Manevi tazminat davası savunma dilekçe örneği

manevi tazminat davası savunma dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Manevi tazminat davası savunma dilekçe örneği indirme linki sayfanın sonundadır.

…. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

ESAS NO:201…/….

CEVAP VEREN DAVALI: Ad Soyad,TCKN

ADRES:

DAVACI: Ad Soyad,TCKN

ADRES:

DAVACI VEKİLİ: Av.

DAVA KONUSU: Maddi ve manevi tazminat davasına cevaplarımdan ibarettir.

CEVAPLARIM:

Davacı …/…/… tarihli dava dilekçesi ile şahsıma ait facebook sayfasından …/…/… tarihinde yaptığım “…………………………………..……” paylaşımı nedeniyle şahsına hakaret içeren ve gerçek dışı yorumlarla kişilik haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek,manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

Davacı ile …. Yönetim kurulunda …-… yılları arasında birlikte çalıştık.Davacı …’nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı bu döneme ilişkin olarak “sonradan görmelerin dönemi” şeklindeki paylaşımım ile amacım haksız yönetimi eleştirmektir.

Sözlerimden de bu açıkça anlaşılmaktadır.Kaldı ki davacıya yönelik bir beyan değildir.Davacının adı veya ünvanı geçmemektedir.Davacıyı ima edecek bir paylaşım bulunmamaktadır.

Kabul edilebilir eleştiri sınırları hususunda AİHM, sıradan bir kimse ile karşılaştırıldığında bu sınırların, halka mal olmuş bir kişi olarak hareket eden siyaset adamları için daha geniş olduğunu bir çok kez kabul etmiştir.

Elbette siyaset adamının namını koruma hakkı vardır, hatta özel yaşamının dışında bile, fakat ifade özgürlüğüne getirilen istisnalar dar bir yorumu zorunlu kıldığından, bu korumanın gerektirdikleri ile siyasi sorunların özgürce tartışılmasının getirdiği yararlar denge içinde olmalıdır (Bkz., özellikle, Oberschlick,Avusturya (no: 2),

AİHM, anlaşmazlık konusu olan müdahalenin, “gözetilen meşru amaçla orantılı” olup olmadığını ve bunu haklı göstermek için ulusal makamlar tarafından ortaya konan gerekçelerin “uygun ve yeterli” görünüp görünmediğini tespit edebilmek amacıyla, söz konusu müdahaleyi, davanın bütününe bakarak değerlendirmek zorundadır (Pakdemirli v. Türkiye kararı, başvuru no: 35839/97, 22 Şubat 2005).

AİHM, mevcut davada bir müdahalenin varlığı konusunda, hakaretten ötürü bir hukuk davasında alınan cezanın, AİHS'nin 10. maddesinin alanına giren bir müdahale olarak incelendiği yerleşik içtihatlarını hatırlatır (örneğin, De Haes ve Gijsels, Belçika, 24 Şubat 1997 tarihli karar, Derleme 1997-I).

Arz ve izah edilen nedenlerle eleştiri sınırları içinde kalan beyanlarım nedeniyle açılan haksız ve mesnetsiz davanın reddini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER:Türk Borçlar Kanunu,Medeni Kanun,Yargıtay Kararları ve ilgili yasal mevzuat.

YASAL DELİLLER:Davacı tarafından sunulacak delillere karşı delil sunma hakkım saklı kalmak üzere,tanık,bilirkişi ve diğer sair tüm yasal delil.

TALEP SONUCU:Arz ve izah edilen nedenler ile mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle davacının tazminat alacağı talebinin reddine,

Yapılacak yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …./…/….

 

 

DAVALI

……

EK:

 

 

İLGİLİ BAĞLANTI: Hakaret davası örnekleri

ETİKET: Manevi tazminat davası savunma dilekçe örneği

Manevi tazminat davası savunma dilekçe örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir