Takipsizlik kararına itiraz hakkında bilgi ve dilekçe örneği

takipsizlik kararına itiraz
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Takipsizlik kararına itiraz hakkında bilgi ve dilekçe örneği


Takipsizlik yani kovuşturmaya yer olmadığına dair karar nedir?


  • Hüküm incelendiğinde görülecektir ki kovuşturmaya yer olmadığına dair karar soruşturma evresi sonunda Cumhuriyet Savcısı tarafından yargılama yapılmasını gerektirecek düzeyde delil elde edilememiş ise verilen karardır.
  • Takipsizlik kararı verildikten sonra yeniden soruşturma yapılabilmesi yeni bir delil elde edilmesine ve Sulh Ceza Hakimliğinin izin vermesi halinde mümkündür.

Ceza Muhakemeleri Kanunun 172’ci maddesinde düzenlenen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara ilişkin hüküm şöyledir;

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
Madde 172 – (1) Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile
önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir.

(2) (Değişik: 2/1/2017-KHK-680/10 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/9 md.) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.

(3) (Ek: 11/4/2013-6459/19 md.) Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma açılır.


Takipsizlik kararına itiraz 


  • Suçtan zarar gören tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde karara itiraz edebilir.
  • İtiraz edilecek makam kararı veren Cumhuriyet Savcılığının bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğidir.
  • Takipsizlik kararına itiraz dilekçesinde dava açılması gerektiği delillerle ve olaylarla belirtilmelidir.
  • Sulh Ceza Hakimliği inceledikten sonra gerek görürse soruşturma dosyasını soruşturmaya devam edilmek üzere savcılığa gönderir.

Ceza Muhakemeleri Kanunun 173’cü maddesinde düzenlenen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara ilişkin hüküm şöyledir;

Cumhuriyet savcısının kararına itiraz
Madde 173 – (1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.

(2) İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir.

(3) (Değişik: 18/6/2014-6545/71 md.) Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer Cumhuriyet başsavcılığından talepte bulunabilir; kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir.

4) (Değişik: 25/5/2005 – 5353/26 md.) Sulh ceza hâkimliği istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir.

(5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdir yetkisini kullandığı hâllerde bu madde hükmü uygulanmaz.

(6) (Değişik: 2/1/2017-KHK-680/11 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/10 md.) İtirazın reddedilmesi halinde aynı fiilden dolayı kamu davası açılabilmesi için 172 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanır.


Takipsizlik kararına itiraz dilekçe örneği


….. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

…. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

SORUŞTURMA NO :

MÜŞTEKİ :

ADRES:

ŞÜPHELİ :

ADRES:

SUÇ :

KONU : …..Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …. tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itirazlarımdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

… (olayı kısaca özetleyiniz) nedenlerden dolayı .. tarihinde … Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet başvurusunda bulundum.Bu konuda müşteki olarak ifade verdim. Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheli hakkında vermiş olduğu… tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı .. tarihinde tebellüğ ettim.Söz konusu karar hukuka ve kanuna aykırıdır.Şöyle ki;

Dosyada yapılan ….’ne yazılan müzekkere …nin açık kimlik ve adresi istenmiştir ancak tanık olarak dinlenilmesi gereken bu şahsın kimlik bilgileri tespit edilerek dinlenilmesi yoluna gitmeden bu müzekkere cevabı beklenmeksizin karar verilmiştir.Oysa ki tanık dinlenildiğinde … konusunda önemli  bilgiler verebilecektir.

… konularında savcılıkça herhangi bir araştırmaya gerek duyulmamıştır.Bu konular incelendiğinde görülecektir ki soruşturmanın neticesini önemli derecede etkileyecek niteliktedir.

C.M.K. mad. 160’a göre, bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet Savcısının görevi, ‘hemen işin gerçeğini araştırmaya başlamak’ ve ‘şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almaktır’. Somut olayımızda .. Cumhuriyet Başsavcılığı maddi gerçeği ortaya çıkarmak yerine tarafımca sunulan delilleri dahi değerlendirmemiştir.

Kararda şüphelinin …. dolayısı ile …. suçunun unsurlarının oluşmadığından bahsedilmiştir. Fakat olayda ….söz konusu olduğundan söz konusu suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu ortadadır.

Başsavcılık makamı eksik inceleme, yanlış değerlendirme ve kanaatle soruşturmaya ilişkin takipsizlik kararı vermiştir.Bu nedenle takipsizlik kararının kaldırılarak soruşturmaya devam edilmesinin temini maksadıyla iş bu başvuruyu yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı…. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması ve şüpheli hakkında soruşturmaya devam edilmesi için dosyanın ilgili Başsavcılığa gönderilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Müşteki

Takipsizlik kararına itiraz dilekçe örneği İNDİR WORD

Takipsizlik kararına itiraz dilekçe örneği İNDİR PDF

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir