İdari işlemin iptali ve tam yargı davası nedir ?

İdari tam yargı davası dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

idari işlemin iptali ve tam yargı davası nedir ? Sorularının cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.

 • Tam Yargı Davası Nedir?

 • İdari Yargılama Usul Kanunun 2'nci maddesine göre;İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar (zarara uğrayanlar) tarafından açılan davalar,tam yargı davalarıdır.
 • Tam Yargı davalarında ise devletin işlem veya eylemlerinden kaynaklanan zarardan
  sorumlu olup olmadığı hususu incelenmektedir.
 • Tam yargı davalarını,idari işlemden kaynaklanan ve idari eylemden kaynaklanan olarak ikiye ayırabiliriz.
 • Tam yargı davasında dava açma süresi nedir ?

 • Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da
  ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.(İYUK md.7)
 • İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce,
  bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve herhalde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir.
 • Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir.
 • Tam yargı davasında yetkili mahkeme hangisidir ?

 • İdari sözleşmelerden doğan tam yargı davaları genel yetki kuralına tabidir.Yani idari sözleşmeyi yapan kurumun bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.
 • İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili
  mahkeme, sırasıyla:
 • Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili idare mahkemesi,
 • Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden
  doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer idare mahkemesi,
 • Diğer hallerde davacının ikametgahının bulunduğu yer idari mahkemesidir.
 • İdare hukukunda yetki kamu düzenindendir.
 • idari işlemin iptali ve tam yargı davası nedir ? Başlıklı yazımıza devam ederken akla gelen diğer bir soru ise;
 • Tam yargı davası açmanın şartları nelerdir ?

 • Bir kamu hizmetinin yerine getirilmesi sırasında veya bu kamu hizmetinin yerine getirilmesi sebebiyle, idarenin belli bir kamu görevlisine atıf ve izafe edilmesi mümkün bir kişisel kusur dolayısıyla ortaya çıkmış olmayan; kamu hizmetinin bizzat kuruluş, işleyiş ve teşkilâtlanmasındaki aksaklık, bozukluk, düzensizlik, eksiklik ve sakatlık şeklinde karşımıza çıkan kusur,hizmet kusuru olarak tanımlanmaktadır.
 • Kural olarak tam yargı davasının açılabilmesi için idareye atfedilebilir bir kusur olması gerekir.
 • Kusur sorumluluğuna istisna olarak idarenin kusursuz olarak sorumlu olduğu hallerde mevcuttur.Bu durumda da tam yargı davası açılabilir.
 • Tam yargı davası açılabilmesi için kusur şartına ek olarak (istisna olarak kusursuz sorumluluk da dahil) ,zarar unsuru da bulunmalıdır.Tam yargı davasını açacak kimse idari eylem veya işlem nedeniyle zarara uğramış olmalıdır.Bu zarar maddi veya manevi nitelikte olabilir.
 • Tam yargı davası idareye başvuru zorunluluğu var mıdır ?

 • İYUK md 13'e göre İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce,bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve herhalde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir.
 • İdari eylemden kaynaklanan tam yargı davalarında idareye başvuru zorunluluğu vardır.
 • Ancak bunun istisnası  görevli olmayan adli yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görev yönünden reddi halidir.Bu durumda sonradan idari yargı mercilerine açılacak davalarda, idareye başvurma şartı aranmaz.
 • İdari İşlemlerin İptali Davası Nedir?

 • İdari Yargılama Usul Kanunun 2'nci maddesine göre; idarî işlemler hakkında yetki, şekil,sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan davalar, idari işlemin iptali davasıdır.
 • İdari işlemin iptali sebepleri (nedenleri) nelerdir ?

 • İdarî işlemin ; yetki, şekil,sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olması iptaline neden olacaktır, bunlar aynı zamanda idari işlemin unsurları olduğundan ,idari işlemin unsurlarından birine aykırı tesis edilen idari işlemin iptaline neden olur diyebiliriz.

İLGİLİ BAĞLANTI:İdari tam yargı davası dilekçe örneği

Etiket:idari işlemin iptali ve tam yargı davası nedir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir