Karar düzeltme dilekçe örneği

Karar düzeltme dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Karar düzeltme dilekçe örneği (Ceza)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi
Madde 308 – (1) Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen veya istem üzerine, ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz.
(2) (Ek: 2/7/2012-6352/99 md.) İtiraz üzerine dosya, kararına itiraz edilen daireye gönderilir.
(3) (Ek: 2/7/2012-6352/99 md.) Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

GÖNDERİLMEK ÜZERE,

……. MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

KARAR DÜZELTME İSTEYEN

SANIK…………:

DAVACI …….:

SUÇ……………..:

KONU…………: Yargıtay … Ceza Dairesi’nin … Tarih … Esas …. Karar sayılı mahkumiyet hükmünün onanmasına ilişkin kararının düzeltilerek bozulmasına karar verilmesi talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

 • … Ceza Mahkemesinin hakkımda … suçuna ilişkin mahkumiyet hükmü tarafımca usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle … tarihinde temyiz edilmiştir.Temyiz başvurum hakkında Yargıtay … Ceza Dairesince incelenerek …. Tarih …  Esas …. Karar sayılı kararı ile onama kararı verilmiştir.

 • Yargıtay … Ceza Dairesi’nin … Tarih … Esas …. Karar sayılı mahkumiyet hükmünün onanmasına ilişkin kararı esas ve usul bakımından yasaya aykırıdır ve kararın usul ve yasaya göre düzeltilmesi gerekmektedir.Şöyle ki;

 • Usulüne uygun olarak ve süresinde teslim ettiğimiz temyiz de yer verdiğimiz hükmün esasına etkili ….. konusundaki itirazlarımız cevapsız bırakılmıştır.

 • Yargıtay … Dairesinin ilgili kararında yer verdiği …. Fıkrası ile …. Fıkrası birbiri ile çelişmektedir.

 • Yargıtay’ın inceleme sırasında dikkate aldığı … ya ilişkin delilin sahteliği .. nedenlerle ortaya çıkmıştır.Ayrıca tanık… dava konusu olaya ilişkin yalan tanıklık yaptığı … şekilde tespit edilmiştir.

 • Yargıtay’ın ilgili kararı … ve … nedenlerle usul ve yasaya açık olarak aykırıdır.

TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenler ile, karar düzeltme yönündeki talebimin kabulüne karar verilerek  Yargıtay … Ceza Dairesi’nin … Tarih … Esas …. Karar sayılı mahkumiyet hükmünün ONAMASI  şeklindeki kararının kaldırılarak, görüşülmek üzere ve BOZMA istemi ile aynı ceza dairesine gönderilmesine karar verilmesini talep ederim.TARİH

SANIK

Karar düzeltme dilekçe örneği İNDİR WORD (CEZA)

Karar düzeltme dilekçe örneği İNDİR PDF (CEZA)Karar düzeltme dilekçe örneği (Hukuk)YARGITAY (..) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE,

……. MAHKEMESİNE

DOSYA NO…:

KARAR DÜZELTME İSTEYEN

DAVALI…..…:

DAVACI ……:

KONU……….: Yargıtay … Hukuk Dairesi’nin … Tarih … Esas …. Karar sayılı onama kararının kaldırılmasına ve yerel mahkemenin bozulmasına karar verilmesi talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

 • … Asliye Hukuk Mahkemesinin … esas …. Karar .. tarih sayılı karına istinaden   aleyhimde …. hükmü verilmiştir.Tarafımca usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle … tarihinde temyiz edilmiştir.Temyiz başvurum hakkında Yargıtay …  Hukuk Dairesince incelenerek …. Tarih …  Esas …. Karar sayılı kararı ile onama kararı verilmiştir.

 • Yargıtay … Hukuk Dairesi’nin … Tarih … Esas …. Karar sayılı onama kararına ilişkin kararı esas ve usul bakımından yasaya aykırıdır ve kararın usul ve yasaya göre düzeltilmesi gerekmektedir.Şöyle ki;

 • Usulüne uygun olarak ve süresinde teslim ettiğimiz temyiz de yer verdiğimiz hükmün esasına etkili ….. konusundaki itirazlarımız cevapsız bırakılmıştır.

 • Yargıtay … Dairesinin ilgili kararında yer verdiği …. Fıkrası ile …. Fıkrası birbiri ile çelişmektedir.

 • Yargıtay’ın inceleme sırasında dikkate aldığı … ya ilişkin delilin sahteliği .. nedenlerle ortaya çıkmıştır.Ayrıca tanık… dava konusu olaya ilişkin yalan tanıklık yaptığı … şekilde tespit edilmiştir.

 • Yargıtay’ın ilgili kararı … ve … nedenlerle usul ve yasaya açık olarak aykırıdır.

TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenler ile, karar düzeltme yönündeki talebimin kabulüne karar verilerek  Yargıtay … Hukuk Dairesi’nin … Tarih … Esas …. Karar sayılı  hükmün ONAMASI  şeklindeki kararının kaldırılarak, yerel mahkemenin kararının bozulmasına karar verilmesini talep ederim.TARİH

DAVALI

Karar düzeltme dilekçe örneği– Hukuk İNDİR WORD

Karar düzeltme dilekçe örneği– Hukuk İNDİR PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir