İcranın geri bırakılması ek istinaf dilekçesi

icranın geri bırakılması ek istinaf dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

icranın geri bırakılması ek istinaf dilekçesi örneği


BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE

Gönderilmek Üzere

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : …Asliye Hukuk Mahkemesinin … E. ….. K.Sayılı …/…/… tarihli hükmünün istinaf incelemesi sonuna kadar icra takibine konu edilmemesi için istinaf incelemesi sonuçlanıncaya kadar  icranın geri bırakılması kararı verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

…Asliye Hukuk Mahkemesinin … E. ….. K.Sayılı …/…/… tarihli hükmü ile karara bağlanan ve Başkanlığınız nezdinde istinaf incelemesine tabi olan kararın icra takibine konu olması nedeniyle …İcra Dairesine başvurumuz neticesinde gerekli şartların haiz olması nedeniyle mehil vesikası verilmiştir.Bu kapsamda davacının yerel mahkeme hükmünü icraya konu etmesine mani olmak maksadıyla Sayın Başkanlığınızdan tehiri icra talep etme zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle, işbu dilekçe ekinde sunulan mehil vesikası dikkate alınarak, …İcra Müdürlüğü 2018/… E. sayılı dosyasına sunulmak üzere, icranın ertelenmesine dair karar yazısının ilgili Yerel Mahkemeye UYAP vasıtasıyla gönderilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/…

Borçlu Vekili

EKİ: Mehil vesikası


icranın geri bırakılması ek istinaf dilekçesi İNDİR WORD


8. Hukuk Dairesi         2017/10449 E.  ,  2017/15408 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Şikayet

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda … 4.İcra Hukuk Mahkemesi’nin 29.07.2016 tarih 2016/950E-2016/843 …. Sayılı kararıyla şikayetin reddine karar verilmiş olup, Mahkeme hükmüne karşı borçlu vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nce istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, bu kez borçlu vekili tarafından Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyizi üzerine Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü;

KARAR

Tedbir nafakasına ilişkin ara kararına dayanılarak başlatılan ilamsız takipte, borçlunun itirazı üzerine, alacaklının itirazın kaldırılması talebinin kabul edildiği alacaklı tarafından karar icra dosyasına sunularak takibe devam edilmesinin istendiği, borçlunun itirazın kaldırılması kararını tehir-i icra talebiyle temyiz ettiğinden tarafına mehil vesikası verilmesi talebi üzerine alacaklı vekili mehil vesikası verilmesi işleminin iptalini talep etmiştir.

Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi üzerine şikayet eden alacaklı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, Bölge Adliye Mahkemesi’nce İİK’nun 36/4 maddesi uyarınca nafaka alacaklarında icranın geri bırakılması için süre verilmeyeceği, takibe konu edilen nafaka alacağı her ne kadar ilamsız takibe konu edilen tedbir nafakası alacağı ile ilgili itirazın kaldırılması kararına ilişkin olmasına rağmen nafaka alacaklarının ilamlı veya ilamsız icra takibi ayrımı yapılmaksızın zorunlu yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak hükmedildiklerinden dolayı, diğer alacaklardan farklı olarak icranın geri bırakılması prosedüründen ayrı tutulduğu, bu nedenlerle nafaka kararının hiçbir şekilde tehiri icra talepli olarak temyiz edilemeyeceği gerekçesiyle, istinaf isteminin reddi yönündeki mahkeme kararı doğru olduğundan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Hüküm şikayet eden alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi’nce ilk derece mahkemesinin istinaf isteminin reddi yönündeki kararı gerekçeye esas alınmış ise de; dosyada yapılan incelemede böyle bir karara rastlanılmamıştır.

Ayrıca Bölge Adliye Mahkemesi’nin delillerin değerlendirilmesi ve gerekçe başlıklı bölümünde isabetli bir şekilde nafaka ilamlarının temyizinde İİK’nun 36/4 maddesi uyarınca nafaka alacaklarında icranın geri bırakılması için süre verilmeyeceği yönündeki kabulüne rağmen, hüküm kısmında bu kabule aykırı sonuca varılmıştır.

Bölge Adliye Mahkemesi’nce yukarıda belirtilen nedenlerle öncelikle bu aykırılığın giderilmesi için kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Bölge Adliyesi Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 371/1-ç. maddesi uyarınca BOZULMASINA, istek halinde peşin harcın temiz edene iadesine, 16/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr

Etiket:#icranın geri bırakılması ek istinaf dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir