İş kazası zamanaşımı ve iş kazası bildirim süresi

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İş kazası bildirim süresi ve iş kazasından sonra yapılması gereken işlemleri bu yazımızda ele aldık.

İş kazası bildirim süresi

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13'ncü maddesine göre ( iş kazası bildirim süresi ) o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirim yapılmalıdır.

İş kazası geç bildirme cezası 2018

İş kazası zamanaşımı

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesinde haksız fiilden bahsedilmiş, 72. maddesinde de haksız fiilden zarar görenin bundan kaynaklanan maddi ve manevi zararın tazmini istemi ile açacağı davaların bağlı olduğu zamanaşımı süreleri özel olarak düzenlenmiştir.

Aynı Kanunun 72. maddesinde üç türlü zamanaşımı süresi öngörülmüş olup bunlar, zararın ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıllık sübjektif ve nispi nitelikteki kısa zamanaşımı süresi, herhalde haksız fiil tarihinden itibaren 10 yıllık objektif ve mutlak nitelikte uzun zamanaşımı süresi ile olağan üstü nitelikteki ceza zamanaşımı süresidir.

İş davalarında da zaman aşımında bu süreler dikkate alınmalıdır.İş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında 10 yıllık zamanaşımı hükümleri uygulanacaktır.

Uygulama ve öğretide kabul edildiği üzere zamanaşımı, failin ve zararın öğrenildiği tarihten başlatılmalıdır.

Zarar görenin, zararın varlığı, mahiyeti ve esaslı unsurları hakkında bir dava açma ve davanın gerekçelerini göstermeye elverişli bütün hal ve şartları öğrenmiş olması demektir.

Vücut bütünlüğünün ihlalinden doğan zarar, ancak bakım ve tedavi sonucunda düzenlenen hekim raporuyla belirli bir açıklığa kavuşur.

Bedensel zararın gelişim gösterdiği durumlarda zaman aşımına başlangıç olarak hastalık seyrinin yani gelişimin tamamlandığı tarihin esas alınması gerekir. 

İş kazası bildirimi nasıl yapılır

"https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do" adresinden iş kazası bildirimi yapabilirsiniz.İnternet üzerinden yapılan bildirimler yeterlidir. SGK'ya ya da ÇSGB'ye Yazılı bildirim yapılması gerekmemektedir.

Bu yolun dışında sayfanın sonunda yer alan linkten bildirim formunu kullanarak yazılı olarak SGK'ya bildirim yapabilirsiniz.

İş kazası tutanağını kim tutar

İş yeri kaza raporu düzenlenerek, tutanağa iki tanık adı yazılıp  imzalanmalıdır.Bu tutanağın düzenlenmesinde doğrudan işveren tarafından düzenlenme zorunluluğu yoktur.Olayın tanıkları tarafından düzenlenebilir.

İş kazası bildirimini kim yapar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13'ncü maddesine göre bildirimi yapma yükümlülüğü işverene aittir.

6331 sayılı İş Kanunun 14 üncü maddesine göre iş kazalarının hem işverenlerce, hem de sağlık hizmeti sunucularınca bildirilmesi gerekmektedir.

 • Buna göre, İşveren;
 • Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri
  yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.
  İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde
  bulunur:
 • İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.
 • Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek
  hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.
 • Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık
  hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

İLGİLİ BAĞLANTI: İş kazası tazminat davası dilekçesi örneği

ETİKET: iş kazası bildirim süresi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir