Mirastan çıkarma iptali dilekçesi örneği

Karar düzeltme dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Mirastan çıkarma iptali dilekçesi örneği

                      …… … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                      (mirasbırakanın ikamet adresi mahkemesi)

DAVACI (MİRASÇI).…….:         ……………TC.N:…

ADRESİ……………………..:

DAVALI.………………..…..:             …………TC.N:…..(Diğermirasçılar)

KONU……………………….: Mirastan iskatın iptali talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALAR:

1.Babam ………, …/…../……. tarihinde ölmüştür.

2.Muris baban beni mirasından ıskat etmiştir. benim miras hakkımı olan payı ise davalı kardeşlerim ………ya vasiyet etmiştir. Muris babam ıskat sebebine ilişkin olarak da … göstermiştir.

3.Yargıtay Esas No:2015/11678 ,Karar No:2015/19101, K. Tarihi:30.11.2015 sayılı kararında dava konusu olaya benzer bir olayda şu açıklamalara yer vermiştir;”Cezai (olağan) çıkarma sebepleri iki kısımda incelenebilir.Mirasçının miras bırakana ve onun yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesidir.Bu suçun tamamlanması şart olmadığı gibi bu konuda bir mahkumiyet kararı bulunması da koşul değildir. Aftan ve zamanaşımından yararlanılmasının da önemi yoktur.Ağır suçtan amaç; miras bırakanın şahsiyet haklarına, beden tamlığına, mamelekine yönelik, onunla aile bağlarının koptuğunu gösteren hukuka aykırı bir fiildir. Buradaki ağır terimi, hukuk hakimine yönelik olup, hakim, suçun ağır olup olmadığına ceza hukuku kurallarıyla bağlı olmaksızın karar verir. Başka bir deyişle, kanun koyucu, burada fiilin niteliğine değil de sonucuna önem verdiği için, hakim, suçun ağır olup olmadığına, fiilin aile bağını koparacak nitelikte olup olmadığı ve fiilen de koparmış olup olmadığını araştırarak sonucuna göre karar verecektir. Koparacak nitelikle olmasından kasıt, suçun objektif olarak aile bağını koparacak nitelikte olmasıdır. Fiilen koparmış olması da, subjektif unsur olup, somut olayda aile bağını koparmış olmasıdır. Kanunun ağır terimi ile kastettiği budur. Şu halde bir fiil aile bağını koparacak nitelikte olmakla beraber, somut olayda koparmamışsa, subjektif şart gerçekleşmediği için, mirasçılıktan çıkarma sebebi olamaz (Prof. Dr. Mustafa , Prof. Dr. Turgut Öz- Türk Özel Hukuku Cilt IV, Miras Hukuku, İstanbul 2011, syf.200 vd.).

        Aile bağlarını koparıcı fiilin işlenmesinde, mirasbırakan da en azından mirasçı kadar kusurlu bulunuyor ise ıskat geçerli değildir (Prof.Dr.Necip , Miras Hukuku, 3.baskı, İstanbul 1987, syf. 310 vd.).Mirasçının murise ve ailesine karşı kanunen mükellef olduğu aile hukuku vazifelerini büyük bir kusurlu davranışla yerine getirmemesi.Örneğin; Ana, baba ve çocukların karşılıklı sevgi ve saygı şefkat bağları, yoksulluğa ve zarurete düşmede yardım yükümlülüğü, nafaka borcu, aile birlik ve huzuru bozan davranışlarda bulunmama ilkelerine aykırı hareketler v.b. gibi.Öte yandan mirasçılıktan çıkarılmaya itirazı düzenleyen TMK’nun 512. maddesi; “Mirasçılıktan çıkarma, miras bırakan ancak buna ilişkin tasarrufunda çıkarma sebebini belirtmişse geçerlidir.Mirasçılıktan çıkarılan kimse itiraz ederse, belirtilen sebebin varlığını ispat, çıkarmadan yararlanan mirasçıya veya vasiyet alacaklısına düşer. Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf, mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir; ancak, miras bırakan bu tasarrufu çıkarma sebebi hakkında düştüğü açık bir yanılma yüzünden yapılmışsa, çıkarma geçersiz olur.” hükmünü içermektedir.”

4.İddia edildiği üzere aile bağlarının koptuğunu gösteren hukuka aykırı bir davranışım ve eylemim bulunmamaktadır.Tam aksine murisin yaşamı boyunca kendisine ve aileme faydalı bir birey olma konusunda titiz çabalarım mevcuttur.Hayatımın her döneminde aileme yakışır bir evlat olup onların hayır duasını almışımdır.

Ana, babama karşılıklı sevgi ve saygı şefkat bağlarım her zaman güçlü olmuştur, yoksulluğa ve zarurete düşmede yardım yükümlülüğümü fazlasıyla yerine getirdim, ailemde birlik ve huzurun teminatı oldum. Hayatım boyunca ailesini seven sayan bir evlat oldum.Miras dışı bırakılmamı anlamam mümkün değildir.

Arz ve izah edilen sebeplerle murisin mirastan ıskat işlemi haksız ve hukuka aykırıdır.Bu nedenle söz konusu tasarrufun iptali için mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : MK.m. 510 md. ve ilgili tüm mevzuat

SUBUT DELİLLER : Veraset ilamı, tanık, vasiyetname, nüfus kayıtları ve yasal her türlü delil.

SONUÇ ve TALEP: Yukarıda arz edilen nedenlerle, duruşmanın yapılarak hakkımdaki mirastan ıskatın iptaline karar verilmesini arz ve talep ederim. ……/……/2018

Davacı
Adı ve Soyadı

                                                                                                                                         İmza
EK:
1-) Veraset ilamı,

 2-) Nüfus kayıtları örneği,

 3.) Vasiyetname

Mirastan çıkarma iptali dilekçesi örneği İNDİR (word)

Mirastan çıkarma iptali dilekçesi örneği İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.