Sgk idari para cezasına itiraz dilekçesi örneği

Sgk idari para cezasına itiraz dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?
Sgk idari para cezasına itiraz dilekçesi örneği

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                 …….

 

 …/…/…

İTİRAZDA BULUNAN: Adı Soyadı,T.C.Kimlik No:

ADRES:

TEBELLÜĞ TARİHİ:

İTİRAZ KONU: …/…/… Tarih … Sayılı İdari Para Cezasına İtiraz Hakkında.

AÇIKLAMALAR :  

…… Sosyal Güvenlik Kurumu … İl Müdürlüğünün …./…./…. Tarih …….. sıra numaralı ceza makbuzu ile tarafıma ait iş yerinin 2016, 2017, 2018 yıllarına ilişkin kayıtlarının incelenmesi sonucu düzenlenen rapora istinaden, 4 sigortalının işe giriş bildirgelerinin süresi içinde verilmediğinden bahisle, 5510 sayılı Yasanın 102. maddesi uyarınca 67.447,00-TL idari para cezası kesilmesine karar verilmiştir.

Kesilen ceza hukuksuzdur.Şöyle ki;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8. maddesinin 1 fıkrasında “İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür.” hükmü, 102. maddesinin a fıkrasında “ 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 61 inci maddede belirtilen bildirgeyi, bu Kanunda belirtilen süre içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı yolunda hükmü yer almaktadır.

Ceza taahhuk edilen 4 işçiye gider pusulası ile yapılan ödemeler için SGK primlerinin ödenmemesi gerekmekle birlikte, bu işçilerin stajyer öğrenci oldukları için okulları tarafından bildirim yapılıp prim ödendiğinde prim ödenmesine gerek bulunmamaktadır.

İzah nedenlerle itiraz konusu idari para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla  arz ederim.

İmza

Ad Soyad

Unvan

 

Sgk idari para cezasına itiraz dilekçesi örneği (indir)

5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi gereği

İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder.
Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir.
İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ
tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler.
Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir.
İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce
tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir.
Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez
İLGİLİ BAĞLANTI: Sgk prim geri alma dilekçesi
Etiket: Sgk idari para cezasına itiraz dilekçesi

2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir