Kamulaştırmasız el atma dava dilekçesi

kamulaştırmasız el atma dava dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Kamulaştırmasız el atma dava dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                            ……..

 

DAVACI : Ad Soyad,T.C.Kimlik No:

ADRES:

DAVALI: … Büyükşehir Belediye Başkanlığı

ADRES:

DAVA DEĞERİ: …. TL Harca Esas Olmak Üzere (Fazlaya ilişkin hakkım saklı kalmak kaydıyla)

KONU : Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin yasal faizi ile birlikte tahsili ve fiilen karşılıksız kullanılan süreye ilişkin ecrimisil talebi hakkında.

AÇIKLAMALAR :

  • İli …ilçesi … ada …pafta ….parselde yer alan arsa vasfında taşınmazın malikiyim….. mevkiinde davalı idare tarafından yapılan yol yapım çalışmaları kapsamında taşınmazın 1.389,06 m2’lik bölümünden yol geçirilmek suretiyle …/…/… tarihinde fiilen elatılmıştır.
  • Söz konusu el atma herhangi bir kamulaştırma işlemine dayanmamakta,Medeni Kanundan ve Anayasadan kaynaklı mülkiyet hakkımı haksız ve hukuksuz şekilde ihlal etmektedir.
  • Davalının el attığı taşınmaz ….. nedenlerle emsallerinden olumlu yönde ayrılmaktadır.
  • Davalı dava açılmasına kadar geçen … yıllık süre içerisinde dava konusu taşınmazı bedelsiz olarak kullanmıştır….. Noterliğinin …/…./…. Tarih …. Yevmiye numaralı ihtarnamesi ile davalından ecrimisil talebinde bulunulmuş olmasına rağmen davalı araziyi kullanım nedeniyle ecrimisil ödememiştir.Bu haksız kullanım nedeniyle ihtarname tarihinden dava tarihine kadar ecrimisil taktiri gerekmektedir.
  • Açıklanan nedenlerle Kamulaştırma Kanununun uyarınca yakın tarihte satışı yapılan emsallerle dava konusu taşınmazın mukayesesi yapılıp dava konusu taşınmaz ile mahkemenizce görevlendirilecek bilirkişi tarafından emsal kabul edilecek taşınmazların,2019 yılı emlak vergisine esas olan m2 değerleri tespit edilip, dava konusu taşınmazın emsal taşınmazlara göre üstünlük yönleri de dikkate alınarak kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak tarafıma ödenmesi talebiyle sayın mahkemenize başvuru gereği hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER:

DELİLLER:

TALEP VE SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla,

1-Maliki olduğum İli …ilçesi … ada …pafta ….parselde yer alan arsa vasfında taşınmazımın 1.389,06 m2’lik bölümüne davalı idare tarafından …/…/… tarihinde kamulaştırması el atılması nedeniyle, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak tarafıma ödenmesine,

2-….. Noterliğinin …/…./…. Tarih …. Yevmiye numaralı ihtarnamesi ile dava tarihi arasında geçen süreye ilişkin karşılıksız kullanım nedeniyle ecrimisil taktirine,

3-Yargılama giderlerinin davalı idareye yüklenmesine karar verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz . TARİH

Davacı

İmza

Ad Soyad

 

EKLER :

1-

2-

3-

 

Kamulaştırmasız el atma dava dilekçesi İNDİRME LİNKİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir