Boşanma davası mal rejimi (mal paylaşımı) dava dilekçesi 2019

mal paylaşımı davası dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Mal paylaşımı davası dilekçe örneği

Sayfanın sonunda yer alan linkten indirilebilir.

Mal rejimi nedir?

Mal rejimi eşlerin sahibi oldukları malların paylaşımında uygulanacak kurallar silsilesini ifade eder.

Türk Medeni Kanun’un 202. maddesi uyarınca eşler arasında aksi kararlaştırılmadıkça, edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır.Yani yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir.

Edinilmiş mallara katılma rejiminin dışında mal ayrılığı ,paylaşmalı mal ayrılığı,mal ortaklığı mal rejimleri mevcuttur.

01.01.2002 tarihinden önce evlendim hakkımda uygulanacak mal rejimi nedir?

2002 yılında  kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde yeni kanun hükümde düzenlenen yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin evlilik tarihinin başlangıcından itibaren uygulanacağına ilişkin bir anlaşma yapmamış iseniz  hakkınızda, iki ayrı mal rejimine tabidirler,

 • evlendikleri tarihten 1 Ocak 2002 tarihine kadar eşler arasında mal ayrılığı rejimi,
 • bu tarihten sonrası için ise yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir.

Ancak 2002 yılından önce yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimi dışında bir mal rejimi seçmiş iseniz tasfiyede dikkate alınacak hükümler mal ayrılığına ilişkin değil seçmiş olduğunuz mal rejimine ilişkin olacaktır.​

01.01.2002 tarihinden sonra evlendim hakkımda uygulanacak mal rejimi nedir?

2002 yılından sonra evlendiniz ve diğer mal rejiminden birini seçmediniz ise kanun gereği edinilmiş mallara katılma rejimini seçmiş sayılırsınız ve bu rejimin kurallarına tabi olursunuz.

Boşanma davası açmam halinde mal rejimi sona erer mi?

Evliliği sona erdirmeye yönelik boşanma ya da
iptal davası açıldığında, bu dava kabul edilip boşanmaya hükmolunduğu takdirde, eşler arasında mevcut olan yasal mal rejimi, davanın açıldığı tarihte sona ermiş sayılır (TMK m. 225/f.2).

Bu halde boşanma davasının açıldığı tarihten önce tarafların edinmiş oldukları mallar üzerinde tasfiye işlemi uygulanacaktır.

Boşanma  davası  sonucunda boşanırsanız mal rejimi dava tarihinden itibaren sona ermiş saydığı için dava açıldıktan sonra edindiğiniz mallarınız paylaşıma dahil olmayacaktır.

Mal paylaşımına ilişkin davayı boşanma davası ile birlikte mi yoksa ayrımı açmalıyım?

Mal paylaşımına (Mal rejiminin tasfiyesine) ilişkin dava boşanma davasından ayrı açılmalıdır çünkü tasfiyeye ilişkin dava boşanma davasının kapsamı dışındadır.Ancak  uygulamada çoğunlukla boşanma dilekçesi içinde yer almaktadır.Mal paylaşımı ve katılma alacağı talebi boşanma talebiyle birlikte ileri sürüldüğünde mahkeme, katılma alacağı davasını ayrı bir dava olarak kabul ederek boşanma davasından ayıracak , boşanma kararının kesinleşmesini mal paylaşımı davasını bekletici mesele yapacaktır.

Eşim mal paylaşımı davası açtı ,buna karşı benim de dava açmam gerekir mi?

Edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan alacaklar bakımından külli tasfiye söz konusudur.Buradan anlaşılması gereken karşı dava açılmasa dahi mahkemenin sizin katılma alacağınıza dair bir karar vermesi gerektiğidir.Ancak uygulama da oluşabilecek aksaklıklara maruz kalmamak için mal rejiminin tasfiyesi maksadıyla aleyhe açılan davaya karşı dava açılmaktadır.

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı nasıl olur?

Anlaşmalı boşanma da taraflar mahkemeye hazırladıkları protokolle başvurmaktadır.Bu protokol kapsamında tarafların sahip oldukları mallara ilişkin paylaşım konusunda anlaşmış olması ve paylaşımı belirlemiş olması gerekmektedir.

           Boşanmada mal paylaşımı (Mal rejiminin tasfiyesi) davasında dikkate alınmayacak şahsi mallarım nelerdir?

 • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşyalar şahsi mal kapsamındadır.Eşlerden birinin kullandığı kol düğmesi,hobisi için kullandığı olta takımı vb. eşyalar bu kapsamdadır.
 • Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait olan mal varlığı değerleri şahsi maldır .Bu kapsamda evlilik birliği kurulmadan önce eşlerden birinin sahip olduğu mal her durumda şahsi mal olarak kabul edilecektir.
 • Miras Yoluyla Edinilen mal varlığı değerleri,
 • Karşılıksız kazanma yoluyla edinilen mal varlığı değerleri,
 • Manevi tazminat alacakları,şahsi mal olarak kabul edilecektir.
 • Kişisel malların yerine geçen değerler şahsi maldır.Eşlerden birine ait şahsi mal el değiştir ya da başkaca bir nedenle farklı bir değere dönüşürse bu değer ya da mal eşin şahsi malı olarak kabul edilecektir.Buna bir örnek verecek olursak evlenmeden önce eşlerden birinin sahip olduğu daire evlilik birliği içerisinde satılarak yerine araba alınması halinde yeni alınan araba eşin şahsi malı olacaktır.
 • Taraflar evlilik birliği süresinde anlaşarak , bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken mal varlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler.
 • Taraflar evlilik birliği süresinde anlaşarak ,kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağına karar verebilirler.

Mal paylaşımına dahil olan değerler nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nun 219’ncu maddesinde edinilmiş mal “Her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği mal varlığı değerleri” olarak belirtilmiştir.

Kanun metninden bir malın edinilmiş mal sayılabilmesi için malın ,evliliğin devamı süresinde elde edilmesi aynı zamanda bu malın karşılığının verilerek yani bağışlama,karşılıksız kazama gibi bir durumun söz konusu olmadan elde edilmiş olması gerektiği anlaşılmaktadır.

 • Eşin şahsi malları dışında kalan tüm mallar edinilmiş mal olarak kabul edilmektedir.Kural olarak tarafların uhdesindeki tüm mallar edinilmiş mal olarak kabul edilirler bir malın şahsi malı olduğunu iddia eden eş bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.
 • Bir eşin çalışması karşılında elde ettiği kazanımlar,
 • Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
 • çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
 • Kişisel malların gelirleri,
 • Edinilmiş malların yerine geçen değerler edinilmiş mal sayılır.

Ne zamana kadar mal paylaşımı (mal rejiminin tasfiyesi) davası açabilirim?

Evlilik birliğinin boşanma ile sonuçlanması halinde, eşler arasında katılma alacağına ilişkin davalarda zamanaşımı süresi  ,Türk Medeni Kanunun  5. maddesi yollaması ile Türk Borçlar Kanunu 146. maddesi uyarınca on yıldır.Yani boşanma davasının kesinleşmesinden sonra on yıl içinde bu davanın açılması gerekmektedir.

Boşanmada mal paylaşımına (mal rejiminin tasfiyesine) ilişkin davayı belirsiz alacak davası olarak açabilir miyim?

Bir davanın konusu olan maddi değeri tam olarak tespit edememeniz halinde değerinden fazla bir dava değeri belirlemeniz halinde fazlaya ilişkin kısım reddedilerek buna ilişkin yargılama gideri ve vekalet ücreti ödemeniz gerekecektir.Örneğin 10.000TL değerinde bir mal için 15.000TL değerinde dava açmanız halinde 5.000TL lik fazla kısıma ilişkin kısmı ret kararı verilerek bu miktar üzerinden aleyhinize  yargılama gideri ve vekalet ücreti taktir edilecektir.

Aksi durumda ise fazlaya ilişkin haklarınızı saklı tutmaz iseniz 15.000TL değerindeki bir mala 10.000TL lik bir dava açarsanız davayı kazanmanız halinde 10.000TL üzerinden karar verilecek fazla kısma ilişkin hakkınızı kaybedeceksiniz.

Hal böyle iken kanunun tanıdığı imkan kapsamında dava değerinin tespiti tam olarak mümkün değilse belirleyebildiğiniz miktarda ,belirsiz alacak davası açılarak  bu kısmi değer üzerinden harç yatırılıp, fazlaya ilişkin hakların saklı tutulduğu belirtilerek dava konusu malın bilirkişi incelemesi vs. belirlenmesi sonucu değerinin tam olarak tespitinin ardından kesin talep sonucunu mahkemeye
bildirebilirsiniz.

Düğünde takılan altınlar kime aittir?

Yargıtay uygulamalarıyla birlikte düğünde takılan altınların kim tarafından takıldığına bakılmaksızın geline ait olduğu belirtilmiştir. Ziynet eşyası mal paylaşımına dahil edilmez.

Bu konuda önemli bir hususta bu altınların kimde olduğunun ispatına ilişkindir.Bu noktada Yargıtay aksi ispat edilmediği müddetçe altınların kadında bulunduğunun kabul edileceğine ,bunun aksini ispat yükünün altınların kendisinde olmadığını iddia eden kadında bulunacağına hükmetmiştir.

Eşim boşanma davası devam ederken mal kaçırıyor ne yapabilirim?

Boşanma davasının devamı sırasında veya dava dilekçesi ile birlikte tasfiyeye yani paylaşıma tabi olacak mallara ilişkin ihtiyati tedbir kararı talep etmeniz mümkündür. Taşınmazınızın aile konutu olarak tapuya şerh edilmesini talep etmenizde seçenekler arasındadır.

Mal üçüncü kişiye devredilmiş ise tasarrufun iptali davası açmak mümkündür.

Ayrıca satılan malın değerinin hesaplanarak bunun değerinin denkleştirme hesabında artık değere eklenmesi mümkündür.

 

NÖBETÇİ  AİLE MAHKEMESİNE 

                                                                                                ………….

 

                                                                                                     ADLİ YARDIM VE

                                                                                          İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR           

DAVACI                    : …………. …..– T.C.NO: …..………..

ADRES                     :

DAVALI                    :

ADRES                     :

DAVA KONUSU      :Edinilmiş malların tasfiyesi ile şahsım lehine doğacak olan katılma alacağının tahsili ve altınların iadesi talebi hakkında.

DAVA DEĞERİ         :1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) (Bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak fazlaya ilişlin haklarım saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR :

Davalı taraf ile …/…/… tarihinde evlendim.Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davası … mahkemesinin … sayılı  dosyası ile derdest olup devam etmektedir.

1.Tarafımın  bilgisi dışında davalıya ait olan malvarlıklarının dışında davalının diğer mal varlıklarının tespiti amacıyla ilgili tapu müdürlüklerine , trafik tescil müdürlüğü , banka ticaret odası ve vergi dairesi ile ilgili kurumlardan davalıya ait kayıtların celbi talebim bulunmaktadır.Bu kapsamda doğacak tüm malvarlığı ile ilgili olarak katılma alacağı talebim bulunmaktadır. 

2.Şahsımın bilgisi dahilinde olan ve evlilik birliği içinde 2002 tarihinden sonra tarafımın desteği ile edinilmiş … ilçesinde yer alan …. isimli şahıstan ….. TL karşılığında satın alınan … da … parsel …. Adresinde yer alan konut ile ilgili tarafımın edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamındaki katılma alacağını talep etmekteyim.

3.Evlilik birliği içerisinde (4721 sayılı TMK’nin yürürlüğe girmesinden önce) aralarında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde tapu kaydı ……………. şeklinde olan taşınmazı edindik; taşınmazın edinilmesinde tarafımın da katkısı olmasına rağmen taşınmazın tapu kaydı davalı eş adına yapılmıştır. Bu dönemde ikimizde çalışmaktaydık ve şahsım da bu taşınmazın edinilmesine katkıda bulunmuştur.

Yüksek Mahkeme de her iki eşin çalışması durumunda eşlerden biri tarafından edinilen mal varlığı değerine diğer eşin de mutlaka katkıda bulunduğu görüşündedir.Bu taşınmaza ilişkin olarak yapılacak bir hesaplama sonucunda belirlenecek miktarda katkı payından kaynaklanan alacağım (katkı alacağı) mevcuttur.

4.Davalı tarafından evlilik birliği içinde 2002 tarihinden sonra tarafımın desteği ile edinilmiş …. ilçesinde yer alan taşınmaz üzerine tedbir konulmasını ayrıca bu taşınmazın davalı ile aile konutu olarak almış olduğumuz ortadadır.

Davalının taşınmazı başkalarına satma düşüncesi içinde olduğu duyumlarını almış  bulunuyorum.Böyle bir eylemi gerçekleştirmesi halinde mağduriyetime yol açacaktır.Taşınmaz aile konutu olarak alınan yerlerdendir.  Davalı iyi niyetli değildir. Birlikte edinmiş olduğumuz ve acı ve tatlı günlerimizi birlikte geçirmek amacı ile alınan bu taşınmazın  tapu kaydına AİLE KONUTU ŞERHİ konulmasını talep ediyorum.

5.Ayrıca ilgili bankalara müzekkere yazılarak davalı adına bankalarda mevcut paraların tasfiye hesabında dikkate alınmasını talep etmekteyim.Davalı eş tarafımın katılma alacağını azaltma maksadıyla banka hesaplarında mevcut birikimlerini devir etmiş olabileceğinden bu bedellerin de TMK m.d. 229\2 gereğince eklenecek değer olarak hesapta dikkate alınmasını talep etmekteyim.

6.Davalı adına kayıtlı bulunan tüm mal varlıklarına ve banka hesaplarına tarafımın ileride daha fazla mağdur olmaması için TEDBİR KONULMASINI talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

7.Yukarıda belirttiğim üzere tarafımın mal rejiminden kaynaklanan alacakları yargılama aşamasında netleşeceğinden alacağımı belirsiz alacak davası olarak;şimdilik 1.000,00-TL olarak açmaktayım.Muacceliyet tarihi itibariyle en yüksek faiz işletilerek davalından alınarak şahsıma verilmesini talep etmekteyim.

8.Dava konusu ortak konutun satın alınmasında ödemelerin yapıldığı davalıya ait Vakıfbank maaş hesabına ilişkin hesap dökümlerinin ilgili bankadan istenerek dosyaya eklenmesini talep etmekteyim.ait … gibi ziynet eşyaları bozdurularak  … adresinde bulunan … ada … parselde kayıtlı … taşınmaz satın alınmış ve tapuda davalı … adına kaydettirilmiştir.

9.4721 sayılı Türk medeni Kanunu’nun 227. maddesinde yeralan “Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır.” hükmü gereğince mal rejiminin tasfiyesine ve şahsımın davalıya ait taşınmazın edinilmesine ve iyileştirilmesine yaptığı katkının davalıdan tahsil edilmesi talebim vardır.

10.ait … gibi ziynet eşyaları bozdurularak  … adresinde bulunan … ada … parselde kayıtlı … taşınmaz satın alınmış ve tapuda davalı … adına kaydettirilmiştir.

11.Tarafımca açılan iş bu davanın harç ve giderlerini karşılayacak maddi durumum bulunmamaktadır.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 334,335,336 maddelerinde yer alan Adli Yardım muafiyetinin tarafıma uygulanması için dava harç ve giderlerini ödemeyecek durumda olduğu iş bu davada ADLİ YARDIM TALEBİNDE bulunmaktayım.

12.Davalı çıkan tartışmadan sonra  evden ayrıldı.Giderken bana ait altınları da yanına aldı.

Şahsıma düğünde ve düğün sonrası iş arkadaşlarımın taktığı bana ait takı altınlar şunlardır:

25 adet çeyrek altın

1 adet tüm altın

1 adet 18 ayar küpe

Olup bu takıların aynen iadesini veya bedelinin iadesini talep ediyorum.

Boşanma kararı verilmesi halinde mal rejimi dava tarihi itibariyle sona ereceğinden, ilgili kanun hükümlerine göre malların tasfiye edilerek edinilmiş mallara katılma rejimine göre paylaştırılmasına, davalı üzerinde bulunan mallar üzerine tedbir konulması için bu davayı açma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

DELİLLER                                  :  Tapu kaydı, boşanma ilamı, makbuz ve dekontlar, Düğün resimleri, düğün kamera kayıtları, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

HUKUKİ NEDENLER                   :  İlgili kanun hükümleri

SONUÇ ve TALEP                    :Yukarıda açıkladığım ve re’sen göz önüne alınacak nedenler doğrultusunda fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

1)   ….. plakalı araç üzerin satılamaz devredilemez şerhi düşülerek TEDBİR KONULMASINA,

2)   Davalının kullanımında olan ….. ilçesinde yer alan konuta  AİLE KONUTU ŞERHİ DÜŞÜLMESİNE,

3)   …..ilgili kurumlardan talep edilerek DAVA DOSYASINA EKLENMESİNE,

4) Davalının taşınmazlarına,mal varlıklarına ve banka hesaplarına şahsımın ileride mağdur olmaması için TEDBİR KONULMASINA,

5)   Mal rejiminin tasfiyesi ve katılma alacağı yargılama aşamasında netleşeceğinden şimdilik fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 1.000,00 TL ve bilirkişi tarafından hesaplanacak diğer meblağlara muacceliyet tarihi itibariyle en yüksek faizin uygulanarak tarafıma ödenmesine karar verilmesini,

6)   Davalıya ait Vakıfbankası maaş hesabının  …  tespiti maksadıyla hesap dökümlerinin MAHKEMEYE CELBİNE,

7)   …… plakalı araç satın alınırken ailem tarafından şahsıma bağışlanan …… TL paranın tasfiyede şahsi alacağım olarak kabulü ile yasal faizi ile birlikte şahsıma ödenmesine karar verilmesine,

8)    Davalı tarafından götürülen  yukarıda dökümü yapılan ALTINLARININ  AYNEN İADESİ veya tesbit edilecek değerlerinin bedelinin tarafıma ödenmesine,

9) Davalının kullanımında olan …… ilçesinde yer alan konuta tapu müdürlüğüne yazı yazılarak veya UYAP üzerinden TEDBİR KONULMASINA, yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına ,karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

Adı ve Soyadı

İmza

EK:

1.)  Taşınıra tedbir konulduğuna ilişkin e devlet çıktısı,

2.)  Ailem tarafından şahsıma gönderilen ….. TL ye ilişkin dekont ve ilgili hesap dökümü

3.)  Ruhsat fotokopisi,

 

 

Mal paylaşımı davası dilekçe örneği indir (word)

Mal paylaşımı davası dilekçe örneği indir (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir