Muhdesatın aidiyeti davası dilekçe örneği

muhdesatın aidiyeti davası dilekçe örneği,
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Muhdesatın aidiyeti davası dilekçe örneği

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                           ……..

DAVACI :

ADRES:

VEKİLİ:

ADRES:

DAVALI :

ADRES:

DAVA KONUSU : Muhdesatın aidiyetinin tespiti talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

… ili … , ilçesi … mahallesi … mevkiinde,…. Ada ,…parsel,….. paftada kayıtlı bulunan müvekkile ait tarla niteliğindeki taşınmazda İmar Kanunun 18’nci maddesi kapsamında parselasyon yapılmıştır.Parselasyonla birlikte müvekkilin arazisinin bir bölümü kamulaştırılmıştır.

Müvekkilin arazisi kamulaştırılan kısmı üzerinde bulunan fındık ağaçları ile muhtelif cins ve sayıdaki meyve ağaçlarıyla (… adet … ağacı,… adet … ağacı) taşınmaz üzerinde bulunan tek katlı ev ve eklentilerinin (ağıl, garaj ) mülkiyetleri müvekkil tarafından ekilip-meydana getirilmesine rağmen,kamulaştırmaya konu edilmiştir.

Dava konusu ağaçlar , ev ve eklentilerinin yapımı,dikimi ve yapım-dikim yılı ile ilgili olarak müvekkilim tarafından yapılan ödemeler ve bunları gösteren belgeler dilekçe ekinde mevcuttur.

Bilindiği üzere, tespit davalarının görülebilmesi için güncel hukuki yararın bulunması (6100 s.lı HMK 106/2 m) ve dava sonuçlanıncaya kadar da güncelliğini kaybetmemesi gerekir. Tespit davaları eda davalarının öncüsüdür, bu nedenle eda davası açılmasının mümkün olduğu hallerde, tespit davası açılmasında hukuki yararın bulunmadığı kabul edilmektedir.

Dava konusu muhtelif ağaç ve taşınmazın müvekkil tarafından yapıldığının tespitinde hukuki yarar bulunduğunda şüphe yoktur.

26.05.2004 gün ve 5177 sayılı Kanun'un 35. maddesi ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 19. maddesine eklenen ek fıkra hükmüne göre, başkası adına tapulu veya tapusuz bir taşınmazın kamulaştırılması halinde, taşınmazda malik olmayan ancak üzerindeki muhdesatı meydana getiren kişilere muhdesatın kamulaştırma bedelinin kendisine verilmesini sağlama amacıyla zilyetliği tespit davası açma hakkı tanınmıştır.

Arz ve izah edilen nedenlerle vekil edenine ait olduğunu açıklanan, bahsi geçen muhdesatların vekil edenine ait olduğunun ve muhdesatın müvekkil tarafından meydana getirildiğinin tespitine karar verilmesi talebiyle iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL DELİLLER: Tapu Kaydı, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi,davalının delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak üzere her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER:Türk Medeni Kanunu,Hukuk Muhakemeleri Kanunu,ilgili sair yasal mevzuat.

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda açılanan nedenlerle;

Müvekkilin arazisinde bulunan fındık ağaçları ile muhtelif cins ve sayıdaki meyve ağaçlarıyla (… adet … ağacı,… adet … ağacı) taşınmaz üzerinde bulunan tek katlı ev ve eklentilerinin (ağıl, garaj ) muhdesatın müvekkile ait olduğunun tespitine, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten  talep ederim.

…/…/….

Davacı Vekili

Av.

 

Muhdesatın aidiyeti davası dilekçe örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir