İşe iade davası dilekçe örneği

işe iade davası dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İşe iade davası dilekçe örneği ve indirme linki sayfanın devamındadır.

İşe iade davası arabuluculuğa başvuru zorunluluğu

İş Muhakemeleri Kanunun 3’ncü maddesinde işe iade davasında arabulucuya başvuru, dava şartı olarak yer almış ve zorunlu tutulmuştur.

İş sözleşmesi feshedilen işçi fesih bildiriminin kendisine tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurmak zorundadır.

Bir aylık arabulucuya başvuru süresi,fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren başlayacaktır.

Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.(İş Mahkemeleri Kanunu md.3)

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. (İş Kanunu md.20)

İşe iade talebinde yetkili arabulucu karşı tarafın veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosudur.

Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır.(İş Mahkemeleri Kanunu md.3/5)

İş davalarında arabulucuya başvuru dilekçesi için tıklayınız.

İşe iade davasının şartlarına ilişkin yazımızı okumak için tıklayınız.

İşe iade davası yetkili ve görevli mahkeme

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. (İş Kanunu md.20)

İşe iade davasında görevli mahkeme “iş mahkemeleri”dir.

İşe iade davasında yetkili mahkeme ise davalının yerleşim yeri ya da işin yapıldığı yer mahkemesidir.

İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.(İş Kanunu md. 6 )

İşe iade davası tazminat

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde,işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.

İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. (İş Kanunu md.21)

UYARI: Arabuluculuk faaliyeti neticesinde anlaşmaya varılamadığını gösteren tutanak ya da bir örneğinin de dava dilekçesine eklenmesi gerekir.

Bu tutanak eklenmeden işe iade davası açılacak olursa, mahkeme, işçiye bir haftalık kesin süre vererek bu eksikliğin giderilmesini talep edecektir. Bir haftalık süre içerisinde işçi bu tutanağı veya bir örneğini mahkemeye sunamazsa, dava usulden reddedilecektir.

İşe iade davası dilekçe örneği

NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                         ………

DAVACI :

ADRES :

DAVALI :

ADRES :

KONU : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkım saklı kalmak üzere,iş akdinin haklı nedene dayanmaksızın feshinin tespiti  ve işe iademe karar verilmesi ile 4 ay boşta geçen süreye ilişkin ücretin ve diğer işçilik alacaklarımın ödenmesi,işe iade gerçekleşmez ise 8 aylık brüt ücretin tarafıma ödenmesi talebim hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1-) …/…/… tarihinde yapılan arabuluculuk başvurusu, taraflar arasında anlaşma olmaması nedeniyle …./…/… tarihinde sonlanmıştır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslı dava dilekçesi ekindedir.

2-) …. personeli olarak görev yaptığım,davalıya ait işyerinden …/…./…. tarihinde tebliğ edilen, …. Noterliğinin …/…/… tarihli …. Yevmiye sayılı fesih bildirimi neticesinde …/…/… tarihi itibariyle iş akdimin feshedildiğini öğrendim.

3-)Çalışmamın işveren tarafından geçerli bir nedene dayanılmaksızın sonlandırıldığı …/…/… tarihine kadar SGK kaydında da yer aldığı üzere …. TL brüt maaş ile çalıştım.

4-)İş akdinin feshine gerekçe olarak “……………………………………………….” yazılmıştır.

Bu gerekçe iş kanunu kapsamında geçerli bir sebep teşkil etmemektedir bununla birlikte söz konusu gerekçe gerçeği yansıtmamaktadır.Şöyle ki;

5-)Davalıya ait işyeri otuz ve daha fazla işçinin çalıştığı bir işyeri olup,davalı ile yapmış olduğumuz iş sözleşmesi belirsiz sürelidir ve kıdemim ise 6 aydan fazladır.Bu kapsamda 4857 sayılı İş Kanunun 18’nci maddesinde işe iade davası açılabilmesi için aranan şartlar mevcuttur.

6-)Arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkım saklı kalmak üzere,iş akdinin haklı nedene dayanmaksızın feshinin tespiti  ve işe iademe karar verilmesi ile 4 ay boşta geçen süreye ilişkin ücretin ve diğer işçilik alacaklarımın tarafıma ödenmesi,işe iade gerçekleşmez ise 8 aylık brüt ücretin tarafıma ödenmesini talep maksadıyla iş bu başvuruyu yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İş Kanunu,İş Mahkemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkım saklı kalmak kaydıyla;

Davalı tarafından geçerli nedene dayanmayan fesih işleminin geçersizliğinin tespitine,

Aynı görev tanımı,unvanı ve özlük hakları ile işe iademe,

Fesihten sonra boşta geçen süreye ilişkin 4 aylık ücretin ve diğer haklardan kaynaklanan alacağın davalı işverenden tahsiline,

Davalı işveren tarafından işe iade kararına rağmen işe iade gerçekleşmez ise, çalışma sürem de dikkate alınarak, davalı aleyhine 8 aylık brüt ücret tutarında tazminata hükmedilmesine,

Mahkeme masraflarının davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/…

 

DAVACI

EKLER:

  • Arabulucu vasıtasıyla anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslı.
  • SGK hizmet dökümü
  • İş akdinin sonlandırılmasına dair noter ihtarı,
  • …..

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir