İşverene verilecek kıdem tazminatı dilekçe örneği

İşverene verilecek kıdem tazminatı dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İşverene verilecek kıdem tazminatı dilekçe örneği

…….. ANONİM ŞİRKETİ

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Konu: İş Akdimin Feshi Bildirimidir.

 

…./…./….. tarihinde çalışmaya başladığım şirketinizde,…/…/… tarihi itibariyle İş Kanunun 14.maddesinin birinci fıkrasının 5’nci bendinde aranan 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme süresini tamamladım.Bu hususa dair …… Sosyal Güvenlik Müdürlüğünce düzenlenen belge dilekçe ekinde yer almaktadır.

İşyerinizde son aldığım brüt aylık tutarı …TL olup İş Kanunu kapsamında tarafıma ödenmesi gereken,fazla çalışma ücretleri,resmi tatil,ulusal bayram tatili,kıdem tazminatı alacaklarımın tarafıma ödenmesi ve iş akdimin feshi ile ilişiğimin kesilmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

…/…/…

İmza

Ad Soyad

 

Tel No:

Adres:

 

EK: …… Sosyal Güvenlik Müdürlüğünün

…./…/…. Tarihli yazısı.

 

 

İşverene verilecek kıdem tazminatı dilekçe örneği İNDİRME LİNKİ

15 yıl 3600 gün ile ilgili Yargıtay 22’nci Hukuk Dairesinin 2012/10954 E., 2013/909 K. kararı kapsamında konu ile kısa bilgiler verecek olursak;

Karara konu uyuşmazlık İş sözleşmesinin işçi tarafından yaşlılık aylığı tahsisi amacıyla feshedilip feshedilmediği ve buna göre kıdem hakkının doğup doğmadığı konularındadır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 120. maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılması halinde, kıdem tazminatına hak kazanılabileceği hükme bağlanmıştır.

O halde anılan hüküm uyarınca, fesih bildiriminde bulunulabilmesi için işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik, malullük ya da toptan ödemeye hak kazanmış olması şarttır.

Bundan başka işçinin bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa bahsi geçen işlemler için başvurması ve bu yöndeki yazıyı işverene bildirmesi gerekir.

Konu ile ilgili akla ilk gelen soru Yargıtay kararında cevaplanmıştır.

Buna göre 15 yıl 3600 gün nedeniyle işten ayrılmak için işverene SGK’dan alınan yazı ile bildirim yapılmalıdır.
İşverene verilecek kıdem tazminatı dilekçe örneği bu şarta uygun olarak hazırlanmıştır.

4447 sayılı Kanun'un 45. maddesi ile 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrasına (5) numaralı bent eklenmiştir.

Anılan hükme göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır.

Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir