Ön ödemeli konut satış sözleşmesinden dönme bildirimi

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinden dönme bildirimi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinden dönme bildirimi indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinden dönme bildirimi ile ilgili olarak kısaca bilgi verecek olur isek bu bildirimi Tüketici Kanunun 45'nci maddesinin tüketiciye tanıdığı " Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. " hükmü kapsamında hazırladık.

Noter aracılığıyla gönderilecek bu bildirim ile satış sözleşmesi kurulduktan sonra müteahhittin yükümlülüklerini yerine açıkça yerine getirmediği durumlarda sözleşmeden dönülerek yasal sürecin başlatılması mümkündür.…. …. NOTERLİĞİ’ NE

 

İHTARNAME

İHTAR EDEN :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

İHTAR EDİLEN :

ADRESİ :

KONU : Ön ödemeli konut satış sözleşmesinden dönme bildirimim hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

  • Tarafınıza ait … … San. Tic. Ltd. Şti’ den …. Ada … parsel …. Pafta da yer alan arsada yapılacak konut projesine ilişkin olarak …/…/…. Tarihinde … Noterliğinin … yevmiye numaralı satış sözleşmesi ile yapılan anlaşma uyarınca …’er TL taksitlerle toplamda ….TL bedel karşılığında konutun …/…/… tarihinde teslimi öngörülmüştür.
  • Ancak sonrasında tarafımca sözleşmeye bağlı kalınarak taksitlerin düzenli olarak ödenmesine karşın, vaat edilen konutun yapımına … ay geçmesine rağmen başlanılmamış olup bununla birlikte arsa sahibi ile yapılan sözleşmenin feshedildiğini de öğrenmiş bulunmaktayım.
  • Tüketici Kanunun 40’ncı maddesinde ön ödemeli satış sözleşmeleri “Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir. “şeklinde ifade edilmiştir.
  • Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinin feshine ilişkin olarak da aynı kanunun 45/1 maddesinde “Ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren yirmidört aya kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır.” Hükmü yer almaktadır tine aynı kanunun aynı maddesinin ikinci fıkrasında ise “Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. “ hükmü yer almaktadır.
  • Bu kapsamda ön ödemeli konut satış sözleşmesi olduğunda kuşku bulunmayan tarafınız ile akdettiğim …/…/… tarihli satış sözleşmesi uyarınca gelinen aşamada taksitlerin düzenli ödenmesine rağmen inşaata başlanılmaması ve arsa sahibi ile olan sözleşmenin feshi nedeniyle bu aşamadan sonra da başlanmasının mümkün gözükmemesi nedeniyle Tüketici Kanunun 45’nci maddesi kapsamında sözleşmeden döndüğümü bildirmekle “Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. “ hükmü gereği herhangi bir kesinti yapılmaksızın ihtar tarihine kadar tarafınıza yapılmış olan ödemelerin yasal faizi ile birlikte tarafıma iadesini talep ve ihtar ederim.
  • Yasal sorumluluklarınızı yerine getireceğinize inandığımdan yargı yoluna gitmeden durumu tarafınıza ileterek gereğinin ifasını talep etmenin uygun olacağı kanaati ile  işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunun ilgili maddesinde öngörülen 180 gün içerisinde satılan daireye ilişkin olarak tarafınıza ödenen ….TL’nin herhangi bir kesinti yapılmaksızın yasal faizi ile birlikte aşağıda yer alan IBAN numaralı hesaba yatırılmasına aksi halde aleyhinize yasal yollara başvuracağımı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ediyorum.
  • …/ …/ …

 

EK:

... Noterliğinin … yevmiye numaralı satış sözleşmesi

 

HESAP NUMARASI:

IBAN NUMARASI:

İHTAR EDEN

İmza

AD SOYAD

 

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını,bir suretinin muhataba posta vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile talep ederim……/…../….

İHTAR EDEN

İmza

AD SOYAD

 

ETİKET: Ön ödemeli konut satış sözleşmesinden dönme bildirimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir