Karşılıksız çek istinaf dilekçesi

Karşılıksız çek istinaf dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Karşılıksız çek istinaf dilekçesi 2019

… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

…. İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :

SANIK:

ADRES:

MÜŞTEKİ :

SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etmek

KONU : … İcra Ceza Mahkemesinin … esas … karar sayılı ilamına karşı istinaf başvurumdan ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ :

YEREL MAHKEME KARARININ ÖZETİ:

Hakkımda, karşılıksız çek düzenleme suçuna ilişkin olarak …. İcra Ceza Mahkemesi’nde dava açılmış ve mahkemenin 2018/.. E., 2018/.. K. sayılı kararıyla …TL adli para cezası ile cezalandırılma kararı verilmiştir.

AÇIKLAMALAR :

…. İcra Ceza Mahkemesi 2019/… Esas, 2018/… Karar, …. tarihli gerekçeli karar tarafıma … tarihinde tebliğ edilmiş olup, süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmaktayım.

Anılan karar usul ve yasaya açıkça aykırıdır.Şöyle ki;

Sahibi olduğum … firması … yılından beri faaliyet göstermektedir.Dava konusu olaya kadar hiç bir şirket veya kurumla karşılıksız çek veya başka bir senet sebebiyle hukuki bir ihtilaf yaşamadı.Daima borcuma sadık kalarak basiretli bir iş adamı olarak faaliyet gösterdim.

5941 sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca karşılıksız çek düzenleme suçundan şikayet hakkı, sadece suçun işlendiği anda mağdur konumundaki çeki ödeme için bankaya ibraz eden hamile aittir. Bu kapsamda somut dava incelendiğinde şikayet konusu …Bankası … Şubesine ait .. tarafından keşide edilen çek,hamil … tarafından … tarihinde bankaya ibraz edilmiş ardından çek hakkında karşılıksız işlemi yapılmıştır.Ancak görülmektedir ki dava konusu şikayetin sahibi … dır.

Görüldüğü üzere şikayetçi ciranta konumunda olup bankaya çeki ibraz eden hamil sıfatına haiz değildir.Hal böyle iken kovuşturma şartı olan şikayete ilişkin şartlar dosya bakımından oluşmamıştır. …. İcra Ceza Mahkemesince davanın 5271 Sayılı CMK’nın 223/8.maddesi ve 5941 Sayılı Çek Yasasının  5/1.maddesi   gereğince düşürülmesine karar verilmesi gerekirken usule ve yasaya aykırı bir şekilde şikayetin kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

İstinaf konusu kararda hukuka aykırı bir konuda hatalı kast değerlendirilmesi yapılmasıdır.Dava konusu çeki düzenlediğim tarihte ticari hayat ülkemizde ciddi manada olumlu iken , yaşanan olumsuz gelişmeler sonrası firmamda oluşan olumsuz havadan etkilenmiştir ve halihazırda piyasadaki alacaklarımı toplamakta zorluk çekmekteyim.

Çekin düzenlenme tarihi itibariyle firmanın  aktif ve pasifi ,borcu karşılayacak ve düzenlenen çeki ödeyecek nitelikteydi.Karşılıksız çek düzenleme suçu şekli bir suç değildir; Ceza Hukuku “şekli suç” kavramını reddeder.

Bir suçun işlenmesinde aranan asıl kusur kast, kanun koyucunun açıkça öngördüğü durumda da taksirdir. Düzenlediği çekin kanuni ibraz süresi içinde karşılığını hazırlaması gereken çek keşidecisinin veya yetkilisinin bu bedeli elinde olmayan sebeplerle ve kusuru olmaksızın bankada hazır bulunduramaması durumunda, karşılıksız çek düzenleme suçunun oluşmayacağı açıktır.

Dava konusu çeke ilişkin olarak da kasıtlı bir eylemimden bahsetmek mümkün değildir.Söz konusu hadise son dönemde tüm şirketlerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların firmama yansımasından ibarettir.

Netice olarak tüm iyiniyet çabaları ile ticari hayatta yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında alacaklarımı tahsil etmekte zorluk yaşamış olup çekin bedelinin ödenmesi için erteleme istememe karşın müşteki şirketin bunu reddederek çeki bankaya sunması sonucunda karşılıksız çıkması neticesi ile aleyhimde açılan davada karşılıksız çek düzenleme suçunun manevi unsuru kast kusuru oluşmadığından kabulü mümkün değildir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ve Yerel Mahkeme dosyasında arz ve izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak gerekçelerle;

…..İcra Ceza Mahkemesi’nin tarih ve E. K. sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını ve yeniden yargılama yapılarak BERAATİME karar verilmesini; saygılarımızla arz ve talep ederim. …/…/2019

İstinaf Yoluna Başvuran

Sanık

Karşılıksız çek istinaf dilekçesi İNDİR WORD

Karşılıksız çek istinaf dilekçesi İNDİR PDF

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
15. CEZA DAİRESİ
BOZMA
TÜRK MİLLETİ ADINA
İSTİNAF KARARI

Esas No : 2017/2320
Karar No : 2017/1865
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 2. İcra Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 03/03/2017
NUMARASI : 2017/136 (E) ve 2017/90 (K)
SUÇLAR : Karşılıksız Çek Düzenleme
SUÇ TARİHİ : 2017
HÜKÜMLER : Şikayet dilekçesinin reddi
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA
BULUNAN : Müşteki vekili

İlk derece mahkemesince verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, CMK’nın 279.maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonucunda; gerekçe, diğer belge ve deliller ile istinaf dilekçesi incelenerek, CMK.nın 280.maddesi gereğince Dairemizin görev ve yetkisi, başvuranın hakkı, başvuru süresi, yasa yolunun açıklığı, başvurularının kapsamına göre müşteki vekilinin istinaf başvurusunun kabul edilebilir olduğuna karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Dosya içerisinde bulunan çek fotokopisinin incelenmesinde şikayetçi şirketin çeki bankaya ibraz eden hamil olmadığı, ilk ciranta olduğu, çeki bankaya ibraz edenin son ciranta olduğu, çekin karşılıksız çıkması üzerine ciro silsilesi içerisinde çekin şikayetçi şirkete geri döndüğü ve bu şekilde hamil konumuna geldiği anlaşılmıştır. Bu durumda şikayetçi şirketin fiili öğrenme tarihi, çekin karşılıksız işlemine tabi tutularak kendisine geri döndüğü tarihtir ve şikayet hakkı bulunmaktadır. Bu husus gözetildiğinde, ilk derece mahkemesince müşteki şirketin yetkili hamil olmadığı kabul edilerek şikayet dilekçesinin reddine karar verilmek suretiyle, CMK 230. maddesine aykırı olarak yetersiz ve yasal olmayan gerekçe ile karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve istinaf başvurusunda bulunan müşteki vekilinin istinaf nedenleri yerinde görülmüş olduğundan hükmün CMK’nın 289/1-g ve 280/1-b maddeleri uyarınca BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, kesin olmak üzere 22/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir