Konut kredisi yapılandırma ücreti iadesi 2019

ayıplı mal dava dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Konut kredisi yapılandırma ücreti iadesi 2019…..  KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ İL/İLÇE BAŞKANLIĞINA

ŞİKAYET EDEN        : …………. …..– T.C.NO: …..………..

ADRES                      :

ŞİKAYET EDİLEN    :  X Bankası A.Ş. X Şubesi (İl/İlçe)

 KONU                     : Tüketici/Konut/Taşıt Kredisi kapsamında yapılandırma nedeniyle banka tarafından komisyon adı altında alınan ücretin iadesi.

 TALEP                     : Tüketici/Konut/Taşıt Kredisi kullandığım  X Bankası A.Ş. X Şubesi (İl/İlçe) tarafından krediye ilişkin yapılandırma neticesinde  tarafımdan  yapılandırma masrafı adı altında  haksız ve usulsüz olarak kesilen ….TL’nin tarafıma iadesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

1)X Bankası İl/İlçe Şube Müdürlüğünden … yılı içerisinde … ay vadeli olarak …. faiz oranı üzerinden …. TL Tüketici/Konut/Taşıt kredisi kullandım.Bu kapsamda ilgili banka ile tarafım arasında Tüketici/Konut/Taşıt kredisi finansmanına dair sözleşme …. Tarihinde imzalanmıştır.Kredi taksitlerim devam ederken banka tarafından krediye uygulanan faizin düşürülmesi nedeniyle ilgili bankaya … tarihinde kredimin yapılandırılması için talepte bulundum.Bunun üzerine kredi faiz oranı %… dan % … ya düştü ancak banka bu yapılandırmayı yaparken tarafımdan ….TL yapılandırma masrafı adı altında usulsüz bir ücret talep etmiştir.

2)Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur.Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.(Bu değerler değişebilmektedir bu nedenle dava açmadan önce güncel değeri kontrol etmelisiniz) Dava değeri dikkate alındığında kanunda belirtilen miktarın altında olduğu anlaşılacaktır.

3)6502 sayılı Tüketicinin Korunması Yasasının 5’nci maddesinde haksız şart düzenlenmiştir.Bu kapsamda tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartları haksız şart olarak kabul edilmiştir.

Aynı kanunun aynı maddesinde haksız şartın varlığı halinde geçerli olan yaptırıma ilişkin olarak ‘Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür.’ Hükmü yer almaktadır.

Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür.

Şikayet konusu vakıaya gelirsek adı geçen banka ile tarafımca yapılan sözleşmenin kanunda belirtildiği üzere önceden hazırlanmış ve standart bir sözleşme olduğu,tarafımla müzakere edilmeden sözleşmeye eklediği bu durumun aleyhime dengesizliğe neden olduğu ortadadır.Kanun hükmü gereği haksız şart niteliğindeki yapılandırma bedeli adı altında tahsil edilen ücretin dayanağı olarak gösterilen sözleşme maddesinin haksız şart niteliğinde olması nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekmektedir.

4)Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2016/9811 K: 2016/14379 K.T.: 06.06.2016 kararında davalı banka tarafından komisyon, dosya masrafı ve yapılandırma ücreti adı altında haksız kesintiler yapıldığını ileri sürerek kesinti yapılan 1.300,00-TL’nin davalıdan tahsilinin usulsüz olduğu ve tüketiciye iadesinin gerektiğine hükmetmiştir.

5) Bu nedenlerle, yapılandırma komisyonu adı altında ….TL ücretin tahsili usul ve yasaya aykırı olup, talebimin kabulüne ve anılan tutarın tarafıma iadesine karar verilmesi talebiyle iş bu başvuruyu yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6502 S. K. m. 5’nci maddesi  ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Sözleşme,yapılandırma ücretinin tahsiline ilişkin banka makbuzu,bankaya ilgili bedelin tarafıma iadesi maksadıyla yaptığım başvuru dilekçesi,bankanın bedelin iadesi talebimin reddine dair cevap yazısı, banka ile yapılan diğer yazışmalar ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığım nedenlerle,talebimin kabulüne,

Banka tarafından kredi yapılandırma masrafı adı altında tarafımdan tahsil edilen …TL nin iadesine, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Şikayet eden

Ad/Soyad/imza

Konut kredisi yapılandırma ücreti iadesi 2019 İNDİR (word)

Konut kredisi yapılandırma ücreti iadesi 2019 İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.