Muhafaza görevini kötüye kullanma savunma dilekçesi

Muhafaza görevini kötüye kullanma savunma dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Muhafaza görevini kötüye kullanma savunma dilekçesi

…… ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO:….Esas ……Karar

SANIK:Ad Soyad T.C. Kimlik No:

ADRES:

KATILAN :

VEKİLİ:Av

ADRES:

SUÇ : Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma.

KONU:Yazılı Savunmam Hakkında

AÇIKLAMALAR:

….. İcra Müdürlüğü tarafından …/…/… tarihinde yapılan haciz neticesinde , haczedilen malların tarafıma yed-i emin sıfatıyla emanet edildiği ve eşyalarımı satmam neticesinde de muhafaza görevini kötüye kullanma suçunu işlediğimden bahisle cezalandırılmam istenmektedir.

Yargılama sürecinde beyanlarımda ifade ettiğim üzere, yapılan haciz sonrasında bu malları muhafaza etmem satmamam gerektiği konusunda bir açıklama yapılmadı. Hayatın olağan akışına göre kendime ait malların bir kısmını elden çıkardım. Bundaki amacım muhafaza görevini kötüye kullanmak değildi. Hacze gelen memurlar bu malları satmamın devretmemin yasak olduğunu belirtmediler.

Suçtan cezalandırmanın söz konusu olabilmesi için kanunda suç olarak tarif edilmiş fiilin haksızlık teşkil ettiğine dair tüm unsurların bilinmesi gerekir. Yargılama konusu davadaki fiillerimin haksızlık teşkil ettiğini bilmediğimden kastımın varlığından bahsedilemeyecektir. Malların haczedilmesi halinde memurlar tarafından götürüleceğini, götürülmeyen eşyaların haczedilmeyen mallar olduğunu düşünmekte idim. Malların zilyetliğinin tarafımda bulunması nedeniyle tasarrufta bulundum.

Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Ceza kanununda bir suçun temel şeklinin maddi unsurlarında hata halinde, hata kastı ortadan kaldırır.

Ceza Muhakemesi Kanununun 223/2. maddesine göre yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması veya yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde beraat kararı verileceği düzenlenmiştir.

SONUÇ VE İSTEM:

İzah ettiğim ve mahkemenizce dikkate alınacak nedenlerle usule, yasaya ve hukuka aykırı olan beraatıma karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim…../…./….

 

SANIK

İmza

Ad Soyad

 

Muhafaza görevini kötüye kullanma savunma dilekçesi (İNDİR)

3 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir