İhtiyati haciz dilekçesi

ihtiyati haciz dilekçesi örneği word 2018
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

ihtiyati haciz dilekçesiNÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

                                                                                                                    …….

…./…./….

İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE

BULUNAN ;

ALACAKLI :

VEKİLİ :

BORÇL-KARŞI TARAF :

VEKİLİ:

ALACAK MİKTARI:   TL (Fazlaya İlişkin Haklarımız Saklı Kalmak Kaydıyla)

KONU : İhtiyati Haciz İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

Alternatif 1 (Çek alcağı) // Borçlu ….tarafından keşide edilen ,müvekkil ile yapılan ticari alım satımın karşılığı olarak verilen …’ın ciranta olarak bulunduğu, …/…./…. Vade tarihli, …. Bedelli çek aslında görüleceği üzere borçlu müvekkilime … TL borçludur.Söz konusu çek yasal süresinde ödenmemiştir.

Alternatif 2 (Bono alcağı) // Dilekçemiz ekinde sayın Mahkemenize sunmuş olduğumuz borçlu tarafından … keşide edilen ve imzalanan , …/…/… düzenleme tarihli … adet bono vade tarihinde ödenmemiş olup bütün talep ve ihtarlarımıza rağmen halen ödenmemektedir.

Alternatif 3 (Senet) //  Müvekkile olan borcuna karşılık davalı karşı taraf ….. tanzim tarihli , ….TL bedelli senet tanzim edilerek vermiştir.İş bu senet vadesinde borçlu tarafından ödenmemiştir.

Vadesinde ve halen ödenmeyen ve rehinle teminat altına alınmamış alacağımızın alınmasının sağlanması maksadıyla borçlunun mallarını kaçırma,devretme ve adres değiştirme ihtimali de mevcut olduğundan, borçlunun taşınır ve taşınmaz malları, üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları ile bankalardaki mevduatlarının ihtiyaten haczini istemek zorunda kaldık.

İcra İflas Kanununun 257 ve devamı maddelerinde ihtiyati haciz ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.Buna göre “Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklariyle diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir.”Kanun maddesi kapsamında aranan şartların oluştuğu kuşkusuzdur.Kaldı ki borçlu taraf bu güne kadar borcunu ödemedi gibi çeşitli yollara başvurarak müvekkili oyalamış ve mevcut durumu itibariyle müvekkilden mallarını kaçırma eğilimindedir.Bu ihtimalde müvekkilimin mağdur olacağı da açıktır.Bu nedenlerle sayın mahkemeden müvekkilimin mağduriyetine mahal verilmemesi maksadıyla borçluya ait tapu kayıtlarına ve araçlar ile 3.kişilerdeki hak ve alacaklarına ve de menkul mallarına alacağımıza yetecek miktarı kadar İhtiyaten Haciz konulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

İSPAT DELİLLERİ : Çek/Bono/Senet  aslı,sair diğer yasal deliller.

YASAL DELİLLER : İcra İflas Kanunu, TTK, HMK ve ilgili mevzuat

TALEP :Yukarıda belirtilen nedenlerle, tebligat ve duruşma yapılmaksızın, uygun bir teminat karşılığı,borçlunun menkul ve gayrimenkul malları, üçüncü kişilerdeki alacak ve istihkakları ile bankalardaki mevduatları üzerine ihtiyati haciz konulmasına ,yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ederiz. …/…/….

 

                                               İhtiyati Haciz Talep Eden Vekili

EKLER:

  1. Çek/Bono/Senet’in aslı ve onaylı fotokopisi
  2. Onaylı Vekaletname örneği

 

ihtiyati haciz dilekçesi İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir