İtirazın iptali cevap dilekçesi

İtirazın iptali cevap dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İtirazın iptali cevap dilekçesi

…’NCI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                       ………

CEVAP VEREN DAVALI :

VEKİLİ:

ADRES :

DAVACI :

VEKİLİ:

ADRES:

DAVA DİLEKÇESİ TEBLİĞ TARİHİ: …/…/…

DAVA DEĞERİ: …TL

KONU : İtirazın İptali Davasına Cevaplarımızdan İbarettir.

AÇIKLAMALAR

Davacı taraf ile müvekkil arasında imzalanan …/…/…. tarihli gayrimenkul satış vaadi ve dükkan karşılığı inşaat sözleşmesinin ….. maddesine göre kooperatifin en geç …/…/… tarihine kadar ... Belediyesinden yapı ruhsatı alınarak, bunu takip eden 30 ay içinde inşaatın kullanılabilir halde teslim edileceği, bu sürede dükkanlar tamamlanıp teslim edilmediği takdirde her ay için kooperatifin arsa sahibine 6 dükkan için toplam …..TL  kira bedeli ödeneceği kararlaştırılmıştır.

Belediye tarafından inşaatın durdurulması nedeniyle inşaatın devamı mümkün olmamış ve süresinde davacıya dükkanların teslimi mümkün olmamıştır.

İnşaatın tesliminin gecikmesi nedeniyle davacı tarafından …… İcra Müdürlüğü'nün …/…… Esas sayılı icra takip dosyası icra takibi başlatılmıştır.

Müvekkil tarafından iş bu takibe itiraz edilmesi üzerine takip durdurulmuş ve davacı tarafından müvekkilin yapmış olduğu itirazın iptali ile takibin devamına, müvekkil aleyhine alacağın %40'ından az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin müvekkile yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Açılan bu dava yersiz ve hukuksuzdur.Şöyle ki;

Müvekkil yüklenici temerrüde düştüğü iddia edilen tarihten sonra belediyenin durdurma kararında belirttiği düzenlemeleri yaparak mevzuata uygun hale getirmek için inşaatta çeşitli değişiklikler ve davacının alacağı dükkanlarda büyütme  yapmak zorunda kalmıştır.

Yapılan işlemler yaklaşık … ay sürmüştür ve bu süre makuldür.Bu gecikme sonrasında davacıya teslim edilecek dükkanlar eksiksiz olarak teslim edilmiştir.Bu nedenle teslim süresi hesaplanırken, yapıda yapılan makul ve zorunlu,sözleşme yapılırken öngörülemeyecek  tadilatların yapım süresi de dikkate alınmalıdır.İş bu halde de gecikmeden ve icra takibine konu olacak alacaktan bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Arz ve  izah edilen nedenlerle davacının yasal dayanaktan yoksun davasının reddi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : B.K, HMK. ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER : Sözleşme örneği, ihtarnameler,ödemelere ilişkin belgeler, tanık beyanları,bilirkişi sair her türlü yasal delil.

SONUÇ ve TALEP :Yukarıda sayılan nedenlerle,davanın reddine ,yargılama masraflarının davacı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz  ederim.…/…/…

 

DAVALI  VEKİLİ

 

İtirazın iptali cevap dilekçesi (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir