İmzaya itiraz dilekçesi

işe gelmeme tutanağı
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

imzaya itiraz dilekçesi

NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                       …….

DOSYA NO :

İTİRAZ EDEN;

DAVACI :

ADRES:

DAVALI :

ADRES:

KONU : …………  İcra Müdürlüğü’nün ………… esas sayılı dosyası ile aleyhime yapılan takip ile ilgili olarak imzaya yönelik itirazlarımın sunulması ve icra takibi durdurulmasına karar verilmesi talebimdir.

AÇIKLAMALAR :

Tebellüğ ettiğim ödeme emrine dayanak oluşturan …. tanzim tarihli, …TL. bedelli ve … tanzim tarihli, …-TL. bedelli çeklerde yer alan imzaya yasal süresi içerisinde açıkça itiraz etmekteyim.Yukarıda esas sayısı ve İcra müdürlüğü bildirilen dosyadaki imza bana ait değildir Şöyle ki;

Söz konusu takipteki senette bulunan imzanın bana ait olmadığını beyan ediyorum. imzayı ayrıca ve açıkça itiraz ediyorum.

İmzada sahtecilik yapılarak aleyhime icra takibi başlatılması sebebiyle daha fazla mağdur olmamam açısından HMK’nın 30.Maddesi: “(1) Hâkim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür.” hükmü de göz önüne alınarak tensip ile birlikte celse arasında müvekkil şirket yetkilisinin Sayın mahkeme huzurunda hazır bulundurularak ıslak imza örneklerinin alınmasına karar verilmesini talep etmekteyim.

ALTERNATİF/Emsal imza örneklerim …. ….. mevcuttur. Gerekli inceleme ve araştırmada yapılabilir.

Belirtmiş olduğum üzere, çek altındaki imzayı kabul etmediğimden dolayı aleyhime yapılan icra takibinin durdurulmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

YASAL NEDENLER : İİK., BK. ilgili yasa maddeleri

DELİLLER : …… İcra Müdürlüğünün ………. esas sayılı dosyası, imza örnekleri, bilirkişi incelemesi, imzası inkar edilen senet ve her türlü yasal delil.

İSTEM SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle talebimin kabulüne, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, haklı çıkmam halinde inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ederim.

İTİRAZ EDEN

imzaya itiraz dilekçesi İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir