Orman suçu savunma dilekçesi örneği

Orman suçu savunma dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Orman suçu savunma dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.

-Orman suçu savunma dilekçesi örneği-

 

… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

                                            ………

DOSYA NO :201../….E.

SANIK :Ad Soyad ,TCKN

MÜŞTEKİ :…. Orman İşletme Müdürlüğü

VEKİLİ :Av.

KONU :Bilirkişi Raporuna Karşı Beyanlarım ve itirazlarımdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Dosya kapsamında alınan,dosyaya eklenen bilirkişi raporunda aleyhe olan hususları kabul etmiyorum.Şöyle ki;

Söz konusu arazi ve yapıyı …. Noterliğinin …..yevmiye numaralı …./…/….. tarihli senedi ile devraldım.Söz konusu senet dilekçemin ekinde mahkemenize sunulmuştur.Buranın benden önceki sahibi ….’dir.

Ben bu arazi ve yapıyı …./…./……. tarihinde aldığım şekli ile halen muhafaza etmekteyim yeni bir yapı ve arazi eklemem söz konusu değildir.Bildiğim kadarıyla bu yapı ve arazı ….. yıldan fazla bir geçmişe sahiptir.Bilirkişi raporunda da anılan araziye ilişkin olarak barakanın yaşının ….. yıl arası,diğer yapıların ise ……. yıllık olarak ifade etmiştir.

Bilirkişi raporunda yaş aralığı belirtilen ve en erken yapıldığı değerlendirilen yapının …… yıllık olduğu değerlendirmesine yer verilmiştir.Bu değerlendirmenin Türk Ceza Kanunun zamanaşımı hükümlerine göre incelenmesinde fayda vardır.Buna göre;

Türk Ceza Kanunun 68’nci maddesine göre;Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl geçmesi ile ceza infaz edilemez.Dava konusu olaya  söz konusu yapıların yapılma tarihi esas alınmalıdır.Bu yapılar belirttiğim gibi satın aldığım tarihten önce de vardı yani  20/04/2006 öncesinde yapılmıştı zaten senette de bu yapı ve bahçeden bahsedilmektedir.Eylem tarihi olarak bilirkişi raporu ve devir  teslim senedi dikkate alındığında üzerinden 11 seneden fazla süre geçtiği anlaşılacaktır.

Hal böyle iken ceza zamanaşımının gerçekleşmesi nedeniyle bu nedenle davanın düşmesine karar verilmesi gerekmektedir.

Yukarıda arz ettiğim üzere söz konusu arazi ve yapıyı ../…./…  tarihli senetle devraldım.Alanda yer alan yapı ve bahçe benim tarafımdan oluşturulmadı.Kişi kendi fiil ve eylemlerinden sorumludur.Alanın açılması ve yapının inşası eylemleri bana ait olmadığından bu sebeple mahkemenizde yargılanmam mümkün değildir.

Bilirkişi raporundan söz konusu arazinin orman arazisi kapsamında olduğunu ve 2B kapsamında olmadığı belirtilmiştir.Ben bu arazinin orman vasfında odlundan haberdar değildim.Orman vasfında olduğunu bilseydim para verip devralmam söz konusu olmayacaktır.Hal böyle iken ceza hukuku bakımından hata söz konusu olacaktır.

Ceza hukuku alanında hata, belirli bir fiili cezalandıran kuralın varlığını bilmemek, yorumunda aldanmak veya hukuki kaide yönünden herhangi bir yanılma söz konusu olmamakla beraber işlenilen suçun maddi cephesi ile ilgili hususlarında yanılmak şekillerinde gerçekleşebilir.

Kişinin yaptığının hukuk düzeniyle çatışmadığını zannetmesi, yani fiilini yasaklayan bir normun bulunduğunu bilmemesi veya bilmesine rağmen normu yanlış yorumlayarak somut fiile uygulanmayacağını düşünmesi durumu “doğrudan kural üzerinde hata” olarak ifade edilir. Öte yandan kişinin, fiilini yasaklayan normu ve kapsamını doğru bilmesine rağmen davranışını hukuka uygun hale getiren bir nedenin bulunduğunu zannetmesi durumunda ise “ dolaylı kural üzerinde hata”dan bahsedilir. Dolaylı kural üzerinde hata ya gerçekte olmadığı halde fiile ilişkin bir hukuka uygunluk nedeninin yanlışlıkla bulunduğunun sanılması durumunda ya da gerçekte var olan bir hukuka uygunluk nedeninin yanlış yorumlanması sonucu somut olayda uygulanacağının varsayılması halinde söz konusu olur.

Bu kapsamda söz konusu arazinin orman vasfını bilmeden satın almam, geçmişim yaşantım, toplumsal ve kültürel durumum dikkate alındığında söz konusu hataya düşmekte kusurumun bulunmadığı ve kaçınılmaz bir hatanın söz konusu olduğu ve bu bağlamda Türk Ceza Kanunun 30’ncu maddesinin dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM:

Arz edilen ve mahkemece re’sen dikkate alınacak nedenlerle bilirkişi raporunun aleyhe olan kısımlarına itirazımı belirterek,saygılarımla beraatımı talep ediyorum…./…/…

Sanık

 

EK:

Satın alma senedi.

 

İLGİLİ BAĞLANTI:Ceza mahkemesi kararına karşı istinaf dilekçesi

ETİKET:Orman suçu savunma dilekçesi örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir