Mal rejiminin tasfiyesi (mal paylaşımı) davası cevap dilekçesi (karşı davalı)

mal rejimi tasfiyesi davası cevap dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Mal rejimi tasfiyesi davası cevap dilekçesi örneğinde;

-Mal rejiminin tasfiyesi belirsiz alacak davası olarak harca esas değer üzerinden 1,000TL olarak düzenlenmiştir.

-Arabaya ilişkin edinilmiş mallara katılma alacağı talebine karşı beyanlar içermektedir.

-Tapuya kayıtlı olmayan bir taşınmaza ilişkin alacak talebi bulunmaktadır.

-Aynı zaman da cevap dilekçesi ile karşı mal paylaşımı davası açma örneği içermektedir.

-Karşı mal paylaşımı davasında ihityati haciz talebi yer almaktadır.

 

ASLİYE HUKUK MAHKEMSİ’NE

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
……..

 

Dosya No:2018/.. E.                                                    

CEVAP VEREN(DAVALI)………: 

KARŞI TARAF(DAVACI)……….:

KONU……………………………….: Edinilmiş malların tasfiyesi ile şahsım lehine doğacak olan katılma alacağının tahsili talebi ile dava dilekçesine cevaplarımızın sunulmasıdır.

DAVA DEĞERİ…………….……..: 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) (Bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak fazlaya ilişlin haklarım saklı kalmak kaydıyla)

TARİH…………………………..…..: 

CEVAPLARIM…………………….:

1.Her şeyden önce evlilik birliği doğrudur. Davacı ile ….. tarihinde evlenmiş bulunmaktayım ve bu evlilik birliğinden de çocuk olmamıştır.Davacının tarafıma ….. tarihinde açmış olduğu boşanma davasına ilişkin yargılama süreci …. Asliye Hukuk Mahkemesinin  (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) ….. sayılı dava dosyası tahtında devam etmektedir.

2.Davacı ile edinilmiş mallara katılma rejimi TMK’nın 225\2 maddesi hükmünce boşanma davasının açılmış olduğu ….. tarihinde sona ermiş bulunmaktadır.

3.Davacı tarafından şahsıma tescilli ….. plaka sayılı araç hakkındaki tedbir talebi ….. Asliye Hukuk Mahkemesinin …. sayılı kararı ile ret edilmesine karşın E-Devlet Sorgulamasında Nurdağı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ihtiyati tedbir kararı konulduğu görülmektedir.Sehven konulduğunu değerlendirdiğim söz konusu tedbirin kaldırılmasını aksi durum hasıl ise Hukuk Muhakemeleri Kanunun 389\1 maddesine göre sadece uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir hükmü gereği söz konusu tedbirin açıkça yasa hükmüne aykırı olması nedeniyle tedbirin kaldırılmasını talep ediyorum.Zira Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesinin E. 2016\14961 K.2017\129 T. 10.1.2017 tarihli içtihadı da bu yöndedir.

4……. plakalı araç evlilik birliği süresinde alınmış olmasına rağmen mahkemenize sunmuş olduğum hesap dökümünden açıkça görülecektir ki …….. tarihlerinde hesabıma yatırılan para bu taşıt alınırken ailem tarafından ….. TL miktar tarafıma karşılıksız olarak bağışlanmış olup söz konusu miktar (….. TL.) anılan  araç satın alınırken kullanılmıştır bu durumda hesap dökümlerinde ….. tarihlerinde ….. otomotive yapılan ödemelerden açıkça görülecektir  hali hazırda mal rejiminin tasfiyesinde işletilecek en yüksek yasal faiz ile birlikte şahsi malım-alacağım olarak edinilmiş mallar kapsamında değerlendirilmeksizin paylaşıma katılmamasını talep ediyorum.

KARŞI DAVAM..………………:     

1.Tarafımın  bilgisi dışında davacıya ait olan malvarlıklarının dışında davacının diğer mal varlıklarının tespiti amacıyla ilgili tapu müdürlüklerine , trafik tescil müdürlüğü , banka ticaret odası ve vergi dairesi ile ilgili kurumlardan davacıya ait kayıtların celbi talebim bulunmaktadır.Bu kapsamda doğacak tüm malvarlığı ile ilgili olarak katılma alacağı talebim bulunmaktadır.

2.Şahsımın bilgisi dahilinde olan ve evlilik birliği içinde 2002 tarihinden sonra tarafımın desteği ile edinilmiş …. ilçesinde yer alan …..isimli şahıstan satın alınan konut ile ilgili tarafımın edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamındaki katılma alacağını talep etmekteyim.Bu konutun ada parselini bilmemekle birlikte mahkemenizden talep ettiğim mal beyanları dosyaya eklendiğinde konutun ada parselinin tespiti mümkün olacaktır.

3.Söz konusu taşınmaza ilişkin olarak ayrıca….

4.Davacı tarafından evlilik birliği içinde 2002 tarihinden sonra tarafımın desteği ile edinilmiş …… ilçesinde yer alan taşınmaz üzerine tedbir konulmasını ayrıca bu taşınmazın davacı ile aile konutu olarak almış olduğumuz bu taşınmazı başkalarına satma düşüncesi içinde olduğu duyumlarını almış  bulunuyorum. Davacının böyle bir eylemi gerçekleştirmesi halinde mağduriyetime yol açacaktır.  Bu taşınmaz aile konutu olarak alınan yerlerdendir.  Davacı iyi niyetli değildir. Birlikte edinmiş olduğumuz ve acı ve tatlı günlerimizi birlikte geçirmek amacı ile alınan bu taşınmazın  tapu kaydına AİLE KONUTU ŞERHİ konulmasını talep ediyorum.

5.Ayrıca ilgili bankalara müzekkere yazılarak davalı adına bankalarda mevcut paraların tasfiye hesabında dikkate alınmasını talep etmekteyim.Davacı eş tarafımın katılma alacağını azaltma maksadıyla banka hesaplarında mevcut birikimlerini devir etmiş olabileceğinden bu bedellerin de TMK m.d. 229\2 gereğince eklenecek değer olarak hesapta dikkate alınmasını talep etmekteyim.

6.Davacı adına kayıtlı bulunan tüm mal varlıklarına ve banka hesaplarına tarafımın ileride daha fazla mağdur olmaması için TEDBİR KONULMASINI talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

7.Yukarıda belirttiğim üzere tarafımın mal rejiminden kaynaklanan alacakları yargılama aşamasında netleşeceğinden alacağımı belirsiz alacak davası olarak;şimdilik 1.000,00-TL olarak açmaktayım.Muacceliyet tarihi itibariyle en yüksek faiz işletilerek davacından alınarak şahsıma verilmesini talep etmekteyim.

8.Dava konusu ortak konutun satın alınmasında ödemelerin yapıldığı davacıya ait …..maaş hesabına ilişkin hesap dökümlerinin ilgili bankadan istenerek dosyaya eklenmesini talep etmekteyim.

9.Tarafımca açılan iş bu davanın harç ve giderlerini karşılayacak maddi durumum bulunmamaktadır.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 334,335,336 maddelerinde yer alan Adli Yardım muafiyetinin tarafıma uygulanması için dava harç ve giderlerini ödemeyecek durumda olduğu iş bu davada ADLİ YARDIM TALEBİNDE bulunmaktayım.

HUKUKİ SEBEPLER                  :  Medeni Kanunun,Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER                      :  Tanık anlatımları getirtilecek mal beyanına ilişkin belgeler ,bilirkişi incelemesi,tapu kayıtları,ticaret sicil kayıtları,vergi kayıtları,trafik tescil kayıtları,banka kayıtları,keşif,davacıya ait ,,,, maaş hesabının dökümleri ,iddayı ispata yarayacak v.s deliller(Sonradan çıkan ve davacının göstereceği delillere karşı delil bildirme hakkım saklı kalmak kaydıyla) , gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP                      :  Yukarıda açıkladığım ve re’sen göz önüne alınacak nedenler doğrultusunda fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

1)   ….. plakalı araç üzerindeki TEDBİRİN KALDIRILMASINA,

2)   Davacının kullanımında olan …… ilçesinde yer alan konuta  AİLE KONUTU ŞERHİ DÜŞÜLMESİNE,

3)   Davacının…. ilgili kurumlardan talep edilerek DAVA DOSYASINA EKLENMESİNE,

4) Davacının taşınmazlarına,mal varlıklarına ve banka hesaplarına şahsımın ileride mağdur olmaması için TEDBİR KONULMASINA,

5)   Mal rejiminin tasfiyesi ve katılma alacağı yargılama aşamasında netleşeceğinden şimdilik 1.000,00 TL ve bilirkişi tarafından hesaplanacak diğer meblağlara muacceliyet tarihi itibariyle en yüksek faizin uygulanarak tarafıma ödenmesine karar verilmesini,

6)   Davacıya ait …… maaş hesabının konuta ilişkin ödemelerin tespiti maksadıyla hesap dökümlerinin MAHKEMEYE CELBİNE,

7)   ….. plakalı araç satın alınırken ailem tarafından şahsıma bağışlanan …… TL paranın tasfiyede şahsi alacağım olarak kabulü ile yasal faizi ile birlikte şahsıma ödenmesine karar verilmesine,

8)   Davacının kullanımında olan ….. ilçesinde yer alan konuta tapu müdürlüğüne yazı yazılarak veya UYAP üzerinden TEDBİR KONULMASINA, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 30/11/2017

 

                                                                                                                                       Davalı

EK:

 

Mal rejiminin tasfiyesi replik dilekçesi (karşı davalı)

Mal rejiminin tasfiyesi replik dilekçesi (karşı davalı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir