İhtiyati tedbir dilekçe örneği

ihtiyati tedbir dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

ihtiyati tedbir dilekçe örneği.


NÖBETÇİ FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                           ………

 

TALEPTE BULUNAN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No

ADRES:

VEKİLİ:

KARŞI TARAF : Adı ve Soyadı

ADRES:

KONU : İhtiyati tedbir talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

  • Müvekkil şirket, tekstil alanında uzun yıllardan beri faaliyet göstermekte, denim kumaşlarıyla ilgili olarak ... no'lu patent tescili bulunmakta, ürün …. nezdinde ….. yılında yapılan başvurunun daha sonra Ulusal faza geçmiş olup ve Türk Patent tarafından …… no'lu patent tescilinin verilmiştir, davalının …. FLAT ve …. FLAT kod nolu ürünleri müvekkilin patentine tecavüz oluşturmakta, aynı zamanda haksız rekabetin söz konusu olmaktadır, müvekkil bundan dolayı zarar görmektedir.
  • Bu nedenle, davalının adresinde öncelikle tespit yapılarak, tedbiren davalının …. FLAT ve …. FLAT kod no'lu ürünleri üretmesinin, satmasının, pazarlamasının, tanıtımının, dağıtımının tedbiren önlenmesine, ürünlerin ve bunlara ilişkin ilan, reklam malzemelerinin toplatılmasını, ürünlerin tanıtımının engellenmesine karar verilmesi talebiyle mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER :

HUKUKİ NEDENLER : 6100 sayılı HMK'nın 391-392’nci maddeleri ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahkemenizce, uygun görülecek teminat mukabilinde ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verilerek, davalı tarafın …. FLAT ve …. FLAT kod'lu ürünlerinin, …. patent kapsamında davalı tarafın üretiminin, satışının, tanıtımının, ithalinin, ihracının ve dağıtımının engellenmesine, ürünlere, üretim kalıplarına, tanıtım evraklarına el konularak yed-i emin'e teslimine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ederim. …/…/…

 

İhtiyati tedbir isteyen

Vekili

Av.İhtiyati tedbir kararı
HMK MADDE 391- (1) Mahkeme, tedbire konu olan mal veya hakkın muhafaza altına alınması
veya bir yediemine tevdii ya da bir şeyin yapılması veya yapılmaması gibi, sakıncayı ortadan
kaldıracak veya zararı engelleyecek her türlü tedbire karar verebilir.
(2) İhtiyati tedbir kararında;
a) İhtiyati tedbir talep edenin, varsa kanuni temsilcisi ve vekilinin ve karşı tarafın adı,
soyadı ve yerleşim yeri ile talep edenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
b) Tedbirin, açık ve somut olarak hangi sebebe ve delillere dayandığı,
c) Tereddüde yer vermeyecek şekilde, neyin üzerinde ve ne tür bir tedbire karar verildiği,
ç) Talepte bulunanın, ne tutarda ve ne türde bir teminat göstereceği,yazılır.
(3) İhtiyati tedbir talebinin reddi hâlinde, kanun yoluna başvurulabilir. Bu başvuru öncelikle incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

İhtiyati tedbir istinaf mahkemesine itiraz dilekçesi örneği

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi

Etiket:İhtiyati tedbir dilekçe örneği

          İhtiyati tedbir dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir