Tanıklıktan çekilme dilekçesi

tanıklıktan çekilme dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?
Tanıklıktan çekilme dilekçesi

….. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

                                          ……..

 

DOSYA NO:

TANIK: Ad Soyad,T.C.Kimlik No

ADRES:

KONU:Tanıklıktan çekilme talebi.

AÇIKLAMALAR:

Mahkemenizde yargılaması devam etmekte olan sanık …….’nın hakkındaki dava ile ilgili olarak tanık sıfatı ile mahkemenize çağrılmış bulunmaktayım.Dilekçeme ekli nüfus kaydından anlaşılacağı üzere tanık benim eski eşimdir.Ceza Muhakemeleri Kanunun 45’nci maddesinde “Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi.” Tanıklıktan çekinebilecekler arasında sayılmıştır.

Bu kapsamında tanıklıktan çekinme talebimin kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

…./…/….

İmza

Ad Soyad

Ekler:

Nüfus Kayıt Örneği

Nüfus Cüzdanı Sureti

Tanıklıktan çekilme dilekçesi İNDİR (Tıklayınız)

Tanıklıktan çekinme

CMK Madde 45 – (1) Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilir:

a) Şüpheli veya sanığın nişanlısı.

b) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi.

c) Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu.

d) Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları.

e) Şüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı bulunanlar.

(2) Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin önemini anlayabilecek durumda olmayanlar, kanunî temsilcilerinin rızalarıyla tanık olarak dinlenebilirler. Kanunî temsilci şüpheli veya sanık ise, bu kişilerin çekinmeleri konusunda karar veremez.

(3) Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere, dinlenmeden önce tanıklıktan çekinebilecekleri bildirilir. Bu kimseler, dinlenirken de her zaman tanıklıktan çekinebilirler.

Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme

CMK Madde 46 – (1) Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecekler ile çekinme konu ve koşulları şunlardır:

a) Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler.

b) Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler. c) Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdikleri kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler.

(2) Yukarıdaki fıkranın (a) bendinde belirtilenler dışında kalan kişiler, ilgilinin rızasının varlığı halinde, tanıklıktan çekinemez.

Etiket: Tanıklıktan çekilme dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir