Şufa davası dilekçe örneği

şufa davası dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Şufa davası dilekçe örneği

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                         …………..

İHTİYADİ TEDBİR TALEPLİDİR

 

DAVACI :

ADRES :

DAVALI :

ADRES:

KONU : Şufa Hakkı Davası

DAVA DEĞERİ :

AÇIKLAMALAR

… ada … pafta … parsel sayılı, …… adresinde yer alan arsa vasfında taşınmazda …. İle paylı mülkiyet sahibi iken , davalı tarafından …. ‘ e ait paylar …/…/… tarihinde …. Yevmiye numaralı işlem ile devralınmıştır.

Önalım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye satması halinde diğer paydaşlara bu satılan payı öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar ve satışın yapılmasıyla kullanılabilir hale gelir.

Türk Medeni Kanunu’nun 733/4. maddesi gereğince önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Yapılan satışın alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığı ile bildirilmesi hak düşürücü sürenin başlaması bakımından zorunludur.

Bu kapsamda tarafıma hisse devrine ilişkin bir bildirim yapılmamıştır.Haricen satıştan haberdar oldum.  Kanundan kaynaklanan şufa hakkımı bedelini mahkemenizce belirlenen  şekilde depo ederek kullanmak istemekteyim.

Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.(B.K. 389)Bu kapsamda davacının taşınmazı üçüncü kişilere devri halinde hakkımı iktisabım önemli ölçüde zorlaşacağından hatta imkansız hale geleceğinden ihtiyati tedbir talep etmekteyim.

Arz ve izah edilen nedenlerle … ada … pafta … parsel sayılı arsa vasfında taşınmazın davalıya devredilen hisselerinin şufa hakkımı kullanmak suretiyle tapu iptali ve satış bedelini mukabilinde adıma tescilini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL DELİLLER : Tapu Kaydı ,…/…/… tarih ve…. Yevmiye numaralı hisse devir işlemi,tanık keşif bilirkişi ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER : MK. md. 732 ve ilgili yasal mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulüyle;

Öncelikle dava konusu taşınmazın devrinin engellenmesi maksadıyla talep ettiğim ihtiyati tedbir talebimin kabulüne,

… ada … pafta … parsel sayılı  … adresinde yer alan arsa vasfında taşınmazın davalıya devredilen hisselerinin şufa hakkımı kullanmak suretiyle tapu iptali ve satış bedelini mukabilinde adıma tesciline,

Yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/…

Davacı

 

Şufa davası dilekçe örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.