Örnek Nafaka Miktarları

nafaka artırım davası hangi mahkemede açılır
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Örnek nafaka miktarları

3.Hukuk Dairesi         2017/16841 E.  ,  2017/18146 K. sayılı kararında;

görüleceği üzere 500TL’lik nafaka miktarının artırılmasına ilişkin davada nafakanın 700TL çıkarılması Yargıtay tarafından fazla bulunmuş bozma kararı üzerine mahkeme 590TL lik nafakaya hükmetmiştir.Bu karar Yargıtay tarafından onanmıştır.

Karar Özeti;

…yoksulluk nafakasının 500 TL olarak belirlendiğini, nafaka dışında herhangi bir gelirinin olmadığını belirterek nafakanın 500TL’den 1.000TL’ye artırımına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davacının ailesinin ekonomik durumunun oldukça iyi olduğunu, ödeme gücü olmadığını savunarak; davanın reddini istemiştir.
Mahkemece; nafakanın 700TL’ye artırılmasına karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

…. mahkemece; TÜİK’in yayımladığı ÜFE artış oranı dikkate alınmak suretiyle davacı lehine hükmedilecek yoksulluk nafakasının belirlenmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde fazla miktarda artırıma karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir….” gerekçesi ile bozulmuş, mahkemece bozmaya uyulmuş, mahkemece aylık 590.00.- TL yoksulluk nafakası takdir edilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir

 

  3.Hukuk Dairesi         2017/14755 E.  ,  2017/14113 K. sayılı kararında;

görüleceği üzere 100TL lik iştirak nafakasının (çocuklar için ödenen nafaka türüdür) 400TL’ye yükseltilmesi istenmiş,mahkeme 150TL’ye karar vermiştir.Yargıtay bu miktarı az bularak “biraz daha yüksek miktar iştirak nafakasına hükmedilmesi gerekirken” diyerek bu kararı bozmuştur.

Karar Özeti;

Davacı; davalı ile boşandıklarını, müşterek çocuk ….n velayetinin davacı anneye verildiğini, küçük için davalı tarafından 100,00 TL iştirak nafakası ödenmesine karar verildiğini, aradan geçen süre, küçüğün ihtiyaçlarının artması, asgari ücretin yükselmesi de dikkate alınarak, iştirak nafakasının aylık 400,00 TL’ye yükseltilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı; davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece; davanın kısmen kabulüne, …1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 05/03/2009 tarih ve 2008/161-2009/129 Esas-Karar sayılı ilamı ile müşterek çocuk…. adına takdir edilen 100,00 TL iştirak nafakasının 50,00 TL artırılarak 150,00 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece; davanın kısmen kabulüne, …1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 05/03/2009 tarih ve 2008/161-2009/129 Esas-Karar sayılı ilamı ile müşterek çocuk…. adına takdir edilen 100,00 TL iştirak nafakasının 50,00 TL artırılarak 150,00 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Somut olayda, davalı babanın gelirinin az bulunması veya gelirinin bulunmaması davalı babayı nafaka yükümlülüğünden kurtarmaz. En azından asgari ücret seviyesinde gelirinin bulunduğunun kabul edilmesi gerekir.

Diğer taraftan, nafaka artırım davasının açılması belli bir zaman geçmesine bağlı tutulmadığı gibi, her dava açıldığı tarihe göre değerlendirilmelidir. Önceki dava tarihi ile bu davanın açıldığı tarih arasında yaklaşık altı yıl süre geçmiştir. Bu süre içinde tarafların sosyal ve ekonomik durumları değiştiği gibi, müşterek çocuk ….in yaşı ve ihtiyaçları da doğal olarak artmıştır.
O halde, mahkemece; tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği, müşterek çocuğun yaşı, eğitim durumu, ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsünün (davalı babanın) gelir durumu nazara alınarak; TMK.4. maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine uygun olacak şekilde biraz daha yüksek miktar iştirak nafakasına hükmedilmesi gerekirken; yazılı gerekçe ile müşterek çocuk için az miktarda iştirak nafakasına hükmedilmesi doğru görülmemiş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.

  3. Hukuk Dairesi         2017/14738 E.  ,  2017/14280 K. sayılı kararında;

görüleceği üzere 175TL lik yoksulluk nafakası 190 TL’ye,ve 150TL lik iştirak nafakasının 160TL’ye çıkarılmasını Yargıtay onamıştır.

Karar özeti;

Davacı; davalı ile …Aile Mahkemesi’nin 2010/85 Esas ve 2012/1111 Karar sayılı ilamı ile boşandıklarını, söz konusu karar ile davacı lehine aylık 175,00 TL yoksulluk nafakası, müşterek çocuk 2008 doğumlu ….için 150 TL iştirak nafakasına hükmedildiğini; aradan geçen zamanda takdir edilen nafakaların ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını bu nedenle, yoksulluk nafakasının 500,00 TL’ye; iştirak nafakasının 500 TL’ye çıkartılmasını talep ve dava etmiştir.

Mahkemece; bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulü ile, 175,00 TL olan yoksulluk nafakasının 15/02/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre 15,00 TL arttırılarak 190,00 TL olarak ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine; 150,00 TL olan iştirak nafakasının 15/02/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre 10,00 TL arttırılarak 160,00 TL olarak ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş, hüküm süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay mahkemenin kararını onamıştır.

  3. Hukuk Dairesi         2017/14597 E.  ,  2017/13390 K. sayılı kararında;

Bu kararda görüleceği üzere 300TL lik iştirak nafakasının 700TL ye çıkarılması kararı Yargıtay’ca onanmıştır.

Davacı, dava dilekçesinde; davalı ile … Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandığını, ortak çocuk İlayda’nın velayetinin kendisine verildiğini, müşterek çocuk için 300 TL iştirak nafakası takdir edildiğini, çocuğun okul giderleri, dershane gideri ve diğer giderler için takdir edilen nafakanın yetersiz olduğunu ileri sürerek; iştirak nafakasının 1.000 TL’ye çıkartılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece; davanın kısmen kabul ile; ortak çocuk İlayda için … 6. Aile Mahkemesinin 2012/585 E. ve 2013/116 K. sayılı 12/04/2013 tarihinde kesinleşmiş olan karar ile belirlenmiş olan aylık 300 TL iştirak nafakasının dava tarihinden itibaren 400 TL arttırılarak 700 TL’ye yükseltilmesine karar verilmiş; hüküm, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiştir.

‘Müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 700 TL iştirak nafakası takdirine ve davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine’ ifadesinin yazılması suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA karar vermiştir.

  3. Hukuk Dairesi         2017/13492 E.  ,  2017/11890 K. sayılı kararında;

Bu kararda görüleceği üzere 6.757 TL lik geliri olan davalının 500TL’lik nafaka miktarının 750TL’ye çıkarılması kararını Yargıtay çok bularak kararı bozmuştur.

Davacı; davalı ile boşandıklarını, … Aile Mahkemesi’nin 2010/487E – 2010/1205K sayılı kararı ile müvekkili lehine 500,00 TL yoksulluk nafakasına hükmedildiğini, 2010 yılında hükmedilen aylık 500,00 TL yoksulluk nafakasının, günün ekonomik koşulları ve müvekkilinin ihtiyaçlarının artması sonucu yetersiz kaldığını iddia ederek aylık 500,00 TL olan nafakanın aylık 1.000TL’ye çıkartılmasını istemiştir.

Mahkemece; daha önce takdir edilen 500,00 TL yoksulluk nafakasının 250,00 TL arttırılarak dava tarihinden itibaren 750,00 TL nafakanın tahsilde tekerrür olmamak üzere davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş,

Somut olayda; davacının ev hanımı olup gelirinin olmadığı, davalının ise Cumhuriyet Savcısı olup 6.757 TL civarı gelirinin olduğu, davalının gelir durumunda nafakanın takdir edildiği tarihe göre olağanüstü bir değişiklik olmadığı anlaşıldığından, mahkemece takdir edilen nafaka yüksektir.

Somut olayda; yoksulluk nafakasının ÜFE verilerine göre hesaplandığı belirtilmiş ise de, hesaplama doğru yapılmamıştır. Zira; aradan geçen 6 yıl için ayrı ayrı ÜFE endeks oranı uygulanarak hesap yapılıp, çıkan rakamların toplanması gerekirken yalnızca 1 yıl için ÜFE uygulanmak suretiyle hesaplama yapılmıştır.

Yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, davacının temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA,karar vermiştir.

Görüldüğü üzere her olay ve duruma göre nafaka miktarları değişebilmektedir ancak rakamların kafanızda örnek nafaka miktarları oluşacağı,  nafaka miktarı neye göre belirlenir konusundaki sorunuza yardımcı olacağı kanaatindeyim.Belirtildiği gibi nafaka alacaklısı davacının ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsü davalının gelir durumunda, nafakanın takdir edilmektedir.Bu durumda her dava kendi bünyesinde özeldir ve nafaka ödeyecek kişinin maddi durumu ve giderleri ile nafaka alacaklısının yoksulluk durumu iştirak nafakasına çocuğun yaşı ,eğitim durumu belirleyici olacaktır.

9 yorum

 1. Ayten Yanıtla

  Nafaka miktarları kendiliğinden artar mı yoksa mahkemeden artırılmasını istemek gerekir mi ?Cevap için şimdiden teşekkürler.

  • Yazar YazarYanıtla

   Öncelikle bu yılın üfe rakamları oranında karşı tarafla anlaşarak artırma yoluna gidebilirsiniz.Anlaşma mümkün olmazsa nafaka artırımı için mahkemeye başvurmaktan başka yok kalmıyor.

  • Savci Yanıtla

   Mrb 6 gun once bir bebegim doğdu iştirak nafakasi ne kdar acarlar ve ayrilali 1 ay oldu..

 2. .... Yanıtla

  Merhaba ben eşimden 2014 yılında boşandım, eşimin çocuk için kendi belirlediği nafaka 250 tl. Bunun dışında hiçbir katkısı yok. Kızım okula başladı, bazı sağlık problemleri de var ve yetişemiyorum. Şimdiki evliliğinden bir oğlu var ve özleyip merak bile etmiyor. Nafaka arttırım talebinde bulunursam zor durumda kalır mıyım ve talebim nasıl karşılanır? Teşekkür ederim

  • Yazar YazarYanıtla

   Merhaba;
   Sorunuzdan anladığım kadarıyla eski eşiniz, müşterek çocuğunuza iştirak nafakası ödemekte ve 2014 yılından beri bir artırım olmamış.Nafaka artırım talebinde bulunma hakkınız mevcut.Sağlık sorunları olduğunu özellikle belirterek bu nedenle yaptığınız masrafları detaylıca başvuru dilekçenizde yer vermeniz sizin lehinize olacaktır.Nafaka artırım oranı yıllık üretici fiyat endeksine göre belirlenir. Şu linke tıklayarak örnek dilekçe size yardımcı olacaktır.Nafaka artırım dava dilekçesi

 3. Aslı Yanıtla

  Ben meb de öğretmenim.Eski eşim de bi kurumda kadrolu işçi aşağı yukarı benim kadar kazanıyor. Geçen yıl boşandık anlaşmalı ve iki çocuğuma toplamda 500 tl nafaka veriyor geçen yıldan beri.Ama o zaman borçları vardı kabul ettim.Arabasını satıp borçlarını kapattı sayılır.evi falan yok.1000 liraya yükseltmek isteyeceğim ama kabul etmeyecek dava açsam mahkeme daha da düşürür mü yoksa iki çocuk için bu parayı uygun görür mü?yani aylık ortalama 4 bin kazanan biri rahat ikramiyelerini falan katmıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir