Müdahalenin men’i davası dilekçe örneği

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Müdahalenin men’i davası dilekçe örneği

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                            ……..

 

 

DAVACI :

ADRES:

VEKİLİ :

ADRES:

DAVALI :

KONU : Müdahalenin men’i,eski hale getirme ve haksız el atma nedeniyle tazminat talebidir.

DAVA DEĞERİ :…………TL(fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR:

Davalı …, …. Caddesi, Köşe Apt. No:2/16 … adresinde bulunan taşınmaz işyerinin kiracısıdır.Müvekkil apartman yöneticiliğine ait bahçenin bir bölümüne davalı tarafından haksız yere müdahalede bulunulmuş olup, bahçenin bir bölümü baraka şeklinde düzenleyerek süpermarket malzemeleri koymak suretiyle uzun yıllardır işgal edilmektedir.

Haksız işgaline son verilmesi hususunda defalarca sözlü olarak uyarılan davalı işgali sonlandırmak üzere harekete geçmemiştir.Apartman genel kurulu kararı doğrultusunda …./…./… tarihinden geçerli olmak üzere haksız işgal nedeniyle, aylık ….,00 TL işgal parası ödenmesi gerektiği  ve ayrıca el atmanın önlenmesi davası açılacağı kendisine …. Noterliğinin …/…/…. Tarih yevmiye numaralı ihtarnamesi ile bildirilmiştir.

Türk Medeni Kanunun 683’ncü maddesi gereği bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.

Açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik …. yılı Mayıs ayı da dahil olmak üzere aylık ….,00 TL. üzerinden on yedi aylık işgal tutarı olan ….,00 TL’nin ihtarname tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, haksız işgal ve el atmanın önlenmesine ve sonlandırılmasına, işgal edilen yerin eski hale getirilmesine karar verilmesini talep etme maksadıyla sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve her diğer yasal mevzuat…

DELİLLER : …. Noterliğinin …/…/…. Tarih yevmiye numaralı ihtarnamesi,tanık,bilirkişi, davalı tarafça sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla tüm yasal deliller.

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda yer verilen  ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle fazlaya ilişkin her türlü dava ve talep haklarımız saklı olarak,

  1. Davalı tarafından haksız olarak işgal edilen müvekkil apartman yöneticiliğine ait ……. ‘de yer alan alana yapılan müdahalenin men’ine,
  2. On yedi aylık işgal tutarı olan ….,00 TL’nin ihtarname tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline
  3. İşgal edilen yerin eski hale getirilmesine,
  4. Yargılama giderlerinin vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av

 

Ekler:

1-Vekaletname (1 Sf.)

2- …. Noterliğinin …/…/…. Tarih yevmiye

numaralı ihtarnamesi sureti, (2 Sf.),

……

 

Müdahalenin men’i davası dilekçe örneği BURAYA tıklanarak indirilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir