İdari tam yargı davası dilekçe örneği

idari tam yargı davası dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

idari tam yargı davası dilekçe örneği

 

NÖBETÇİ  İDARE MAHKEMESİNE

                                                     …….

DAVACI :

VEKİLİ   :

DAVALI :

KONU   : Hizmet kusuru nedeni ile maddi ve manevi tazminat istemidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilimizin kızı …. Hastanesi’nde sözleşmeli hemşire olarak görev yapmakta iken bir hastadan kan alımı sırasında enjektör ucu ile kolundan yaralanması ile başlayan süreçte sevk edildiği ….. Hastanesi’nde kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir. … tarihinde gerçekleşen ölümünde idarenin ihmali ve ağır hizmet kusuru bulunmaktadır.

 İdare, kural olarak, yürüttüğü kamu hizmetiyle nedensellik bağı kurulabilen zararları tazminle yükümlü olup, idari eylem ve/veya işlemlerden doğan zararlar, idare hukuku kuralları çerçevesinde, hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk ilkeleri uyarınca tazmin edilmektedir.

Anayasanı 125. maddesinin son fıkrasında idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde ise idari eylem ve işlemlerden dolayı hakları muhtel olanların idareye karşı tam yargı davası açabilecekleri kurala bağlanmıştır.

İYUK m.13/1 de “İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka süretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir.

Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir. “ bu sebeple tarafımızca …. tarihinde davalı idarenin verdiği zararın tazmini amacıyla müvekkilimiz adına davalı idareye başvuru yapılmış fakat başvurumuz yasal süre içinde yanıtsız bırakılmak suretiyle zımnen reddedilmiştir.

Bir kamu görevinin ifası nedeniyle çocuğu vefat eden davacı‘nın, dava konusu olay nedeniyle uğradığı zararın kusursuz sorumluluk ilkesi gereğince tazmin edilmesi gerektiğinde şüphe bulunmamaktadır.

Müvekkilim yaşanan olay sebebiyle büyük bir maddi ve manevi kayba maruz kalmıştır.Müvekkilin evladının kaybı göz önüne alındığında söz konusu manevi kaybın tarifi mümkün değildir.Bunun yanında beraber yaşadıkları müteveffanın desteğinden de yoksun kalmıştır.

Açıkladığımız tüm bu nedenlerle, hizmet kusuru ve idarenin sorumluluğu ilkeleri çerçevesinde müvekkilimin uğradığı manevi zararın,desten yoksun kalmanın ,davalı idarece tazmin edilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER : İdari Yargılama Usulü Kanunu, TBK, ilgili mevzuat.

KANITLAR : Bilirkişi raporu, hastane raporu

İSTEM SONUCU : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, kamu hizmetinin kötü işlemesi , …. kaynaklanan ölüme sebebiyet verilmesi nedeniyle, ileride arttırılmak üzere;

– Davalı …’den  …. -TL manevi tazminat,

– Destekten yoksun kalma tazminatı olarak, ….-TL’nin, yasal faizleri ile birlikte

davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili

 

idari tam yargı davası dilekçe örneği İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir