Kazai rüşt ergin kılınma dava dilekçesi

Kazai rüşt ergin kılınma dava dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Kazai rüşt ergin kılınma dava dilekçesi indirme linki sayfanın sonundadır.


Erginlik on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar.Evlenme kişiyi ergin kılar.Evlenme dışında mahkeme kararı ile de ergin kılınmak mümkündür. On beş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir. 

Kazai rüşt nedir ?

Kazai rüşt mahkeme kararı ile kişinin ergin kılınmasıdır.Bu karar ile kişi

 • Tam fiil ehliyetine sahip olur.
 • Velayet ve vesayet son bulur.
 • Kanunun belirli bir işlem için özel bir yaş öngördüğü hallerde, o yaşı tamamlamadıkça o hakkı kullanamaz

Kazai rüşt kararı nasıl alınır ?

Kazai rüşt kararı Sulh Hukuk Mahkemesince verilmektedir.Bu mahkemeye dilekçeyle yapılacak başvuru ile kazai rüşt kararı verilmesi talep edilebilir.

Kazai rüşt ergin kılınma dava dilekçesi örneği ile ilgili faydalı bilgiler;

Yetkili Mahkeme:Ergin kılınması istenen kişinin yerleşim yeri mahkemesi.

Görevli Mahkeme:Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Davacı: Ergin kılınmasına izin istenilen küçük,ana babası,vasi veya yasal temsilcisi.

Davalı:Hasımsız.

Konu:Küçüğün ergin kılınması.

İlgili kanun maddesi:Türk Medeni Kanunu m.11,m.12,m.13.

Kazai rüşt ergin kılınma davası dava hedef süresi:?

İstinaf süresi:İki Hafta.

Temyiz süresi:Çekişmesiz yargı işi olduğundan Bölge Adliye Mahkemesinin kararı kesindir.Temyiz yoluna başvurulamaz.


Kazai rüşt ergin kılınma dava dilekçesi örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

                                                  ……..

DAVACI                                           :

ADRES                                           :

DAVALI                                          :Hasımsız.

KONU                                            :Ergin kılınma talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR                             ;

1-)Oğlum …. …/…/… tarihi doğumlu olup halen 15 yaşını doldurmuştur. Bu sene lise eğitimini tamamlayacaktır. Mezuniyeti sonrası çalışabilmesi için ergin kılınması gerekmektedir.

2-)Doktor raporundan da anlaşılacağı üzere ergin kılınması istenen küçüğün akli melekelerinin yerindedir.M.K. nun 8. maddesinde bütün insanların hukuk düzeninin sınırları içinde haklara ve borçlara ehil olmada (hak ehliyetinde) eşit oldukları belirtilmiştir.

M.K. nun 9. maddesinde fiil ehliyetine sahip kimselerin kendi fiilleriyle hak edinebilecekleri ve borç altına girebilecekleri belirtilmiştir.

M.K.nun 10. maddesinde ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyetinin olduğu belirtilmiştir. M.K. nun 11. maddesinde erginliğin 18 yaşın doldurulmasıyla başlayacağı belirtilmiştir.

M.K. nun 12. maddesinde 15 yaşını dolduran küçüğün kendi isteği ve velisinin rızası ile mahkemece ergin kılınabileceği belirtilmiştir.

3-)Arz ve izah edilen nedenlerle küçüğün ergin kılınmasına karar verilmesi halinde aleyhine bir durumun oluşmadığı, bilakis ergin kılınmasına karar verilmesinin kendisinin ve ailesinin ve hatta toplumun menfaatine olacağı, ayırt etme gücüne sahip olması nedeniyle fiil ehliyetini kullanmasına engel bir durumunun olmadığının tespiti ve taktiri ile Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesi gereği ergin kılınmasına karar verilmesini talep etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER              : 4721 S. K. m. 12 ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                 : Nüfus kaydı, öğrenci belgesi, tanık beyanı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                  : Yukarıda açıklanan nedenlerle, küçük ...’nin Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesi gereği ergin kılınmasına karar verilmesini Mahkemenizden talep ederim.  …/…/…

Davacı

 

 • Kazai rüşt ergin kılınma dava dilekçesi bilgilendirme maksatlı hazırlanmıştır.Özel durumunuza ilişkin değişiklikleri yapma yükümlülüğü size aittir.

 

 

 • Ergin kılınma (kaza-i rüşt) kararı verilmesine ilişkin davanın çekişmesiz yargıya ilişkin olduğundan davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerekir.
 • 8. Hukuk Dairesi         2017/968 E.  ,  2017/734 K."İçtihat Metni"

 • MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
 • DAVA TÜRÜ : Kazai rüşt
  Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
 • KARAR
  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 382/2-a-1 maddesinde, ergin kılınma (kaza-i rüşt) kararı verilmesine ilişkin davanın çekişmesiz yargıya ilişkin olduğu düzenlenmiş aynı Kanun'un 383. maddesinde çekişmesiz yargıda aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu belirlenmiştir. Bu durumda uyuşmazlığın sulh hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
 • Aynı Yasa'nın 1. maddesinde yer alan “Mahkemelerin görevi, ancak Kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar kamu düzenindendir” hükmü uyarınca, görev hususunun mahkemece re'sen araştırılması ve yargılamanın her aşamasında dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, bu konuda bir araştırma yapmadan davanın esastan karara bağlanarak kesin hüküm oluşmasına sebebiyet verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.
 • SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine, 26.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr) 
 • İLGİLİ BAĞLANTILAR:
 • Vasi değiştirilmesi dilekçe örneği
 • Gerekçeli karar örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir