İdare mahkemesi dilekçe örneği

idare mahkemesi dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

idare mahkemesi dilekçe örneği indirme linki yazının sonunda yer almaktadır.


  •  - idare mahkemesi dilekçe örneği -

 

NÖBETÇİ  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                       …….

DAVACI : Ad Soyad (TCKN:)

ADRES:

VEKİLİ :

ADRES:

DAVALI :

ADRES:

İDARİ İŞLEMİN YAZILI

BİLDİRİM TARİHİ:

KONU     :, .....de hemşire olarak görev yapan müvekkilin, …/…/… günü nöbetçi olduğu, ancak görev yerinde bulunmadığının tespit edildiğinden bahisle Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca 5 (beş) ihtar puanı cezası ile cezalandırılmasına yönelik …’nin …./…/… tarih, …… sayılı işlemin iptali talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkil hakkında … Hastanesi .. servisinde görev yapmaktadır. … yıldan beri görevini layıkıyla,özverili bir çalışma içerisinde hizmet etmektedir.Son dönemde sağlık çalışanlarına artan şiddet herkesin malumudur.Bu kapsamda müvekkilin bağlı bulunduğu söz konusu soruna dikkat çekmek maksadıyla eylem kararı almıştır.Müvekkil bu nedenle …/…/… tarihinde görev yerine gitmemiştir.

2-Bunun üzerine davalı idare tarafından …/…/… günü nöbetçi olduğu, ancak görev yerinde bulunmadığının tespit edildiğinden bahisle Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca 5 (beş) ihtar puanı cezası ile cezalandırılmasına yönelik …./…/… tarih, …… sayılı işlem tesis edilmiştir.Bu idari işlem açıkça hukuka ve hakkaniyete aykırıdır iptali gerekmektedir.Şöyle ki;

3-30/12/2010 günlü, 27801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin, "Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi"başlıklı 14. maddesinin dava konusu ihtara ilişkin eylem tarihinde yürürlükte olan ve 10/09/2011 günlü, 28050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik halinde;

"Ek (2)’de yer alan fiilleri işleyen sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine ve ilgili durumlarda aile sağlığı elemanlarına, tespitin mülkî idare amirleri ve il sağlık müdürleri veya bunların görevlendireceği personelce yapılması hâlinde vali yardımcısı tarafından, tespitin Bakanlık tarafından yapılması hâlinde Bakanlıkça, fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır.Bakanlıkça yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir.

İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, vali yardımcısının verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde valiye, Bakanlığın verdiği ihtarlara karşı ise müsteşara itirazda bulunabilir.

İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir.

Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşme, ilgili vali tarafından sona erdirilir.

Sözleşmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, bir yıl süreyle yeniden sözleşme imzalamak üzere talepte bulunamaz.

Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilir.

İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılır. En geç iki ay içinde gerekli işlemlerin başlatılmaması, gerekli işlemlerin altı ay içinde sonuçlandırılmaması veya ihtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi hâlinde, ihtar verme ve devamında sözleşmeyi sona erdirme yetkisi zamanaşımına uğrar." hükümlerine yer verilmiş, aynı Yönetmeliğin "Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli" başlıklı Ek 2 Listesinde ise; "Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak" fiilinin 5 (Beş) ihtar puanı cezasını gerektirdiği hüküm altına alınmıştır.

4-Aile hekimlerine ve ilgili durumlarda aile sağlığı elemanlarına verilen ihtar puanlarının anılan Yönetmelik ile belirlenen fiillere karşılık gelen yaptırımlar olması ve sözleşmenin feshine neden olduğu göz önüne alındığında, bunun disiplin yaptırımı niteliğinde bir işlem olması ve bu işlemin de Anayasal ve yasal düzenlemelerde disiplin yaptırımları için belirlenen ilke ve usullere uygun olarak tesis edilmesi gerekmektedir.

5-Bu ise, adil yargılanma hakkının bir gereği olarak, tarafsız bir soruşturmacı tarafından yürütülecek, nesnel sonuçlara varılması için lehte ve aleyhte tüm delillerin toplanacağı, bunlar esas alınarak varılacak hukuki sonucun bildirilerek ilgili kamu personeline kendini savunması için olanak sağlanacağı bir soruşturma ile mümkün olabilecektir.

6-Davalı idare …/…/… tarihinde …/…/… günlü, …. sayılı yazısı ile müvekkilden savunmasının istemiştir ve savunma yeterli görülmeyerek söz konusu disiplin işlemi tesis edilmiştir.Oysa ki davalı idarenin, usulüne uygun şekilde soruşturmacı tayini yoluyla ihtar puanı verilmesini gerekmektedir,müvekkilin  bir eylemde bulunup bulunmadığı araştırılarak, düzenlenecek soruşturma raporunda getirilecek teklife göre işlemin kurulması gerekirken,mevzuat hükümlerine aykırı olarak işlem tesis etme yoluna gidilmiştir.

7-Açıkladığımız tüm bu nedenlerle, hukuka ve hakkaniyete aykırı idari işlemin iptali gerektiğinden sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER : İdari Yargılama Usulü Kanunu, ilgili mevzuat.

KANITLAR :

İSTEM SONUCU : Arz ve izah edilen nedenlerle ve mahkemenizce resen dikkate alınacak nedenlerle ….’nin …./…/… tarih, …… sayılı işleminin iptaline ,yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. .../.../...

 

Davacı Vekili

İLGİLİ BAĞLANTI : idare mahkemesi dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar.

ETİKET: idare mahkemesi dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.