Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ihtarname örneği

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ihtarname örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ihtarname örneği

…. …. NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME

 

İHTAR EDEN :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

İHTAR EDİLEN :

ADRESİ :

KONU : Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden dönme bildirimim hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

  • Maliki olduğum …. Ada … parsel …. Pafta da yer alan arsada, kat karşılığı yapılacak konut projesine ilişkin olarak …/…/…. tarihinde … Noterliğinin …. tarih ve …. yevmiye numaralı “Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” ile arsa payı karşılığında, yapılacak inşaatın ….. numaralı bağımsız bölümlerinin tarafıma teslimi hususunda varılan anlaşma uyarınca …/…/… tarihi itibariyle inşaata başlanmış olması, …/…/… tarihinde ise bağımsız bölümlerin teslimi taahhüt edilmiştir.
  • Ancak sonrasında tarafımca sözleşmeye bağlı kalınarak inşaat yapılacak arsa inşaatın yapımına engel olabilecek takyidatlardan ve tüm borçlardan ari olarak teslim edilmesine rağmen, vaat edilen inşaatın yapımına … ay geçmesine rağmen başlanılmamış olup , geçen süre ve gelinen aşamadan bağımsız bölümlerin süresinde teslimi mümkün görülmemektedir.
  • İşe başlanması ve devam edilmesi için …/…/…. tarihinde … Noterliğinin …. tarih ve …. yevmiye numaralı ihtarnamesi ile tarafınıza verilen … günlük sürede de inşaata başlanmamıştır.
  • Türk Borçlar Kanunun 473’ncü maddesi uyarınca ”Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da iş sahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere göre yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa, iş sahibi teslim için belirlenen günü beklemek zorunda olmaksızın sözleşmeden dönebilir.“
  • Bu kapsamda Borçlar Hukuku anlamında eser sözleşmesi olduğunda kuşku bulunmayan tarafınız ile akdettiğim …/…/… tarihli “Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” uyarınca gelinen aşamada işe zamanında başlanılmaması ve edimin süresinde ifasının mümkün olmayacağının öngörülebilir olması nedeniyle, Borçlar Kanunun 473’ncü maddesi kapsamında sözleşmeden döndüğümü bildirmekle , arsanın tarafıma ,iadesi ile sözleşmede yer alan süre içerisinde teslim edilmesi gereken bağımsız bölümlerin teslim edilmemesi nedeniyle, teslim edilmesi gereken tarihten, geçen süre içerisinde uğranılan zarar olan ….TL gecikme tazminatının faizi ile birlikte tarafıma iadesini talep ve ihtar ederim.
  • Yasal sorumluluklarınızı yerine getireceğinize inandığımdan yargı yoluna gitmeden durumu tarafınıza ileterek gereğinin ifasını talep etmenin uygun olacağı kanaati ile  işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren Borçlar  Kanunu kapsamında sözleşmeden dönme çerçevesinde arsanın iadesi ile ….TL gecikme tazminatının herhangi bir kesinti yapılmaksızın yasal faizi ile birlikte aşağıda yer alan IBAN numaralı hesaba yatırılmasına aksi halde aleyhinize yasal yollara başvuracağımı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ediyorum. …/ …/ …

 

EKLER:

... Noterliğinin … yevmiye numaralı Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesi,

... Noterliğinin … yevmiye numaralı ihtarnamesi.

 

HESAP NUMARASI:

IBAN NUMARASI:

 

 

İHTAR EDEN

İmza

AD SOYAD

 

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını,bir suretinin muhataba posta vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile talep ederim……/…../….

İHTAR EDEN

İmza

AD SOYAD

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ihtarname örneği (indir)

Etiket : Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ihtarname örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir