Kefilin icra takibine itiraz dilekçesi

kefilin icra takibine itiraz dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Kefilin icra takibine itiraz dilekçesi

…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

ESAS NO: …/….

TAKİBE İTİRAZ

EDEN (KEFİL):

ADRES :

BORÇLU:

ALACAKLI :

ADRES :

TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/

KONU : Ödeme emrine itiraz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Esas numarasını yukarıda belirttiğim ilamsız takip kapsamında tarafıma …./…./…. tarihinde ödeme emri gönderilmiştir.Ödeme emrine yasal süresinde itiraz etmekteyim.Şöyle ki

Kefil sıfatı ile imzam bulunması nedeniyle ,……..TL’ye kadar doğacak borçlardan müşterek ve müteselsilen sorumlu olduğumu taahhüt ettiğim iddiasıyla takip  konusu alacaktan müşterek ve müteselsilen sorumlu olduğumu ifade etmiştir.

Takibe konu kefalet senedi geçersizdir ve şekil koşullarını taşımadığından hüküm ifade etmesi ve müteselsil sorumluluk kapsamında tarafıma başvurulması mümkün değildir.

Türk Borçlar Kanunun Onuncu Bölümünde düzenlenen Kefalet Sözleşmesine ilişkin şekil şartlarının yer aldığı 583’ncü maddesi aynen şu şekildedir.

“Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.”

Kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi ve diğer tarafa veya bir üçüncü kişiye kefil olma vaadinde bulunulması da aynı şekil koşullarına bağlıdır. Taraflar, yazılı şekle uyarak kefilin sorumluluğunu borcun belirli bir miktarıyla sınırlandırmayı kararlaştırabilirler. Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler, kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmaz. “

Kanunda aranıla şekil, bir ispat şekli olmayıp geçerlilik şeklidir. (Yavuz, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), Beta, İstanbul 2013, S:759)

Takip konusu olaya gelirsek alacaklının iddia ettiği ve itiraz dilekçemin ekinde yer alan kefalet sözleşmesi olduğu hususunda tereddüt olmayan belgenin ilgili kısmı incelendiğinde görülecektir ki sorumlu olduğum miktar,kefalet tarihi kendi el yazımla yazılmamıştır.

Müteselsil kefil olduğuma dair veya bu anlama gelen bir el yazılı beyanım bulunmamaktadır.Kefil oluyorum şeklindeki beyan müteselsil kefalete dayanak teşkil etmeyecektir.Müteselsil kefaleti kabul ettiğim anlamına gelen el yazılı bir beyan bulunması gerekmektedir.

Hal böyle iken şekil şartları bakımından bulunması gereken geçerlilik şartlarını taşımayan kefalet sözleşmesi yoklukla malüldür.Yoklukla batıl olan bu sözleşme hukuki sonuç doğurmayacaktır.

Arz ve izah edilen nedenlerle alacaklının talep ettiği ……TL alacak için aleyhime icra takibi yapılması hukuki dayanaktan yoksundur.Açıkça hukuka hakkaniyete ve kanuna aykırı alacağa ve takibe itiraz etme , icra takibinin durdurulmasını talep zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER :….İcra Müdürlüğünün ….. Esas sayılı dosyası ,kefalet senedi örneği ve diğer yasal deliller.

HUKUKİ NEDENLER:İİK ve Türk Borçlar Kanunu ve sair diğer yasal mevzuat

TALEP VE SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, icra takibine, ödeme emrine, faize, , borca itiraz etmiş olduğumdan aleyhime açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini talep ederim…./…./….

 

Ödeme Emrine İtiraz Eden

Kefil

İmza

Ad Soyad

 

 

 

Kefilin icra takibine itiraz dilekçesi İNDİR (Tıklayınız)

 

 

Etiket: Kefilin icra takibine itiraz dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir