İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesi örneği

Kiracı tahliyesi dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesi örneği


ANKARA 1’NCİ  NOTERLİĞİNE

İHTARNAME

KEŞİDE EDEN                             :

MUHATAP                                    :

KONU                                           : İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarı.

AÇIKLAMALAR                            :

1-) …/…/… tarihli kira kontratına istinaden kiralayan olarak … adresinde yer alan taşınmazda …. TL kira bedeli karşılığında ikamet etmektesiniz. Kira sözleşmesi …/…/… tarihinde sona erecektir.

2-)Halen oturmakta olduğum eşime ait olan taşınmaz kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacaktır bu nedenle şahsımın ve ailemin konut ihtiyacı doğmuştur.

3-) İzah edilen nedenlerden dolayı;

Mevcut kira sözleşmesi yenilenmeyeceğinden  sözleşmenin bitim tarihi olan …/…/… tarihi itibariyle kiralanını tahliye etmenizi, aksi halde yasal yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm. …./…/…

Keşide Eden

İmza

Ad Soyad

Sayın noter: Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini, ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasın saygılarımla talep ederim. …/…/…

Keşide Eden

İmza

Ad Soyad


İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesi örneği indirme linki sayfanın sonundadır. • 3. Hukuk Dairesi         2018/1051 E.  ,  2018/2173 K.

 • "İçtihat Metni"
 • MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ
 • Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
 • YARGITAY KARARI
  Davacı, dava konusu taşınmazı 26.06.2013 tarihinde satın aldığını, taşınmaza ihtiyacı olduğundan, taşınmazın tahliye edilmesinin davalıya 24.07.2014 tarihli ihtarname ile bildirdiğini belirterek kiralananın tahliyesine karar verilmesini istemiştir.
 • Davalı, taşınmazda kiracı olmadığını, davanın süresi içinde açılmadığını, ihtiyacın samimi olmadığını beyanla davanın reddini dilemiştir.
 • Mahkemece, davanın kabulü ile kiralananın tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
 • Konut ya da çatılı işyeri niteliğindeki bir taşınmazı iktisap eden kimse dilerse eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak sözleşmenin sonunda bir ay içinde, dilerse TBK.’nun 351. maddesi uyarınca edinme günü de dahil olmak üzere edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla edinme tarihinden itibaren altı ay sonra ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir.
 • Davanın altı ayın sonunda hemen açılması şart olmayıp sözleşme sonuna kadar açılması mümkündür.
 • Açılacak davada tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın varlığının kanıtlanması gerekir. 
 • Somut olayda, İktisap ve ihtiyaç nedeniyle kiralananın tahliyesi istenilmiştir. Dava sebebine göre dava açma süresi ve koşullarının TBK.’nun 351. maddesine uygun olarak mahkemece resen denetlenmesi gerekir.
 • Davacı yeni malik dava konusu taşınmazı 26.06.2013 tarihinde satın almış ve 24.07.2013 tarihinde keşide ettiği ve 29.07.2013 tarihinde tebliğ olunan ihtarla, davalıya, kiracısı bulunulan taşınmazı ihtiyacı için satın aldığını, kiralananı tahliye etmesini bildirmiştir. Bu durumda ihtarname iktisap tarihinden itibaren 1 ay içinde tebliğ edilmediğinden davacının TBK'nun 351. maddesine dayanarak açtığı dava süresinde değildir. Açıklanan bu olgu karşısında süresinde açılmayan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kiralananın tahliyesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
 • SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 08.03.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 • (Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr)

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir