İstinaftan sonra temyiz dilekçesi örneği hukuk

istinaftan sonra temyiz dilekçesi örneği hukuk
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İstinaftan sonra temyiz dilekçesi örneği hukuk


İlgili yazılar

İstinaftan sonra temyiz dilekçesi örneği ceza

İstinaftan sonra temyiz dilekçesi nereye verilir?


 

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

….BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ … HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

….. MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO:

TEMYİZ YOLUNA

BAŞVURAN DAVALI:

DAVACI :

KONU :

İLK DERECE MAHKEMESİ

KARARININ ÖZETİ : …. Mahkemesi’nin tarih, E. K. Sayılı kararında özetle; …. gerekçesiyle …. talebinin reddine karar verilmiştir.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

KARARININ ÖZETİ : …. gerekçesiyle …. Mahkemesi’nin E. K. Sayılı kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durumunun bulunmaması sebebiyle tarafımca yapılan istinaf başvurusu … Bölge Adliye Mahkemesi … Hukuk Dairesince reddedilmiştir.

A) USUL YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİM:

Hakim Taraflarca Talep Edilmeyen Konuda Karar Vermiştir.Hakim tarafların birinin talebi olmaksızın kendiliğinden davayı inceleyemez karara bağlayamaz.Hal böyle iken  …. Konusunda tarafların bir talebi bulunmamasına karşın ….. hususuna ilişkin olarak Hakim taleple bağlı kalmayarak talep edilenden fazlasına karar vermiştir.Bu nedenle söz konusu karar usul ve yasaya aykırıdır.

Tarafımın İddia ve Savunma Hakları İhlal Edilmiştir.Her davada duruşma yapılması ve tarafların duruşmaya usulüne uygun davetiye ile çağrılmaları zorunludur.Ancak istinaf konusu davada mahkeme tarafıma usulüne uygun tebligat çıkarmamıştır.Bu suretle dava ile ilgili vakıalar ileri sürebilme, deliller gösterebilme, karşı tarafça yapılan iddialara cevap verip açıklamada bulunma imkanım kısıtlanmıştır. Bu nedenle söz konusu karar usul ve yasaya aykırıdır.

Tarafımca Gösterilen Deliller Sebepsiz Olarak Reddedilmiştir.Hukuk Muhakemeleri Kanununun 371/1-c. maddesine göre, Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi mutlak bir temyiz sebebi olarak öngörülmüştür. …. Konusunu ispat etmek maksadıyla sunmuş olduğum … delilli mahkemece gerekçe gösterilmeksizin reddedilmiştir.Ayrıca dinlenilmesini talep ettiğim tanık.. hiçbir gerekçe gösterilmeden dinlenilmemiştir. Bu nedenle anılan karar usul ve yasaya aykırıdır.

Hüküm Gerekçesiz Olarak Verilmiştir.Anayasamız ve kanunlar gereği mahkemelerin kararları gerekçeli olmalıdır. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297/1-c maddesinde hükmün içeriğinde neler olması gerektiği açıklanırken gerekçe bunlardan biri olarak sayılmıştır.Ancak temyize konu kararda açıkça görülmektedir ki … dava konusu … ilişkin herhangi bir gerekçe bulunmamaktadır.

Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında çelişki bulunmaktadır. Mahkemenin …. Tarihinde verdiği karar metninde yer alan kısa karar ile … tarihinde açıkladığı gerekçeli karar arasında uyumsuzluk bulunmaktadır.Mahkemenin son celsede boşanmaya ilişkin vermiş olduğu kararında …  ya karar verilmişken gerekçeli karar bu durumdan farklı olarak … şeklinde yer almaktadır.

Bilirkişi Raporlarındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilmiştir.

Yerel Mahkemece verilen kararda …nun dikkate alındığı belirtilmiştir.Oysa ki dava dosyası kapsamında iki adet bilirkişi raporu mevcuttur.Bütün bilirkişi raporlarına karşı yapmış olduğum itirazlarım dosyada mevcuttur. Tarafımca yapılan itirazlar nazara alınmadan sayın mahkemece sadece bilirkişi raporu dikkate alınarak karar verilmiştir. … tarihli bilirkişi raporunda çelişkiler değerlendirilmemiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 266. maddesine göre Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir.Dava konusu olaya ilişkin mahkemece alınan bilirkişi raporunda … konusunda çelişkiler bulunmasına rağmen ,bu konun açıklığa kavuşturulması için ek rapor alınması gerekirken çelişkili rapora dayanılarak hüküm kurulmuştur.Bu durum açıkça kanuna ve hukuka aykırıdır.Bu nedenle çelişkili bilirkişi raporlarına dayanarak verilen karar usul ve yasaya aykırı olup, bozulması gerekmektedir.

B)ESAS YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİM :

Davacı ile … tarihinde evlendim.Bu evlilikten … yaşında .. adında müşterek bir çocuğumuz bulunmaktadır.Evlenmemizin ardından .. ilinde yaşamaya başladık.Ancak davalının ailesinin evliliğe olan müdahalesi davacının bu duruma kayıtsızlığı nedeniyle evlilik birliği zarar görmüştür.

Yerel Mahkemece ve ….İstinaf Mahkemesince verilen karar açıkça hukuka ve yasaya açıkça aykırıdır şöyle ki;

Davacı tarafça; dava açarken tanık dışında herhangi bir delil ileri sürülmemiş, …. tarihinde yapılan ön inceleme duruşmasından sonra verilen yasal süre içerisinde yeni bir delil bildirilmemiş,ancak yasal süresi geçtikten sonra öncesinde dayanılmayan iddia ve savunmalar ileri sürülmüş, müvekkile yönelik asılsız iftira niteliğinde beyanlarda bulunulmaya çalışılmış ve delil üretme yoluna gidilmiştir.

Davacının dilekçeler teatisi aşamasında ve ön inceleme duruşması kapsamında  dayanak yapmadığı ,yasal süresinden sonra mahkemeye ibraz ettiği şahımsa ait olduğunu iddia ettiği ses kaydının şahsıma ait olmadığı, gerçeklikten uzak ve iftira niteliğindeki bu iddia ve savunmaların temelden delilden yoksun mevcut boşanma davasında dayanak yapılmaya çalışıldığı tarafımca esasa ilişkin savunmalarda ileri sürülmüştür.Evlilik birliği içerisinde ağır kusurlu olduğu ispatlanan davacı taraf kusurunu bertaraf etmek adına yerel mahkeme nezdinde duruşmalarda karalayıcı iftira niteliğinde asılsız ithamlarda bulunmuştur.

…. yerel mahkemenin hangi dayanak ve gerekçeyle tarafların kusurunu eşit gördüğü anlaşılamamıştır.

Bir eş olarak üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeme rağmen, evlilik sonrası davalının bana karşı olumsuz kişiliği ortaya çıkmıştır. Kültür farklılığı, mizaç uyumsuzluğu baş göstermiştir.Davalının saldırgan ve geçimsiz bir kişiliği vardır. En küçük sorunları bile büyütmüş, kavga ve tartışma ortamı yaratmaya başlamıştır.

Evlilik birliğinin devamı sırasında … da asgari ücret ile çalıştım.Mahkemenin taktir ettiği nafaka miktarı ödeme gücümün çok üzerindedir.Gözetilmesi gereken hakkaniyet ve nefaset ilkeleri ile orantılılık ilkesi dikkate alınmamıştır.

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf kusurlu taraftan uygun bir tazminat isteyebilir. (TMK 174/1) Ekonomik ve sosyal durumum, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecem, paranın alım gücü dikkate alındığında yerel mahkemece hükmedilen … TL tazminat miktarı orantısızdır.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde tam ve ağır kusurlu olan davacı tarafça açılan boşanma davasının tüm talepleriyle birlikte reddine, karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile tarafların kusurunun eşit görülerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup yerel mahkeme kararının bozulmasını talep ediyorum.

SONUÇ : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerle re’sen dikkate alınacak hususlar da dikkate alınarak yerel mahkeme tarafından verilen hükme yönelik … Bölge Adliye Mahkemesi’nin …. Hukuk Dairesi E. ve K. Sayılı kararının bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine iadesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Temyiz Kanun Yoluna Başvuran

Davalı

 

İstinaftan sonra temyiz dilekçesi örneği hukuk dilekçesi İNDİR WORD


İstinaftan sonra temyiz dilekçesi örneği hukuk dilekçesi İNDİR PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir