İş mahkemesi istinaf dilekçesi

Bedelli askerlik ücretsiz izin dilekçesi örneği Memur/Özel sektör 2018
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

iş mahkemesi istinaf dilekçesi


… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

…. İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :

DAVALI:

ADRES:

DAVACI:

ADRES:

KONU : … İş Mahkemesinin … esas … karar sayılı ilamına karşı istinaf incelenmesi talebimdir.

İLK DERECE MAHKEMESİ

KARARI: … İş Mahkemesinin …/…/… tarih … esas … kararı

TEBLİĞ TARİHİ :

YEREL MAHKEME KARARININ ÖZETİ:

Mahkemece,kesintisiz çalışmaya ilişkin kıdem tazminat talebimin iki dönem olarak değerlendirilerek kısmen reddine, diğer taleplerin ise kabulüne karar verilmek suretiyle dava kısmen kabul edilmiştir.

AÇIKLAMALAR :

… İş  Mahkemesinin … esas … kararı …/…/…  tarihli gerekçeli kararı tarafıma … tarihinde tebliğ edilmiş olup, süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmaktayım.

Anılan karar usul ve yasaya açıkça aykırıdır.Şöyle ki;

…/…/…-…/…/… tarihleri arasında davalı işyerinde tır şoförü olarak en son ücret+sefer primi alarak ve ayda ortalama 2 sefer yaparak ve sefer başına ……-TL alarak çalıştım,ancak 2009 yılı öncesinde ….-TL olan sefer priminin ..,00 TL’ye düşürüldü, davalı işveren tarafından aradaki fark ödeneceği belirtilmesine rağmen ödenmedi, …/…/… tarihinde emekli oldum ancak herhangi bir tazminat almadan ve ara vermeden davalı işyerinde çalışmaya devam ettim, genel tatillerde çalıştım ancak ücretleri ödenmedi, yıllık izin kullandırılmadı ve iş akdi tarafımca davalı işveren tarafından ödenmeyen işçilik alacaklarım nedeniyle haklı nedenle feshedilmiştir.

Davacının işyerinde 3 dönem halinde kesintili olarak çalıştığım şeklindeki savunması doğru değildir .Mahkemenin bu konuda iki dönem olarak çalışmaya hükmetmesi hukuka aykırıdır.Şöyle ki;davalı işyerinde belirttiğim tarihlerde kesintisiz olarak çalıştım.İş yerinden …/…/… tarihinde çıkış yaptığım gösterilmesine rağmen bu doğru değildir.Emekli olduktan sonrada kesintisiz olarak çalıştım ve emekli olduğumda tarafıma kıdem tazminatına ilişkin bir ödeme yapılmadı.Davacının ilk dönem çalışma olarak ifade ettiği tarihlere ilişkin sözleşmenin ne şekilde feshedildiğine ilişkin herhangi bir belge ve delil bulunmamasına rağmen mahkemenin bu yöndeki kabulü hukuka aykırıdır.

1475 sayılı Yasanın 14/2 maddesi, işçinin aynı işverene bağlı olarak bir ya da değişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin kıdem hesabı yönünden birleştirileceğini hükme bağlamıştır. O halde kıdem tazminatına hak kazanmaya dair bir yıllık sürenin hesabında, işçinin daha önceki fasılalı çalışmaları dikkate alınır. Bununla birlikte, her bir fesih şeklinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde gerçekleşmesi, hizmet birleştirmesi için şarttır. İşçinin önceki çalışmaları sebebiyle kıdem tazminatı ödenmişse, aynı dönem için iki defa kıdem tazminatı ödenemeyeceğinden, tasfiye edilen dönemin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması mümkün olmaz. Yine, istifa etmek suretiyle işyerinden ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanmayacağından, istifa yoluyla sona eren önceki dönem çalışmaları kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Ancak aynı işverene ait bir ya da değişik işyerlerinde çalışılan süre için kıdem tazminatı ödenmemişse, bu süre aynı işverende geçen sonraki hizmet süresine eklenerek son ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanmalıdır.

Arz  ve izah edilen nedenlerle ……..İş Mahkemesi’nin …/…/…. Gün ve …/… E. …/… K. sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kıdem tazminatına ilişkin karar yönünden bozulmasına,yerel mahkemece kabul edilen diğer taleplerim bakımından onanmasına karar verilmesini talep maksadıyla iş bu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.

TALEP SONUCU :

Arz ve izah edilen sebeplerle; İstinaf Talebimin Kabulüne,

Yukarıda belirtilen sebeple ve HMK m. 355 hükmü gereğince re’sen gözetilecek nedenlerle istinaf incelemesi yapılarak yargılama sonucunda verilen kararın kıdem tazminatı yönünden kaldırılarak davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesini ve yapılacak yargılama sonunda kararın iptaline ve talebim doğrultusunda karar verilmesine, davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi mümkün değil ise hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. …/…/…

EKLER :

Nüfus Kayıt Örneği

…İş Mahkemesi’nin …/…/…. gün ve …/… E. …/… K. sayılı kararı,

SGK kayıtları.

(İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN)

DAVACI


iş mahkemesi istinaf dilekçesi İNDİR WORD

Etiket: # iş mahkemesi istinaf dilekçesi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir