarınca düzeltilerek yeniden esas hakkında karar verilmek üzere kaldırılmasına, davanın kabulü ile … İli, …İlçesi …, 614 ada, 9 parsel sayılı taşınmaza ilişkin davalılar arasında yapılan satış işleminine dair tasarrufun iptali ile davacıya… 4. İcra Müdürlüğü’nün 016/4110 E sayılı talep dosyasındaki alacak ve ferilerini karşılayacak şekilde söz konusu taşınmaz yönünden cebri icraya devam ve satış yetkisi verilmesine dair verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK’nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir. 

(…)

Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir