Muris muvazaası cevap dilekçe örneği

Muris muvazaası cevap dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Muris muvazaası cevap dilekçe örneği

 

                                                 …..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                                    ………

Dosya No…………..:2018/ …. E.

CEVAP VEREN (DAVALI)…….:

KARŞI TARAF(DAVACI)……….:

KONU………………………………………:      …/…/… tebliğ tarihli dava dilekçesine  cevaplarımın sunulmasıdır.

CEVAPLARIM………………………..:

Mahkemenizde görülmekte olan davayı,karşı taraf haksız ,hukuki dayanaktan yoksun olarak açmış olduğundan,davanın reddine karar verilmesini talep ediyorum. Davacının dava dilekçesinde ileri sürmüş olduğu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.Şöyle ki;

Davacı  murisin yaşamı boyunca yanında olmamışlar,bakım nafaka yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.Murisle senelerce görüşmemişler vefatının ardından  çıkar elde etme maksadıyla harekete geçmişlerdir.

Muvazalı olarak tarafıma devredildiği iddia edilen taşınmazı bedeli karşılığında muristen satın aldım bahsedildiği gibi bağışlama durumu söz konusu değildir.Bu taşınmazın bedelini ödeyecek maddi gücüm bulunmaktadır.Satış işlemi, iki tarafında gerçek ve özgür iradeleri doğrultusunda, resmi satış prosedürü için aranan bütün şartları taşıyan bir taşınmaz satış işlemidir.Tapuda resmi görevliler önünde de devir işlemi gerçekleşmiştir.

Söz konusu taşınmazın bedeli bizzat şahsım tarafından murisin banla hesabına yatırılmıştır.Devirde öngörülen bede taşınmaza ilişkin olarak belediye tarafından öngörülen emlak vergisi rayiç bedelinden fazladır.Murisin taşınmazı istediği bedele satma özgürlüğü vardır.Kaldı ki taşınmazın devredildiği değer piyasa şartlarına göre normaldir.Bu bedelden muvazanın varlığı konusunda bir sonuç çıkarmak yersizdir.

Davacı taraflar tapudaki işlemin muvazalı olduğunu ispat edebileek herhangi bir delil sunamamışlardır.Medeni Kanun iddia edenin iddiasını ispat etmekle yükümlü olduğunu belirtmektedir.Hal böyle iken muvazalı bir işlemin olmadığını ispat etme yükümlülüğüm bulunmamakta tam aksine davacı tarafın böyle bir işlemin varlığını ispat etmesi gerekmektedir.

DELİLLER………………:Veraset ilamları,tapu kayıtları,keşif ve bilirkişi incelemesi ,tanık anlatımı ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEK…….:Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı,fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak açılan davanın reddine,yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…../…../….

CEVAP VEREN DAVALI

Muris muvazaası cevap dilekçe örneği İNDİR (word)

Muris muvazaası cevap dilekçe örneği İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.