İlamlı icra takibi itiraz dilekçesi

ilamlı icra takibi itiraz dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

ilamlı icra takibi itiraz dilekçesi indirme linki sayfanın sonundadır


-ilamlı icra takibi itiraz dilekçesi örneği-

…. NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

İCRA DOSYA NO: ……E.

DAVACI-BORÇLU : Ad Soyad TCKN

ADRES:

DAVALI-ALACAKLI :

ADRES:

DAVA KONUSU :….. İcra Müdürlüğü’nün 201../…. E. nolu takibiyle ilgili olarak borcun kısmen ödenmesi sebebiyle takibin ……-TL’lik kısmının iptali talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Aleyhime …..İcra Müdürlüğünün 201./….. E nolu takip dosyası ile … ..’nci Asliye Hukuk Mahkemesinin 201./…. esas 201./…. karar sayılı ilamı takibe konu edilmiştir.

Süresi içinde asıl alacağa kısmen itiraz ediyorum.

Takip konusu edilen alacak …. TL’dir oysa ki dilekçe ekinde yer alan banka dekontlarından anlaşılacağı üzere davalı/alacaklıya …/…/… tarihinde … TL , …/…/… tarihinde ….TL haricen kısmi ödeme yapılmıştır.

Yapılan ödemelerin açıklama kısmına açıkça “………………..” açıklama şerhi düşülmüştür.

Buna rağmen takip konusu alacağa ilişkin söz konusu bu ödemeler yapılmamış gibi ödeme emrine konu edilmiştir.Bu nedenle borca kısmen itiraz etme zarureti hasıl olmuştur.

Söz konusu ödemelerden davalı alacaklının bilgisi ve haberi vardır.Ödemelerin süresi dikkate alındığında hayatın normal akışına göre hesabına gelen bu paradan haberdar olmadığından bahsetmek mümkün değildir.

İ.İ.K’nın33/1’nci maddesine göre “İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra tetkik merciine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabilir.

İtfa veya imha iddiası yetkili mercilerce re’sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya tetkik merciinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılır.”

Türk Borçlar Kanunun 100’ncü maddesine göre” Borçlu, faiz veya giderleri ödemede gecikmemiş ise, kısmen yaptığı ödemeyi ana borçtan düşme hakkına sahiptir.”

İşbu icra emrine uyularak ödeme yapıldığı takdirde hukukun genel ilkelerine aykırılık söz konusu olacaktır. Netice itibari ile kimse hak ettiğinden fazlasını alamaz.

Mahkeme ilamının takibi adı altında yapılan ödemeye binaen haksız olarak gereken miktardan fazlaya ilişkin başlatılmış icra takibi ile kısmi mükerrer ödeme söz konusu olacaktır ki bu durumda tarafımı zarara  uğrayacak ve ikinci kez asıl alacağın …TL lik kısmı ve ferileri ödenmiş olacaktır.

Yukarıda izah ettiğim gerekçelere binaen aleyhime başlatılan icra takibinin ……TL lik kısmının iptaline karar verilmesi hukuka ve hakkaniyete uygun olacağı kanaatindeyim.

HUKUKİ SEBEPLER :H.M.K.,İ.İ.K.,ve sair yasal mevzuat.

SÜBUT SEBEPLER :Mahkeme kararı, icra dosyası,ödeme dekontları vs. yasal delil.

NETİCE-İ TALEP:

Takip konusu alacak ile ilgili olarak icra emrinin tebliğinden önce davalı/alacaklıya ödenen ….TL’lik kısmi ödemenin, icra takibine konu edilen asıl alacak miktarından mahsup edilip, takibin kalan asıl alacak tutarı üzerinden yürümesi yönünde karar verilmesine, bu yönde yapmış olduğum itirazımın kabulü ile takibin ….TL’lik kısmının iptaline,

Yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ederim…../…/…

 

DAVACI /BORÇLU

 

EK :

Ödemeye ilişkin banka dekontları.

 

İLGİLİ BAĞLANTI:İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi

ETİKET:ilamlı icra takibi itiraz dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.