İftira nedeniyle manevi tazminat dilekçesi

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İftira nedeniyle manevi tazminat dilekçesi

 

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                    …….

DAVACI:

ADRES :

DAVALI:

ADRESİ :

KONU : Davalının haksız şikayeti sebebiyle ile 10,000.00 TL manevi tazminat istemimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) … tarihinde davalıya ait … adresinde gerçekleşen …. hadisesine ilişkin olarak … nedenlerle şahsım hakkında … tarihinde … konulu dilekçesi ile … karakoluna başvuruda bulunmuştur.Şahısla yapmış olduğum görüşmelerde bahsettiği şüphelinin şahsımın olmadığını defalarca delilleriyle ifade ettim ancak kötü niyetli tavrını sürdürerek hakkımda cezai işlem yapılmasını temin etmiştir.

2-)Davalının şikayeti neticesinde … tarihinde işyerimde/ailemin yanında gözaltına alınarak 1 gün nezarette kaldım ardından ifademin tespiti üzerine çıkarıldığım savcılıkça serbest bırakıldım.

3-)Söz konusu şikayet nedeniyle … Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonrası hakkımda …. nedenlerle takipsizlik kararı verilmiştir.

4-) 4721 sayılı TMK’nun 24. maddesinde; “Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar yada kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.”

BK’nun 49. maddesinde ise; “Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir. Hakim, manevi tazminatın miktarını tayin ederken, tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır.

Şikayet hakkının hak arama özgürlüğünün bir parçası olduğunda kuşku yoktur.Kamu otoritesine yapılan şikayet ve ihbarların başlı başına suç olarak kabul edilmesi mümkün olamamakla birlikte,bireylerin lekelenmeme hakkına uygun şekilde kullanılma zorunluluğu tartışılmazdır.Şikayetin hukuka uygun kabul edilebilmesi için  şikayet edenin bu hak ve çıkarı kötüye kullanılmamış olması da gerekir.

Şikayet eden bu hakkını kullanırken aynı zamanda bir takım yükümlülükler altına girmektedir.Şikayet hakkının kötüye kullanıp kullanıp kullanmadığının tespitinde kullanılacak kriter olarak şu cümleleri ifade edebiliriz. “İlgili makamlara yapılan şikayet ve ihbar, açılan ceza davaları, bu hakkın koruduğu çıkarı elde etmek için yapılmışsa amaca uygun bir davranış olarak hukuka da uygundur. Ancak bu hak  çıkarın korunması yerine başkasını zarara uğratmak için kullanılmışsa artık hukuka uygunluktan söz edilemeyecektir.”

Başkasını zarara uğratmak maksadıyla yapılan şikayetin iyi niyet kurallarına aykırı olacağı açıktır.Şİkayet hakkı amacına uygun olarak kullanılmak zorundadır.Şikayetçi bu hakkını kullanırken gerçek olaylara ve verilere dayanmalıdır.Sadece kötü niyetle ve gerçek olaylara dayanmayan şikayet ve ihbarlar hukukça korunabilir nitelikte olmayacaktır.Karşı tarafın suçsuzluğu bilinmesine karşın bilerek zarara uğratmak maksadıyla veya küçük düşürme maksatlı ya da şikayet konusu hakkında delil ve emare olmadığı halde şikayetin yapılmış olması  halinde hukuka uygunluktan bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Bu açıklamalar kapsamında hiçbir veri,delil,emareye sahip olmaksızın davalı tarafından yapılan şikayetin şahsımı zarara uğratmak ve küçük düşürmek maksadında olduğu şüphesizdir.Davalının şahsımı zarara uğratmak maksatlı olması nedeniyle şikayet hakkını kullandığından bahsetmek mümkün olmayacaktır.

5-) Söz konusu şikayet nedeniyle uzun süredir çalıştığım iş yerimden ayrılmak zorunda kaldım.Gözaltı esnasında iş arkadaşlarım,patronum ve çevre esnaf arkadaşlarım karşısında küçük düşürüldüm.Ailem olay neticesinde ciddi manevi çöküntü yaşayarak çocuklarımın şahsıma olan güveni zedelendi.

6-)Arz ve izah edilen nedenlerle aleyhime yapılan haksız suç isnadı ve haksız şikayet dolayısıyla iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6098 S. K. m. 58

HUKUKİ DELİLLER : …. tarihli şikayet dilekçesi, … sayılı takipsizlik kararı,gözaltına alınma kararı,tanık beyanları ve sair yasal deliller.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının aleyhime haksız suç isnadı ve haksız şikayeti sebebiyle 10,000.00 TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini,arz ve talep ederim. …/…/…

EKLER:

Davacı

 

 

İftira nedeniyle manevi tazminat dilekçesi İNDİR WORD

İftira nedeniyle manevi tazminat dilekçesi İNDİR PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.