Ön inceleme duruşması

ön inceleme duruşması
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ön inceleme duruşması nedir ?

Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme duruşması yapılır.

Mahkeme ön inceleme duruşmasında; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir.

Boşanma davasında ön inceleme duruşmasında, diğer hukuk davalarında olduğu gibi gerekli incelemeler yapılarak uyuşmazlık noktaları tespit edilir. Bununla birlikte taraflara sulh olmak isteyip istemedikleri diğer bir değişle evliliği devam ettirmek isteyip istemedikleri sorulur.

Ön inceleme duruşmasında tanık dinlenir mi ?

HMK 137 gereği ön inceleme duruşmasında tanık dinlenemez.Buna göre “Ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat için duruşma günü verilemez.”Tanık dinleme işlemi keşif ve bilirkişi gibi tahkikata ilişkin işlemlerdendir.

Ancak ön inceleme duruşmasında dava şartları ve ilk itirazlar ile sınırlı olmak üzere tanık dinleme, belge inceleme, bilirkişi görüşü alma, keşif yapma ve yemin teklif etme gibi işlemler yapılabilir, ancak tahkikat yönelik işlemler yapılamaz. (T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No : 2014/18431 Karar No : 2014/426) Kaynak Linki (ilgili karar için tıklayınız) 

Ön inceleme duruşması yapılmaması Yargıtay tarafından bozma nedeni olarak kabul edilmiştir.

Ön inceleme duruşmasına katılmamak

Mahkeme, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden ve gerekli incelemeyi tamamladıktan sonra, ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek taraflara bildirir.

Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez ve diğer taraf , onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir.

Ön inceleme duruşmasında delil sunabilir mi ?

HMK 137'ye göre "Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır.
Mahkeme ön incelemede; ... tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için
gereken işlemleri yapar, .... ve bu hususları tutanağa geçirir. "

Burada sunulacağı belirtilen deliller tarafların dilekçelerinde beyan ettikleri delillerdir.HMK 140/5. madde, ön inceleme duruşmasında , dava ve cevap dilekçesinde gösterilmiş olmayan belgenin sunulmasına izin vermemiştir.

"Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz
sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin
getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilir. Bu
hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde, o delile
dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir."

Ön incelemede ise, karşı tarafın muvafakatı aranmış, fakat taraflardan biri ön inceleme duruşmasına mazeretsiz gelmezse, gelen tarafın muvafakat aramadan iddia ya da savunmasını genişletebileceği kabul edilmiştir.

Ön inceleme aşamasından sonra ise, ıslah ve karşı tarafın muvafakatıyla genişletme ve değiştirme kabul edilmiştir.

Basit yargılama ön inceleme duruşması

Basit yargılama usûlünde de, dilekçeler teatisi, ön inceleme, tahkikat,sözlü yargılama ve hüküm aşamaları mevcuttur. Ancak, bunlar, yazılı yargılama usûlünde olduğu gibi kesin şekilde birbirinden ayrılmamıştır.

Ön inceleme duruşması kaç kez ertelenebilir ?

Ön inceleme tek duruşmada tamamlanır. Zorunlu olan hâllerde bir defaya mahsus
olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin edilir.(HMK 140/4)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir