Sahte fatura düzenlemek

sahte fatura
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Sahte fatura düzenlemek 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 359/b maddesi kapsamında düzenlenen suça vücut vermektedir.Bu hükme göre; sahte faturayı  düzenleyen veya kullananlar üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

"Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti
bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir."

Yargıtay 11.Ceza Dairesi  2018/5417 E.  ,  2018/8131 K.

2006 takvim yılında düzenlenen en son faturanın 11.08.2006 tarihli olduğu; 213 sayılı VUK'nin 359/b-1 maddesinde düzenlenen "sahte fatura düzenleme" suçunun cezasının miktarı ve üst sınırına göre, 5237 sayılı TCK'nin 66/1-e ve 67/4. maddelerinde öngörülen 12 yıllık dava zamanaşımının, son fatura tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleşmiş olduğu.

 Yargıtay 11.Ceza Dairesi  2018/5262 E.  ,  2018/8269 K.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 4369 sayılı Yasa ile değişik 359/b-1. maddesinde on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüş olup, aynı eylemin düzenlendiği 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 276. maddesi ile değişik 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/b maddesinde ise üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü nazara alındığında, 2006 takvim yılında sahte fatura kullanma suçunun cezasının alt sınırının 18 ay hapis olduğu gözetilmeden, temel cezanın 3 yıl hapis cezası olarak takdir edilmesi suretiyle fazla ceza tayini,bozma nedeni sayılmıştır.

 Yargıtay 11.Ceza Dairesi  2018/5068 E.  ,  2018/7758 K.

….. Dekorasyon İnş. Taah. Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin yetkilisi olan sanık hakkında 2006 ve 2007 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında;

Sanığın, şirketin yetkilisi olarak göründüğünü ancak şirkete ilişkin hiç bir belgede imzasının olmadığını,

Yoklama tutanaklarında adına atılı imzanın ve faturalardaki imzaların kendisine ait olmadığını savunması,

Dosya içerisinde 2006 takvim yılında ... Yapı Malzemeleri Ldt. Şti. adına düzenlenen faturalar bulunmakla birlikte söz konusu faturalardaki sıra numarasının sanığın yetkilisi olduğu şirket tarafından matbaaya bastırılan faturaların sıra numarası ile uyuşmaması,

2007 takvim yılına ilişkin faturaların ise dosyada yer almaması karşısında,

Maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespit edilmesi bakımından; her takvim yılına ilişkin suça konu fatura asıl veya onaylı örneklerinden kanaat oluşturacak sayıda temin edilip dosya arasına konulması, suça konu faturaları kullanan mükellefler veya şirketler haklarında vergi incelemesi yapılıp yapılmadığı,

İlgili şirket yetkilileri veya mükellefler hakkında dava açılıp açılmadığı sorulup, açıldığının tespiti halinde dava dosyaları getirtilip incelenerek bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi,

Sanığın yazı ve imza örnekleri temin edilerek, suça konu faturalardaki, yoklama fişlerindeki, matbaa basım formlarındaki yazı ve imzaların aidiyeti yönünden uzman bir kurum veya kuruluştan rapor alınması,

Suça konu faturaları kullanan şirket yetkilileri veya mükellefler tanık olarak dinlenilerek sözü edilen faturaları hangi hukuki ilişkiye dayanarak kimden aldıklarının, sanığı tanıyıp tanımadıklarının sorulması,

Sonucuna göre tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de; T.C. Anayasa Mahkemesi'nin, TCK.nin 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olması,bozmayı gerektirmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.